Contact


Telefoon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info
* Is vanuit veel landen en regio's gratis bereikbaar - klik hier voor meer informatie.
AV

Algemene voorwaarden (AV) van HOTEL DE GmbH

Algemene voorwaarden

1. Omvang

1.1 HOTEL DE GmbH, hierna de ‘opdrachtnemer’ genoemd, maakt deel uit van de HRS Group, die eigenaar is van verschillende boekingsportalen voor reisdiensten. In de vorm van www.hotel.de & www.hotel.info (hierna het ‘online portaal’ genoemd) en alle gerelateerde partnerwebsites, werkt het als een wereldwijde boekingsdienst voor hotelkamers en soortgelijke accomamodatie- en reisdiensten (bijv. vakantiewoningen), hierna de ‘accommodatie’ genoemd. De volgende Algemene voorwaarden (hierna de ‘AV’ genoemd) van de HRS Group zijn van toepassing op alle dochterondernemingen en boekingsportalen die ze aansturen.

1.2 Deze AV zijn van toepassing op zowel alle niet-bindende boekingsaanvragen als de bindende boekingen die voor een accommodatie worden gedaan via het online portaal van de opdrachtnemer. Een accommodatie die via het online portaal van de opdrachtnemer kan worden geboekt, wordt verwerkt via de online boekingssystemen van de partners van de opdrachtnemer, indien van toepassing.

1.3 Deze AV zijn ook van toepassing in het geval dat gebruikers die de accommodatie willen boeken (hierna de ‘klant’ genoemd) conflicterende algemene voorwaarden hebben. Deze algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd, zelfs niet als de opdrachtnemer op de hoogte is van de voorwaarden van de klant tijdens het leveren van diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Geleverde diensten

2.1 De geleverde diensten omvatten onder andere het regelen en vastleggen van een accommodatie- of reisdienstovereenkomst die tijdens het boekingsproces rechtstreeks tussen de klant en de medewerker van de door de klant gekozen accommodatie is afgesloten (hierna de ‘leverancier’ genoemd). Alle vorderingen en plichten die voortvloeien uit de accommodatie- of reisdienstovereenkomst bestaan rechtstreeks en uitsluitend tussen de klant en de leverancier. Er is geen sprake van een accommodatie- of reisdienstovereenkomst tussen de klant en de opdrachtnemer.

2.2 De leverancier van de accommodatie is niet de opdrachtnemer of een andere medewerker van een reserveringssysteem, maar de leverancier die is gekozen als de contractuele partner. Als verschillende accommodatievoorzieningen via het online portaal van de opdrachtnemer worden geboekt, dan is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het kiezen of regelen van de individuele accommodatievoorzieningen, dit is de verantwoordelijkheid van de klant. De door de klant gespecificeerde voorwaarden (zoals locatie, doel, duur, categorie) worden zoveel mogelijk in acht genomen bij het selecteren van individuele accommodatievoorzieningen die door het online portaal worden voorgesteld. Dit betekent echter niet dat er, naar aanleiding van de selectie van het online portaal, geen andere accommodatie is die beter aan de verzoeken of voorwaarden van de klant voldoet.

2.3 Als de leverancier zijn plichten schendt, is de opdrachtnemer niet verplicht, maar heeft in individuele gevallen het recht om een schadevergoeding te betalen voor het door de klant geleden verlies om een soepele uitvoering van de contractuele relatie voor de klant mogelijk te maken. In dit geval kan de klant compensatie van de leverancier eisen via de opdrachtnemer, zodat de opdrachtnemer een vergoeding voor de gemaakte kosten van verkrijgen.

3. Beoordelingen van klanten

3.1 De opdrachtnemer biedt de klant de mogelijkheid om beoordelingen die zijn geschreven door derden te bekijken, evenals aanvullende content en afbeeldingen met betrekking tot de diensten die in het online portaal worden aangeboden. Een beoordeling is niet meer dan een persoonlijke mening op een bepaald moment. Deze meningen worden mede gevormd door de opvattingen en verwachtingen van de schrijver. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de aangeboden diensten veranderd kunnen zijn nadat de content is geüpload of de beoordeling is geschreven; een accommodatie kan bijvoorbeeld in de tussentijd zijn opgeknapt of gerenoveerd. Het aantal beoordelingen moet ook in overweging worden genomen, aangezien één enkele mening meestal niet zo veelzeggend is als een algemene indruk van verschillende beoordelingen.

3.2 De opdrachtnemer biedt de klant en derde partijen de mogelijkheid om anoniem zulke beoordelingen of aanvullende content en foto's op het online portaal in te dienen. Alleen de klant is verantwoordelijk voor alle content die hij/zij levert (bijv. verslagen/foto's/video's).

3.3 Het is voor de klant en derde partijen niet toegestaan om content te uploaden naar het online portaal van de opdrachtnemer

- die onjuist of misleidend is, met name door het indienen van onjuiste en/of subjectieve beoordelingen over een accommodatie, personen bij de accommodatie, vrijetijdsvoorzieningen en andere omstandigheden/gebeurtenissen bij de accommodatie die van invloed kunnen zijn op de beslissingen die andere gasten nemen;

- die minachtend, beledigend, offensief, bedreigend, pornografisch of racistisch is;

- die de eigendoms- of persoonlijke rechten van derden schendt of om een andere reden onwettig is;

- die producten, diensten of bedrijven adverteert, openlijk dan wel heimelijk; met name door het indienen van beoordelingen waarvoor de klant betaling is aangeboden, of door het beoordelen van accommodaties die worden aangeboden door leveranciers waar de klant voor werkt of

- die links of soortgelijke informatie/referenties bevatten die als doel hebben de werking van computers van derden te beïnvloeden.

3.4 Als de klant deze voorwaarden schendt bij het uploaden van content, heeft de opdrachtnemer het recht om content aan te passen of in zijn geheel te verwijderen, zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen en zonder opgave van reden.

4. Boeken en reserveringen

4.1 Elke reservering wordt door de opdrachtnemer, die optreedt als bemiddelaar namens de klant, doorgegeven aan de desbetreffende leverancier. Voor een probleemloos reserveringsproces is het belangrijk dat de klant de verstrekte gegevens (bv. verblijfsdata, contactgegevens) controleert op juistheid en volledigheid.

4.2 Het laatste tijdstip waarop een klant kan inchecken in een accommodatie varieert naar gelang het type gemaakte reservering. De verschillende reserveringsopties worden in het reserveringsproces beschreven en de klant kan op basis hiervan een keuze maken. Voor zover er een termijn voor het inchecken wordt gedefinieerd voor het geselecteerde reserveringstype, wordt de reservering geannuleerd in het geval van een te late aankomst. Na die tijd heeft de klant geen recht meer op een verblijf.

4.3 Het doorverkopen van de via de opdrachtnemer gereserveerde accommodatie is verboden. Hie-ronder valt met name de wederverkoop van de accommodatie aan derden voor een hogere prijs. De opdrachtnemer behoudt het recht om in de toekomst de klant uit te sluiten van de diensten van opdrachtnemer in geval van een schending van deze voorwaarde. Bovendien mag zowel de le-verancier als de opdrachtnemer de reservering in dergelijke gevallen annuleren. Daarbij is de klant verplicht annuleringskosten en compensatie voor schade geleden door de opdrachtnemer en/of de leverancier te voldoen.

4.4 De accommodatie is gereserveerd zodra de reservering is gemaakt. De reservering is geldig zonder bevestiging. De bevestiging van de reservering wordt op het scherm getoond en wordt ook per e-mail naar de klant verzonden. Indien gewenst, kan er per sms ook een verkorte versie wor-den verzonden. De opdrachtnemer kan echter niet verzekeren of controleren of de bevestiging via e-mail of sms ook daadwerkelijk is ontvangen. De geldigheid van de reservering wordt hier-door niet beïnvloed. Dit is met name van toepassing wanneer er een onjuist e-mailadres of tele-foonnummer is verstrekt.

4.5 Gedurende het reserveringsproces kunnen er speciale tarieven worden getoond die volledig of gedeeltelijk vooruit dienen te worden betaald. In dergelijke gevallen kunnen de exacte voorwaar-den worden bekeken voordat er een definitieve reservering wordt gemaakt. Normaal gesproken kan een dergelijke reservering alleen worden gemaakt met een creditcard waarop de kosten di-rect door de leverancier van de gereserveerde accommodatie kunnen worden afgeschreven. Tijdens een dergelijk reserveringsproces gaat de klant akkoord met het feit dat de reserverings-vergoeding en het totale bedrag, waaronder belastingen en toeslagen die worden getoond op de reserveringspagina, direct van de creditcard zullen worden afgeschreven.

Indien de leverancier akkoord gaat met een vooruitbetaling van de accommodatieprijs die niet wordt betaald via creditcard, heeft de leverancier het recht om de reservering te annuleren als de vooruitbetaling niet is ontvangen binnen de afgesproken termijn zoals is vermeld in de reser-veringsbevestiging. Bovendien, als de vooruitbetaling uitblijft, dient de klant nog steeds de reserve-ring op de juiste wijze te annuleren en de reserveringskosten te betalen.

4.6 Afhankelijk van het gekozen reserveringstype kunnen het creditcardnummer en de vervaldatum van de creditcard worden bewaard als onderdeel van het reserveringsproces. Er wordt altijd dui-delijk vermeld op de reserveringspagina dat het creditcardnummer moet worden opgeslagen. De-ze gegevens worden doorgegeven aan de leverancier van de accommodatie in kwestie en wor-den gecontroleerd voordat er een reserveringsbevestiging wordt afgegeven. Uw creditcard is een betalingsgarantie voor de leverancier van alle gemaakte kosten voor de gereserveerde accom-modatie.

4.7 De kosten worden direct op locatie door de leverancier van uw creditcard afgeboekt. De creditcard moet in de accommodatie aan de leverancier worden overhandigd. Het moment waar-op de kosten worden voldaan, is vastgelegd in de algemene voorwaarden van de leverancier.

4.8 De creditcard functioneert als een zekerheidstelling voor de leverancier en eventuele annulerings-kosten of schade mogen in rekening worden gebracht door de leverancier. Indien uit verificatie van de creditcardgegevens blijkt dat deze niet correct zijn of dat de betaling niet per creditcard kan worden voldaan, mag de leverancier de reservering via de opdrachtnemer annuleren.

4.9 Indien de gereserveerde accommodatie een hotel is, kunnen er online maximaal negen kamers worden gereserveerd. Reserveringen van meer dan negen kamers dienen via de groepsreser-veringsdiensten van de opdrachtnemer te worden gedaan. De reserveringsbevestiging voor der-gelijke reserveringen is bindend. Het opsplitsen van een behoefte voor meer dan negen kamers in verschillende reserveringen met elk een maximum van negen kamers is niet toegestaan. Er zijn speciale aanvraagmodules voor de klant beschikbaar voor speciale kamerbehoeften voor vakbe-urzen of vergaderingen, evenementen en groepsreserveringen (10 kamers of meer).

5. Wijzigingen en annuleringen

5.1 Afhankelijk van de algemene voorwaarden van de leverancier is de klant verplicht de overeenge-komen accommodatieprijs (of een gedeelte daarvan) te voldoen na het maken van de reservering indien de reservering niet op tijd wordt geannuleerd of niet wordt benut zonder annulering. De ge-detailleerde annuleringsvoorwaarden zijn afhankelijk van de betrokken leverancier en het soort reservering die apart worden gedefinieerd op de reserveringsspagina en geaccepteerd door de klant.

5.2 Om misverstanden te voorkomen, dienen alle wijzigingen en annuleringen te worden doorgege-ven via het internetportaal van de opdrachtnemer (tabblad 'Change and Cancel') of door contact op te nemen via telefoonnummer +49 (0)221 2077 6033. Het bewijs van de melding aan de op-drachtnemer is doorslaggevend wanneer er bepaald moet worden of de wijziging of annulering op tijd is doorgegeven. Ook mag de melding omtrent wijzigingen en annuleringen per e-mail worden verstuurd aan info@hotel.de; in dit geval moet de e-mail minstens 24 uur voordat de annulerings-termijn is verstreken zijn ontvangen door de opdrachtnemer. De annuleringstermijn wordt normaal gesproken vastgesteld in de lokale tijd van de locatie van de gereserveerde accommodatie. Indien de annulering op tijd wordt aangegeven en afgehandeld in overeenstemming met de voorwaar-den, wordt er een annuleringsbevestiging afgegeven. Dit is het annuleringsbewijs en dient daarom te worden bewaard. Of er kosten in rekening worden gebracht voor de annulering of wijzigingen wordt bepaald in de reserverings- en annuleringsvoorwaarden van de leverancier.

5.3 Wijzigingen en annuleringen zijn mogelijk voor het einde van de annuleringsperiode die wordt be-paald in de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden. In het geval van bepaalde wijzigingen, zoals een vermindering van de verblijfsduur, kan de leverancier echter een vergoeding eisen voor gemaakte kosten. In het geval van speciale tarieven, diensten en/of data en voor last-minute re-serveringen hanteren leveranciers vaak geen gratis annulering.

5.4 Om misbruik van het internetportaal en onnodige problemen met onjuiste reserveringen voor de leverancier te voorkomen, behoudt opdrachtgever het recht om in individuele gevallen reserverin-gen te annuleren indien de klant niet bereikbaar is via de verstrekte contactgegevens of de le-verancier een reservering weigert vanwege eerdere annuleringen of het niet komen opdagen in het verleden. In dergelijke gevallen is er geen verplichting om de klant van een accommodatie te voorzien. Om dergelijke annuleringen te voorkomen, heeft de klant echter normaal gesproken de optie om een reservering te plaatsen door een creditcardnummer te verstrekken.

6. Accommodatiecategorieën en informatie over de accommodatie

6.1 Alle informatie over en beschrijvingen van de accommodatie zijn gebaseerd op de eigen informatie van de leverancier. De opdrachtnemer heeft geen invloed op deze informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

6.2 De aangeboden accommodatie is ingedeeld naar de categorieën van het eigen classificatiesysteem van de opdrachtnemer. Als aanvulling op de categorieën uit andere classificatiesystemen (bijvoorbeeld de classificaties die in sommige Amerikaanse deelstaten door de wet worden voorgeschreven), is dit systeem voornamelijk gebaseerd op ervaringen en beoordelingen van klanten en informatie van leveranciers die door de opdrachtnemer zijn gecontroleerd. De classificatie biedt voornamelijk niet-bindende informatie over de standaard en kenmerken van de accommodatie.

7. Ranking/positie van de accommodatie

7.1 Als de klant via de website of de app een aanvraag heeft gedaan, is de eerste accommodatie die wordt weergegeven, de accommodatie die het best voldoet aan verschillende criteria (waaronder de prijs-kwaliteitverhouding, flexibele boekingsvoorwaarden, hoge mate van klanttevredenheid, breed aanbod, goede kenmerken, gratis aanvullende voordelen, zoals parkeerplaatsen of wifi, een hoge conversion rate, uitgebreide beschrijving en veel foto's van de accommodatie, centrale ligging, etc..).

7.2 In actieperioden kunnen sommige accommodaties, in ruil voor een toeslag, een meer zichtbare plek of een andere plek in deze lijst hebben. Dit is slechts één van de ruim 80 criteria die van invloed zijn op de accommodatie en is alleen niet voldoende om een plek bovenaan de lijst te bemachtigen. De klant kan de lijst met aanbevelingen natuurlijk filteren en sorteren op basis van zijn/haar eigen criteria (bijv. op prijs per nacht).

8. Accommodatieprijs

8.1 Tenzij in de boekingsvoorwaarden anders beschreven, worden alle prijzen per nacht per accommodatie weergegeven, en, afhankelijk van de boekingsvoorwaarden, kan deze inclusief of exclusief ontbijt zijn (dit kan ook verschillen per boekingsperiode van een aantal dagen). De bijkomstige diensten die worden aangeboden, zijn afhankelijk van de leverancier en moeten apart worden afgerekend.

8.2 Leveranciers zijn verplicht om de definitieve prijs, inclusief belastingen te laten zien. Prijsgegevens worden echter alleen door de leverancier zelf beschikbaar gesteld. Lokale bepalingen bepalen welke belastingen en andere heffingen in rekening worden gebracht voor een accommodatie in het buitenland.

8.3 Als de door de klant geselecteerde valuta niet overeenkomt met de door de leverancier gevraagde valuta, worden de prijzen voor de duidelijkheid weergegeven in de geselecteerd valuta. De lokale valuta die in de gespecificeerde prijsvoorwaarden wordt weergegeven, is echter bindend voor de boeking en er kunnen verschillen in wisselkoers zijn.

8.4 De mogelijkheid om de prijzen continu bij te werken en boekingen die ondertussen worden gedaan door andere klanten in het online portaal van de opdrachtnemer kunnen van tijd tot tijd betekenen dat de prijzen op de gedetailleerde pagina van de accommodatie afwijken van de prijzen die eerder werden weergegeven in de accommodatielijst. De uiteindelijke prijs die voor het afronden van de boeking wordt weergegeven is doorslaggevend voor de klant.

9. Gegevensbeveiliging

9.1 De opdrachtnemer verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend voor datgene waar de klant toestemming voor geeft of voor zover een wettelijke bepaling de verzameling, verwerking en het gebruik van de gegevens toestaat. De opdrachtnemer verzamelt, verwerkt en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het leveren van zijn diensten en het gebruik van het online portaal en/of de diensten die via het online portaal worden aangeboden.

9.2 De opdrachtnemer mag de gegevens in geen geval aan derden verkopen. Gegevens worden alleen aan derden overgedragen voor zover dit vereist is voor boekingen/reserveringen bij de door de klant gekozen leverancier. Dit omvat uitdrukkelijk alle overdrachten aan partners van de opdrachtnemer met als doel het uitvoeren van de boeking.

10. Marketing

10.1 Indien de opdrachtnemer beschikt over een e-mailadres van de klant met betrekking tot de reser-vering, mag hij/zij dit gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in artikel 7, lid 3 (3) van de Duitse Oneerlijke Handelspraktijken Wet voor digitale reclame- en gelijksoortige diensten. Hier-door zal de opdrachtnemer de moeite nemen om de klant van reclame-materiaal te voorzien dat is toegespitst op zijn/haar interesses. De klant kan digitale reclame te allen tijden stopzetten door een e-mail te sturen naar info@hotel.de zonder bijkomende kosten anders dan de communicatie-kosten die overeenkomen met het basistarief.

10.2 Bovendien behoudt de opdrachtnemer het recht om gebruikersprofielen aan te maken onder pseudoniemen binnen de betekenis van artikel 15, lid 3 van de Duitse telemedia-wet (Telemedi-engesetz, TMG) met als doel adverteren, marktonderzoek en het ontwerp van het internetportaal overeenkomend met de vraag. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel door een e-mail te sturen naar info@hotel.de.

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Alle gegevens van de opdrachtnemer zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven wat betreft fouten in de verzameling en overdracht van gegevens. De overdracht van gegevens naar andere gegevensdragers, zelf deels, of voor andere doeleinden dan die hier worden beschreven, is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtnemer.

11.2 Bepaalde informatie op het online portaal van de opdrachtnemer wordt aangeleverd door leveranciers, andere klanten en derde partijen. Alle leveranciers, klanten en derde partijen dragen de exclusieve verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hen geüploade informatie, waaronder de vermelde prijzen en beschikbaarheid. Bovendien garanderen ze dat content die een inbreuk op de wettelijke posities van derden niet wordt geüpload. De opdrachtnemer kan deze informatie niet controleren en biedt daarom geen garanties aangaande de juistheid, volledigheid, kwaliteit of wettelijkheid van het informatiegebruik.

11.3 De klant stelt de opdrachtnemer vrij van alle vorderingen in verband met derde partijen als gevolg van een schending van de plichten die worden vermeld in 11.2. De klant zal de opdrachtnemer tevens ondersteunen in zijn verdediging tegen dergelijke vorderingen en zal alle nodige informatie beschikbaar stellen.

11.4 De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze content of beoordelingen van klanten. Een beoordeling van een klant moeten worden beschouwd als de persoonlijke mening van de schrijver. De opdrachtnemer heeft geen invloed op de vorm, content en de gebruikers-ID's die voor deze beoordelingen worden gebruikt en aanvaard hier daarom geen verantwoordelijkheid voor.

11.5 Het is voor de klant gratis om een accommodatie via het online portaal van de opdrachtnemer vast te leggen. De klant heeft echter geen recht op de beschikbaarheid wat betreft tijd en ruimte van de diensten van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (gedeeltelijke) onderbrekingen en downtime van de diensten als gevolg van onderhoud of updates of vanwege andere redenen die buiten zijn controle liggen of die het gebruik van de diensten minimaal belemmeren.

11.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de voltooiing van een boeking, noch voor de gebreken of schade in verband met de door de leverancier geleverde diensten met betrekking tot de accommodatie. De opdrachtnemer doet geen garanties met betrekking tot het voldoen aan bepaalde verzoeken die door de klanten worden gedaan en aanvaardt hier ook geen verantwoordelijkheid voor.

11.7 Bovendien is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten van alle schade, ongeacht de juridische oorzaak, tenzij de schade

- gebaseerd is op de opzettelijk schending van wezenlijke contractuele plichten, d.w.z. plichten waarvan in de eerste plaats de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is en waarvan de contractuele partner redelijkerwijs mag verwachten dat deze worden nageleefd;

- is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk gedrag van de opdrachtnemer of

- de vorm aanneemt van persoonlijk letsel, schade zoals gedefinieerd volgens de Duitse Wet op de aansprakelijkheid voor gebrekkige producten of andere bindende gronden voor aansprakelijkheid.

11.8 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is overeenkomstig clausule 11.7 voor de opzettelijk schending van wezenlijke contractuele plichten terwijl er geen sprake is van grove nalatigheid en opzettelijk gedrag, is de gehele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de schade en de ernst van de schade die de opdrachtnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten in overeenstemming met de omstandigheden waarvan hij op het moment dat het overeenkomst werd gesloten op de hoogte was.

11.9 Garantieclaims en compensatieclaims verlopen één jaar nadat de klant op de hoogte is gesteld van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Dit is niet van toepassing op vorderingen die het gevolg zijn van een onrechtmatige daad.

12. Diversen

12.1 De Duitse wet is van toepassing op de uitsluiting van de VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de regels inzake het internationale privaatrecht.

12.2 Het online portaal voor het beslechten van geschillen van de Europese Commissie is bereikbaar via de volgende link: Online Dispute Resolution. De opdrachtnemer neemt geen deel aan processen omtrent de geschillenbeslechting voor een consumentengeschillencommissie en is hier niet toe verplicht

12.3 De plaats van uitvoering is Keulen. Keulen is de overeengekomen plek van jurisdictie voor ondernemers en mensen die niet tot de algemene jurisdictie van Duitsland behoren. In alle overige gevallen is de wettelijke jurisdictie van toepassing.

12.4 Gebruik van het online portaal van de opdrachtnemer en de bijbehorende content is alleen toegestaan voor individuele aanvragen met betrekking tot het boeken van een accommodatie. Geautomatiseerde aanvragen zijn niet toegestaan. Op het gegevensmateriaal rust auteursrecht en duplicatie hiervan (met name door middel van ‘scrapen’) is daarom verboden. Met name het gebruik van het gegevensmateriaal (zoals aanvraagresultaten in het bijzonder) voor wederverkoop is verboden.

12.5 Links naar de websites van andere bedrijven die op deze website staan, (‘externe leveranciers’) worden alleen in het belang van de klant geplaatst. Als de klant op een dergelijke link klikt, verlaat hij/zij de website van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft geen invloed op de content van de websites van externe leveranciers. De opdrachtnemer kan om die reden geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of veiligheid van de content van deze derde partij.

12.6 Als een bepaling in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, dient deze bepaling te worden geïnterpreteerd op een wijze die overeenkomt met het toepasselijk recht en die zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke intentie van de partijen. Dit heeft geen gevolgen voor de rest van de overeenkomst.

Het aantal sterren is gebaseerd op informatie van de hotels zelf en op ervaringen van HOTEL INFO en HOTEL INFO-klanten. Raadpleeg voor meer informatie de Algemene voorwaarden.