Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-postadress info@hotel.info

* Kan nås kostnadsfritt från flera länder, klicka här för mer information och utförliga kontaktuppgifter.
Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor för HOTEL DE GmbH

HOTEL DE GmbH och www.hotel.de, www.hotel.info driver tillsammans med alla anslutna partnersidor en världsomspännande tjänst för hotellbokning. För alla adresser och dotterbolag gäller följande deltagarvillkor hos HOTEL DE GmbH, som i fortsättningen kallas "förmedlare".

1.  Giltighetsområde

  De allmänna affärsvillkoren gäller för såväl alla icke-bindande bokningsförfrågningar som alla bindande bokningar av övernattningar eller konferenser via förmedlarens globala bokningssystem. Förmedlingen av enskilda resetjänster som du som bokningskund kan boka via förmedlarens internetsidor sker ev. över online-bokningssystemen som förmedlarens partner har ("bokningssystemsinnehavare").

2.  Tjänstens innehåll

  Tjänsten innebär förmedling som leder fram till ett avtal om hotell- resp. resetjänst eller konferens som du ingår direkt vid bokningstillfället med det hotell du har valt ut. Det bekräftade priset betalar du direkt på hotellet. Samtliga anspråk och åtaganden som uppstår till följd av hotell- resp. resetjänst- eller konferensavtalet gäller direkt och uteslutande mellan den person som bokar och det hotell som personen valt ut. Det finns inget logiavtal mellan den bokande och förmedlaren.
  Förmedlaren och, när detta är aktuellt, den som har bokningssystemet informerar dig om ett urval av separata resetjänster på förmedlarens webbsidor. När du vill boka en resetjänst tar förmedlaren eller den som har bokningssystemet emot din bokningsförfrågan. Om förmedlaren eller den som har bokningssystemet känner till att den bokade resetjänsten är tillgänglig så utför förmedlaren eller innehavaren av bokningssystemet bokningen hos leverantören och skickar dig bokningsbekräftelsen. Annars skickar förmedlaren eller den som har bokningssystemet över din bokningsförfrågan till den som erbjuder tjänsten och förmedlar även svaret på förfrågningen.
  Den som erbjuder resetjänsten ("leverantören") är den som driver hotellet, inte den som har bokningssystemet och inte heller förmedlaren.
  Om du bokar flera resetjänster över förmedlarens internetsidor så ombesörjer inte den som har bokningssystemet urval och sammanställning av de separata tjänsterna utan detta tar man hand om själv.
  Bokningssystemet använder sig av de kriterier du angivit (t.ex. ort, mål, pris, period, kategori) så långt som möjligt när det väljer ut de föreslagna resetjänsterna. Urvalet som bokningssystemet gör betyder dock inte att det inte finns några andra eller bättre tjänster som kan stämma med dina önskemål eller villkor.

3.  Avtal mellan dig och den som erbjuder resetjänsten

  När du använder bokningssystemet ingår du ett logiavtal med leverantören av den aktuella resetjänsten ("avtalet").
  Avtalet är bindande när onlinebokningen genomförts och avslutats.
  Bokningssystemsinnehavaren och förmedlaren fungerar bara som mellanhand när meddelandena förmedlas mellan dig och leverantören. Bokningssystemsinnehavaren och förmedlaren fungerar som oberoende, tredje part i förhållande till dig och leverantören och inte som din eller leverantörens partner, förvaltare, representant eller underleverantör. Bokningssystemsinnehavaren och förmedlaren är inte ansvariga för avtalets genomförande.

4.  Bokningsinnehåll

  4.1 Hotellens standardbokningar
  Standardbokningen reserveras i allmänhet av hotellet till kl. 18:00 lokal tid. Om resenären inte anländer före kl. 18.00 lokal tid kan en avgift bli aktuell. Detta anges då i informationen från det aktuella hotellet vid bokningen Därefter går det inte att göra anspråk på övernattning. Kan inte resenären komma förrän efter kl. 18.00 lokal tid måste han eller hon informera hotellet direkt om den planerade ankomsttiden Ibland erbjuds även specialbokningar. Hotellägaren håller då reserverade rum fram till ett visst klockslag på ankomstdagen. Därefter har du inget anspråk mer det bokade rummet, om du inte har kommit överens med hotellägaren direkt om en senare ankomst. Tänk på att läsa igenom hotellens detaljerade bokningsvillkor som du har tillgång till under bokningen och som du även kan läsa i din skriftliga bokningsbekräftelse. Bokningar som garanteras med kreditkort måste reserveras för hela natten.
  4.2 Åtagande i samband med din bokning, ändringar och avbokningar
  Beroende på tillhandahållarens villkor är du efter bokning skyldig att betala det överenskomna priset för tjänsten (eller en del av det) om du inte avbokar din reservation i rätt tid eller om du inte utnyttjar tjänsten utan att avboka den. Om avbokning sker vid en senare tidpunkt eller inte alls kan hotellet fakturera hela resekostnaden, enligt den lagstiftning som gäller i det aktuella landet och med avdrag för de insparade omkostnaderna.
  De detaljerade avbokningsvillkoren anges separat i bokningsdialogen och måste bekräftas av dig.
  Avbokningar måste göras online via förmedlarens system, eller via förmedlarens kundtjänst där man då anger avbokningskoden. Om gästen bokar av direkt hos hotellet kan förmedlaren inte lämna information om eventuella oklarheter angående tidpunkten för avbokningen eller sakförhållandet runt denna.
  Hotellet kan bara garantera specialpriser som är kopplade till en vistelse med viss längd om hela perioden utnyttjas. Om gästen reser tidigare kan hotellet beräkna ett högre pris baserat på den förkortade vistelsen.
  Om bokningskunden vill ändra en bokning (s.k. ombokning) och kontaktar förmedlaren per e-post eller telefon så har hotel info rätt att spara kundens personliga uppgifter för att kunna utföra ombokningen. Kundens rätt att få sina uppgifter borttagna enligt hotel infos dataskyddsbestämmelser berörs inte av detta. Vid en ombokning till kortare besök än det bokade förbehåller sig hotellet rätten att anpassa det aktuella övernattningspriset i förhållande till ombokningen.
  Förmedlaren förbehåller sig rätten att avboka reserveringar utan att meddela bokningskunden när uppgifterna om den bokande eller resenären är ofullständiga, tvivelaktiga eller uppenbarligen felaktiga. Detta gäller även bokningar för personer eller registreringar som tidigare ofta förekommit i samband med så kallade NoShows (gäster som inte kommer och som inte avbokar) eller som har obetalda/inte fullständigt betalda hotellfakturor. I båda fallen kan inga anspråk ställas på bokning. Hotellet kontrollerar kreditkortsuppgifterna. Skulle det visa sig att dessa inte stämmer eller att det inte går att belasta kortet, kan hotellet göra en avbokning via förmedlaren.
  Förmedlaren rekommenderar att man tecknar lämpliga reseförsäkringar, i synnerhet en försäkring som täcker avbokning och/eller ersättningsresa.
  4.3 Betala med kreditkort
  Vid bokningen måste du ofta ange ditt kreditkortsnummer och hur länge ditt kreditkort är giltigt. De här uppgifterna förmedlas till den som levererar den aktuella resetjänsten och kontrolleras innan din bokning bekräftas.
  Ditt kreditkort garanterar att den aktuella leverantören får betalt för alla kostnader i samband med den bokade tjänsten. Den som levererar tjänsten drar kostnaderna från ditt kreditkort direkt på plats. Kortet måste då visas för leverantören. Tidpunkten för avbokningen regleras i leverantörens villkor.
  I en del fall visas specialpriser för övernattningar som bara gäller vid förskottsbetalning. Detta påpekas då tydligt i bokningsdialogen. I de här fallen godkänner du då att ditt kreditkort belastas direkt med det totalpris som anges i bokningsdialogen, inkl. skatter och avgifter. Det kan därför tillkomma en avgift vid senare bokningsändringar.
  Det kostar ingenting för dig att använda det här bokningssystemet.
  När det krävs ett kreditkort för bokningen går det inte att använda bokningssystemet som erbjuds av den systemansvarige via förmedlaren om det inte finns ett giltigt kreditkort.
  4.4 Hotellkategorier och hotell-/reseinformation
  Indelningen av de erbjudna hotellen i kategorier motsvarar de riktlinjer som gäller internationellt eller nationellt och ger en ej bindande hänvisning om hotellets standard och utrustning. Den baseras enbart på den aktuella hotellägarens egen bedömning och kontrolleras inte av förmedlaren. All övrig information om hotellen och rumsbeskrivningarna bygger på hotellägarens egna uppgifter. Förmedlaren har inget inflytande över de här uppgifterna och övertar inget ansvar för deras riktighet och fullständighet.
  4.5 Avtalsenliga rumspriser
  Alla priser är aktuella, förmånliga dagspriser som visas i det aktuella hotellets namn och gäller för alla bokningar som gjorts via leverantörens globala bokningssystem.
  Bokningarna för det valda resedatumet görs till förmedlarens bästa och mest förmånliga dagspris som kommer direkt från hotellet och som visas i hotellets namn. Vid bokningen tas det automatiskt hänsyn till de sista minuten-, säsongs-, helg- eller särskilda kampanjpriser som förmedlaren kan erbjuda.
  Priset meddelas av hotellet och innehåller de skatter och avgifter som är aktuella. När skatter och avgifter anges så ingår de i priset. Skatterna ändras ständigt och den lämnade informationen är därför inte bindande. För vissa resmål kan extra, lokala avgifter som t.ex. kurortstaxa eller stadsskatt vara aktuella. De angivna hotellpriserna gäller för ett rum och för en natt, utan extra service. De tillhandahållna, extra tjänsterna erbjuds av respektive hotell. Frukost ingår bara i rumspriset när detta anges i hotellbeskrivningen. Priser i andra valutor kan påverkas av växelkurssvängningar och visas därför utan garantier och enbart som orientering. Du ingår avtal om övernattning och betalning direkt med hotellet.
  Överstrukna priser är reella priser för samma rumskategori som erbjuds under en period på 30 dagar före resp. 30 dagar efter den planerade besöksperioden.
  4.6 Pass-, visum-, tull-, främmande valuta och hälsoföreskrifter i resetjänsten
  Förmedlaren förmedlar bara separata resetjänster och har ingen information om dina resedetaljer och dina personliga förhållanden (t.ex. medborgarskap). Förmedlaren kan därför inte fastställa vilka regler som gäller för pass-, visum-, tull- och hälsoföreskrifter utan du ansvarar själv för att du följer alla regler som eventuellt gäller.
  4.7  Sammanfattning av likadana separata bokningar
  Maximalt nio rum kan bokas online. Bokningar av fler än nio rum sker via förmedlarens gruppavdelning, vars bokningsbekräftelse är bindande. Det är tillåtet att dela upp en önskan om fler än nio rum på flera bokningar à maximalt nio rum. För särskilda rumsbehov vid mässor, konferenser och gruppbokningar (10 rum eller fler) tillhandahåller vi särskilda förfrågningsmoduler. I övrigt går det endast att överlåta anspråk på den bokade resetjänsten till en annan person med leverantörens uttryckliga godkännande. Förmedlaren förbehåller sig rätten att avboka bokningar utan att meddela bokningskunden när uppgifterna om resenären eller resenärerna saknas eller är tvivelaktiga.
  4.8 Förfrågan om, samt bokning och avbokning av en konferens
  Vid förfrågan via konferenssidan får de valda hotellen information om kundförfrågningen per e-post. Hotellen skickar kunden motsvarande erbjudanden via konferenssidan. Om ett erbjudande från ett hotell bokas på förmedlarens sidor ingår kunden och hotellet ett bindande avtal i samband med att bokningen genomförs. Vid en avbokning måste kunden informera både förmedlaren och hotellet. En konferensbokning kan bara bokas av online i förmedlarens konferensfält eller skriftligen. När evenemanget är avslutat begär förmedlaren att få en kopia av konferensfakturan från hotellet för att utvärdera de tjänster som använts och visa dem statistiskt.
  4.9 Bokningar över bonusprogram
  Förmedlaren erbjuder även möjligheten att boka över bonusprogram hos välkända partner. Hotellbokningen måste då göras via den länk som finns på partnerns webbplats. Ersättningen utbetalas ca 6 veckor efter slutet av den månad då avresan från hotellet skedde. Kontakta respektive partner för information om ersättningens storlek. Bonus återbetalas inte för bokningar hos hotell som ingår i Marriott-kedjan. Vid bokning via bonusprogrammet måste den bokande medlemmen vara densamma som resenären. Ersättningen ges för medlemmen i bonusprogrammet samt en medföljande person. Bonus kan inte betalas ut när medlemmar i bonusprogrammet bokar över förmedlarens kundtjänst.. Det går inte heller att kombinera olika rabattmodeller.
  4.10  Telefonförfrågningar till förmedlarens servicecenter
  För telefonbokningar via förmedlarens servicecenter behövs personliga uppgifter som namn, adress, e-postadress resp. faxnummer samt eventuellt dina bank- eller kreditkortsuppgifter om detta krävs för att bokningen ska kunna genomföras.
  När kunden vill boka, boka av eller ändra uppgifter ställs personrelaterade frågor för att identifiera personen. Här behöver man det aktuella kundnumret, och avbokningskoden om det rör sig om en avbokning. Förmedlaren förbehåller sig rätten att inte godkänna bokningar, avbokningar eller ändringar av uppgifter om det inte går att få en tillfredsställande skriftlig eller muntlig identifiering. Det är inte tillåtet att boka, boka av eller ändra uppgifter på uppdrag av tredje person.
  De aktuella uppgifterna jämförs muntligt ytterligare en gång innan en bokning, avbokning eller uppgiftsändring utförs per telefon. Avstämningen av data samt den bokning, avbokning eller uppgiftsändring som detta ev. leder fram till är bindande för kunden och detta godkänns med den muntliga avstämningen.
  När kunden vänder sig med förfrågningar till förmedlarens kundtjänst per telefon accepterar hon eller han de allmänna affärsvillkoren hos HOTEL DE GmbH.
  Förmedlaren kan genomföra enskilda bokningar utanför systemet vid motsvarande tillgänglighet på hotellsidan. Kunden informeras separat om detta och godkänner att den för kunden bindande bokningen inte är bindande för hotellet förrän hotellet har bekräftat detta skriftligt och att ändringar kan förekomma. Gruppbokningar som görs via servicecentret påverkas inte av detta.

5.  Rankning / hotellista

  Efter en sökförfrågan via webbplatsen eller appen visas först de hotell för dig som uppfyller en mängd kriterier allra bäst (bland annat mycket för pengarna, flexibla bokningsvillkor, hög kundnöjdhet, stort utbud, bra utrustning, kostnadsfria tilläggstjänster såsom parkeringsplatser eller WLAN, hög omvandlingsfrekvens, utförlig beskrivning och illustration av hotellet, centralt läge osv).
  I denna illustration kan under kampanjperioder en del hotell få högre synlighet eller bättre placering i rankningen genom att betala en ytterligare avgift. Detta är endast en av mer än 80 kriterier som som påverkar hotellistningen och räcker inte ensamt för att få en framskjuten plats i rankningen.
  Naturligtvis kan du även filtrera och sortera hotellistan "Rekommendationer" efter egna kriterier (exempelvis "pris per natt").

6.  Kundrecension

  Kunden har möjlighet att utvärdera hotell efter att ha återvänt från en bokad resa. Kunden kan då lämna synpunkter på rumskvalitet, ljudnivån i rummet, städning, personalens bemötande och kompetens, förhållande mellan pris och kvalitet, restaurang samt sport/wellness. Utvärderingen kan endast redigeras under fem dagar efter att den registrerats. Förmedlaren förbehåller sig rätten att radera recensioner utan att motivera varför.
  Innehållet i den här Internettjänsten kan innehålla översättningar som härstammar från eller tillhandahålls av Google. Som innehavare av den här webbplatsen frånsäger sig Google och hotel info alla garantier i fråga om översättningarna, uttryckta eller underförstådda. Detta utesluter alla garantier beträffande riktighet, tillförlitlighet och eventuella underförstådda garantier avseende användbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och skydd mot intrång från tredje part. För ansvarsfriskrivningen till fördel för Google gäller i första hand den engelskspråkiga friskrivningsklausulen (Disclaimer) med följande innehåll:
  This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

7.  Övrigt

  7.1 Överföring av data
  Alla uppgifter har kontrollerats noga. Vi ansvarar trots detta inte för eventuella fel vid datainsamlingen eller dataöverföringen.
  7.2 Information om ångerrätt
  Kunden kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos förmedlaren och detta ska då göras skriftligt. Förmedlaren förbehåller sig också rätten att återkalla en kunds registrering vid tungt vägande skäl. Förmedlaren förbehåller sig dessutom rätten att deaktivera kundkonton med ofullständiga, tvivelaktiga eller uppenbarligen felaktiga uppgifter utan att meddela kunden. Rätten till detta gäller också när kunden tidigare ofta uppmärksammats med anledning av t.ex. flera outnyttjade bokningar som inte heller bokats av eller på grund av obetalda fakturor.

8.  Förklaringar om dataskydd

  Klicka här för mer information.

9.  Köparens undersökningsplikt

  Bokningssystemet som förmedlaren eller den bokningssystemansvarige har är en kostnadsfri service för dig. Därför lämnar förmedlaren eller den bokningssystemansvarige ingen garanti för driften och användningen av bokningssystemet, i synnerhet inte för följande punkter:
 • För bokningssystemets tillgänglighet och för möjligheten att kunna boka resetjänster över systemet.
 • För att avtalet mellan dig och en leverantör av resetjänster fullföljs på rätt sätt, även när det här avtalet ingicks med hjälp av bokningssystemet som hanteras av förmedlaren eller den som har bokningssystemet.
 • För möjligheten att kunna ändra eller boka av ett ingått avtal med hjälp av bokningssystemet eller på annat sätt.
 • För riktigheten och fullständigheten hos beskrivningarna av resetjänsterna som finns i bokningssystemet.

10.  Ansvarsbegränsning

  10.1
  Förmedlaren eller bokningssystemsinnehavaren ansvarar inte för någon form av skador, oavsett rättslig anledning, inklusive otillåten handling, åtaganden enligt kvasiavtal, avtal eller garantiåtaganden, om skadorna inte (i) orsakats av att förmedlaren eller den som har bokningssystemet är skyldiga till brott mot väsentliga delar i avtalet på ett sätt som riskerar avtalsändamålet eller (ii) genom grov oaktsamhet eller försumlighet från förmedlarens eller bokningssystemsinnehavarens sida, när det gäller att utföra tjänsterna eller i samband med dessa.
  10.2
  Om förmedlaren eller den som har bokningssystemet enligt nr 10.1(i) ansvarar för brott mot väsentliga plikter, utan att grov oaktsamhet eller försumlighet föreligger, så är förmedlarens eller bokningssystemsinnehavarens totala ansvar begränsat till sådana skador och sådan omfattning av skador som de kunde förutse enligt de omständigheter som de kände till när avtalet ingicks. När nr 10.1(ii). är aktuellt ansvarar förmedlaren eller bokningssystemsinnehavaren inte för indirekta skador, följdskador på grund av brister eller förlorad vinst.
  10.3
  Om förmedlaren eller den som har bokningssystemet enligt nr 10.1(ii) ansvarar för grov oaktsamhet eller försumlighet utförd av medarbetare eller representanter som inte är organ eller har ledande position hos förmedlaren eller bokningssystemsinnehavaren så är förmedlarens eller bokningssystemsinnehavarens totala ansvar även här begränsat till sådana skador och sådan omfattning av skador som de kunde förutse enligt de omständigheter som de kände till när avtalet ingicks När nr 10.3 är aktuellt. ansvarar förmedlaren eller bokningssystemsinnehavaren inte för indirekta skador, följdskador på grund av brister eller förlorad vinst.
  10.4
  När nr 10.2 och 10.3 är aktuella begränsas förmedlarens eller bokningssystemsinnehavarens totala ansvar till 50 000 EUR. Det totala ansvaret för rena finansiella förluster (i motsats till personskador eller materiella skador) är till stor del begränsat till tjänsternas värde i de här fallen. Skadeståndsanspråk löper ut senast ett år efter att du fått kännedom om skadehändelsen. Detta gäller inte anspråk med anledning av ansvar på grund av orättmätig handling.
  10.5
  Uteslutandet eller begränsningen av skadeståndsansvaret enligt ovanstående riktlinjer gäller även eventuella anspråk mot förmedlarens eller bokningssystemsinnehavarens medarbetare eller representanter.

11.  Copyright

  Innehållet i bokningssystemet som förmedlaren eller ev. systeminnehavaren tillhandahåller lyder under upphovsrätten och annat skydd för immateriella rättigheter. Det är bara tillåtet att använda webbplatserna som förmedlaren eller ev. bokningssystemsinnehavaren tillhandahåller, och materialet som finns där, för att utföra bokningar via förmedlaren och ev. via den som har bokningssystemet.

12.  Tillämpbar lagstiftning

  Dessa affärsvillkor och de grundläggande avtalen mellan slutkunden och förmedlaren lyder under lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för FN:s internationella köplag.

13.  Laga domstol

  Laga domstol för näringsidkare är Nürnberg, Tyskland, enligt den tyska handelslagstiftningen (HGB). För konsumenter enligt § 13 i den tyska civilrätten (BGB) gäller den lagstadgade domstolen.
Stjärnorna bygger på en egen utvärdering av hotellet samt HOTEL INFO och HOTEL INFO -kunders erfarenheter. Information finns i allmänna försäljningsvillkor.