Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-postadress info@hotel.info

* Kan nås kostnadsfritt från flera länder och regioner, klicka här för mer information och utförliga kontaktuppgifter.
Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor för HOTEL DE GmbH

Allmänna villkor

1. Omfattning

1.1 HOTEL DE GmbH, nedan kallad "agent", utgör en del av HRS Group, som äger flera bokningsportaler för resetjänster. I formen av www.hotel.de & www.hotel.info (nedan kallad "online-portal") och alla relaterade partnerwebbplatser, drivs den som en global bokningstjänst för hotellrum och jämförbara boende- och resetjänster (t.ex. semesterbostäder) nedan kallade "boende". Följande allmänna villkor (nedan kallade "villkor") för HRS Group gäller för alla dotterbolag och bokningsportalerna som de driver.

1.2 Dessa villkor gäller för såväl alla ej bindande bokningsförfrågningar som bindande bokningar av boende som sker via agentens online-portal. Boende som kan bokas genom agentens online-portal organiseras via bokningssystemet online som drivs av agentens partners, när så tillämpligt.

1.3 Dessa villkor gäller även om användaren som avser att boka boende (nedan kallad "kund") har andra villkor som inte stämmer överens med dessa villkor. Därför accepteras inte kundens villkor, även om agenten tillhandahåller tjänster samtidigt som den känner till dessa. Detta gäller förutsatt att inte annat överenskoms uttryckligen.

2. Erlagda tjänster

2.1 Tjänsterna som erläggs omfattar organisation och slutförande av ett avtal beträffande boende eller resetjänst som ingåtts direkt mellan kunden och operatören för kundens valda boende (nedan kallad "leverantör") under bokningsprocessen. Alla krav och skyldigheter som uppstår genom avtalet om boende eller resetjänst är direkt och exklusivt mellan kunden och leverantören. Det finns inte något avtal om boende eller resetjänst mellan kunden och agenten.

2.2 Leverantören av boendet är inte agenten eller operatören av ett annat bokningssystem, utan leverantören som valts till faktisk avtalspartner. Om flera boenden bokas med agentens online-portal, väljer eller organiserar inte agenten den enskilda personens boende. Detta är kundens ansvar. Villkoren som kunden specificerat (som plats, syfte, tidsperiod, kategori) tas i beräkning i största möjliga utsträckning i valet av enskilda boenden som föreslås av online-portalen. Dock ska det inte tolkas som om, baserat på online-portalens val, att det inte finns något annat boende som bättre kan uppfylla kundens begäran eller villkor.

2.3 Om leverantören brister i sina skyldigheter måste inte agenten, men har rätt att, gottgöra skadan som orsakats kunden i enskilda fall. Detta är för att underlätta ett smidigt verkställande av det avtalsenliga förhållandet för kunden. I detta fall överlåter kunden sina ersättningskrav mot leverantören till agenten, så att agenten kan ställa krav på ersättning för åsamkade kostnader.

3. Kundrecensioner

3.1 Agenten erbjuder kunden alternativet att komma åt recensioner som skrivits av tredje part, såväl som ytterligare innehåll och bilder relaterade till de erbjudna tjänsterna på online-portalen. Detta återspeglar endast en personlig åsikt i relation till en specifik tidpunkt. Dessa åsikter formas även av skribentens personliga uppfattning och förväntningar. Det bör även tas hänsyn till att tjänsterna som erbjuds kan ha ändrats sedan innehållet laddades upp eller recensionen skrevs. Till exempel kan boendet ha möblerats om eller renoverats. Antalet recensioner bör även tas i beräkning, eftersom en enskild åsikt sällan är lika meningsfull som det allmänna intrycket som ges av ett antal recensioner.

3.2 Ombudet erbjuder kunden och även tredje parter alternativet att anonymt skicka in recensioner eller ytterligare innehåll eller bilder till online-portalen. Kunden är ensamt ansvarig för allt innehåll som hen tillhandahåller (t.ex. rapporter/bilder/videor).

3.3 Kunden och eventuella tredje parter får inte ladda upp innehåll till agentens online-portal som:

- är falskt eller vilseledande, särskilt genom att skicka in felaktiga och/eller partiska recensioner av boende eller personer, nöjeslokaler och andra villkor/händelser beträffande boendet som kan inverka på beslut som tas av andra gäster.

- är nedsättande, förolämpande, stötande, hotande, pornografiskt eller rasistiskt.

- överträder tredje parts immateriella och/eller personliga rättigheter eller som på annat sätt är illegalt.

- marknadsför produkter, tjänster eller företag, öppet eller i smyg. Detta gäller särskilt genom att skicka in recensioner för vilka kunderna har erbjudits betalning eller genom att recensera boende som erbjuds av leverantörer för vilken kunden arbetar.

- omfattar länkar eller liknande information/referenser som syftar till att påverka funktionen för tredje partens datorer.

3.4 Om kunden överträder dessa villkor gällande uppladdning av innehåll har agenten rätt att ändra eller radera hela innehållet utan att meddela kunden och utan att ange skäl till detta.

4. Bokning och reservationer

4.1 Varje reservation vidarebefordras till respektive leverantör via resebyrån som fungerar som mellanhand för kundens räkning. För att säkerställa en smidig hantering av bokningen är det därför viktigt att den information som lämnas av kunden (t.ex. datum för vistelsen, kontaktuppgifter) stämmer och är fullständig.

4.2 Den senaste möjliga tidpunkt då kunden kan checka in på boendet varierar beroende på vilken typ av reservation som har gjorts. De olika reservationsalternativen beskrivs i samband med bokningsförfarandet och väljs av kunden utifrån denna information. Om en sluttid för incheckning anges för den typ av reservation som har valts kommer reservationen att avbokas i händelse av sen ankomst. Efter detta klockslag har kunden inte rätt att kräva boende.

4.3 Vidareförsäljning av boende som bokats via resebyrån är förbjuden. Detta omfattar i synnerhet vidareförsäljning av boende till tredje part till ett högre pris. Om denna bestämmelse överträds förbehåller sig resebyrån rätten att utesluta kunden från byråns tjänster i framtiden. Vidare har leverantören rätt att annullera bokningen i sådana fall, samtidigt som resebyrån också kan förklara att bokningen annulleras. Därutöver måste kunden betala avbokningsavgifterna samt kompensation för eventuella förluster som uppstår för resebyrån och/eller leverantören.

4.4 Boendet reserveras när bokningen görs och reservationen är giltig utan bekräftelse. Bokningsbekräftelsen visas på bildskärmen och skickas dessutom till kunden via e-post och, om så begärs, via sms i förkortat skick. Resebyrån kan dock inte garantera eller verifiera mottagning av bekräftelsen som skickas via e-post eller sms. Detta påverkar inte bokningens giltighet utan gäller i det särskilda fall då en felaktig e-postadress eller ett felaktigt telefonnummer har angetts.

4.5 I samband med bokningsförfarandet kan specialpriser visas, vilka måste förskottsbetalas helt eller delvis. I dessa fall kan de exakta villkoren granskas innan den slutgiltiga bokningen görs. Vanligtvis kan en bokning av detta slag endast göras med kreditkort, som debiteras avgiften direkt av den leverantör som står för det bokade boendet. I samband med bokningar av detta slag godtar kunden att den bokningsavgift eller det totalbelopp, inklusive eventuella skatter eller avgifter, som visas på bokningsskärmen debiteras direkt på kreditkortet.

Om leverantören samtycker till en förskottsbetalning av priset för boendet vilken inte görs med kreditkort, har leverantören rätt att annullera bokningen om denne inte erhåller förskottsbetalningen inom den period som anges i bokningsbekräftelsen. Vidare innebär inte en utebliven förskottsbetalning att kunden befrias från skyldigheten att annullera bokningen korrekt och betala de avbokningsavgifter som uppstår.

4.6 Beroende på den typ av bokning som väljs kan det bli nödvändigt att lagra ett kreditkortsnummer och kreditkortets sista giltighetsdatum som en del av bokningsförfarandet. Det görs alltid en uttrycklig hänvisning på bokningsskärmen till kravet på att ett kreditkortsnummer ska sparas. Dessa uppgifter vidarebefordras till leverantören av det aktuella boendet och verifieras innan bokningen bekräftas. Ditt kreditkort är en betalningsgaranti för leverantören avseende alla kostnader för det bokade boendet.

4.7 Kostnaderna debiteras direkt på ditt kreditkort av leverantören på platsen. Kortet ska visas där för leverantören. Den tidpunkt när debiteringen görs bestäms av leverantörens villkor.

4.8 Kreditkortet fungerar som säkerhet för leverantören och det kan debiteras med eventuella avbokningskostnader eller förluster av leverantören. Om verifiering av kreditkortsuppgifterna visar att de är felaktiga eller om det inte går att debitera avgiften på kortet kan leverantören annullera bokningen via resebyrån.

4.9 Om boende bokas på hotell kan högst nio rum bokas på internet. Reservationer av fler än nio rum måste göras via resebyråns gruppbokningstjänster. Bekräftelsen av en sådan bokning är bindande. Det är inte tillåtet att dela upp ett behov på fler än nio rum på flera bokningar som omfattar högst nio rum vardera. Det finns särskilda förfrågningsmoduler för kunden när det gäller särskilda behov av rum för mässor och för möten, evenemang och gruppbokningar (10 rum eller fler).

5. Ändringar och avbokningar

5.1 Beroende på leverantörens villkor är kunden, efter att ha gjort reservationen, skyldig att betala det överenskomna priset för boendet (eller en del av det) om reservationen inte avbokas i tid eller om boendet inte utnyttjas utan avbokning. De specifika villkoren för avbokning beror på den aktuella leverantören samt typen av bokning och de anges separat på den relevanta bokningsskärmen och godkänns av kunden.

5.2 För att undvika missförstånd måste alla ändringar och avbokningar göras via resebyråns internetportal (fliken ”Ändra och avboka”) eller per telefon till +49 (0)221 2077 6033. Att resebyrån har mottagit meddelandet är avgörande när det gäller att bestämma om en ändring eller avbokning har gjorts i tid. Meddelanden om ändringar och avbokningar kan även skickas per e-post till info@hotel.de. I detta fall måste resebyrån ha fått meddelandet senast 24 timmar innan avbokningsperioden löper ut. Avbokningsperioden anges vanligtvis i lokal tid för den plats där det bokade boendet finns. Om avbokningen görs i tid och enligt villkoren utfärdas en avbokningsbekräftelse. Denna är ett intyg på avbokningen och ska därför behållas. Huruvida kostnader debiteras för avbokningen eller ändringen avgörs därefter av leverantörens villkor för bokning eller avbokning.

5.3 Ändringar och avbokningar är möjliga innan den avbokningsperiod som anges i de relevanta avbokningsvillkoren har löpt ut. För vissa ändringar, t.ex. en förkortad vistelse, kan dock leverantören göra anspråk för eventuella förluster. När det gäller särskilda priser, tjänster och/eller datum samt för bokningar med mycket kort varsel är det vanligt att leverantörer inte tillåter kostnadsfri avbokning.

5.4 För att förhindra missbruk av internetportalen samt för att undvika att det uppstår onödiga problem med felaktiga bokningar för leverantören förbehåller sig resebyrån rätten att avboka en reservation i enskilda fall om kunden inte kan nås med hjälp av de kontaktuppgifter som anges eller om leverantören avslår bokningen på grund av att avbokningar eller utebliven ankomst ofta har förekommit tidigare. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla boende åt kunden i sådana fall. För att förhindra en avbokning av detta slag har dock kunden vanligtvis möjlighet att göra en bokning genom att uppge ett kreditkortsnummer.

6. Boendekategorier och information om boendet

6.1 All information om och beskrivningar av boendet bygger på leverantörens egen information. Agenten har inte någon inverkan på denna information och tar inte något ansvar för att den är korrekt eller fullständig.

6.2 Boendet som erbjuds är kategoriserat enligt kategorierna i agentens egna klassificeringssystem. Utöver kategorierna i andra klassificeringssystem (exempelvis klassificeringar som måste ges enligt lag i vissa regioner/länder), bygger detta system huvudsakligen på kundernas upplevelser och recensioner samt information från leverantörer som agenten kan ha kontrollerat. Klassificeringen ger endast ej bindande information om boendets standard och vad det har att erbjuda.

7. Rankning av boende

7.1 Efter en förfrågan på webbplatsen eller appen kommer det första boendet som visas för kunden att vara det som bäst uppfyller en mängd olika kriterier (däribland prisvärde, flexibla bokningsvillkor, hög kundnöjdhet, brett utbud, bra tjänster, extra kostnadsfria förmåner som exempelvis parkering eller Wi-Fi, hög konverteringsfrekvens, ingående beskrivning och många bilder på boendet, centralt beläget, osv.).

7.2 Under kampanjperioder kan vissa boenden mot betalning synas bättre på listan. Detta är endast ett ytterligare av de fler än 80 kriterierna som påverkar ett boendes plats på listan, och endast detta är inte tillräckligt för att garantera en topprankning. Kunden kan självklart filtrera och sortera "Rekommendationslistan" enligt egna kriterier (exempelvis "pris per natt").

8. Boendepriser

8.1 Om inte annat är angivet i bokningsvillkoren gäller alla priser per natt för enskilt boende och, beroende på bokningsvillkoren, kan de omfatta eller ej frukost (detta kan också skilja sig för bokningsperioder på flera dagar). De kompletterande tjänsterna som erbjuds beror på leverantör och ska betalas separat.

8.2 Leverantörer måste visa slutgiltigt pris inklusive skatter. Men det är leverantören som ensamt tillhandahåller prisinformationen. Lokala bestämmelser fastställer vilka skatter och andra avgifter som gäller för boende utomlands.

8.3 Om valutan som valts av kunden skiljer sig från den som begärts av leverantören, då kommer priserna i sökresultaten att visas i den valda valutan för att förenkla processen. Men den lokala valutan specificerad i prisvillkoren är bindande för bokningen och det kan förekomma valutakursskillnader.

8.4 Alternativet att löpande och samtidigt uppdatera priser och bokningar gjorda av kunderna på agentens online-portal, kan ibland innebära att priserna på boendets informationssida skiljer sig från priserna som innan visades på listan med boenden. Det slutgiltiga priset som visas före bokningsprocessen avslutas, är priset som gäller för kunden.

9. Dataskydd

9.1 Agenten samlar in, handlägger och använder endast kundens personuppgifter i den utsträckning att kunden samtycker till detta eller att insamlingen, handläggningen och användningen av data är tillåten enligt lag. Agenten samlar in, handlägger och använder endast uppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsterna och för användning och drift av online-portalen och/eller tjänsterna som erbjuds via online-portalen.

9.2  Agenten kommer inte under några omständigheter att sälja vidare uppgifterna till tredje part. Uppgifter överförs endast till tredje part i den utsträckning det krävs för bokningar med leverantören som kunden har valt. Detta omfattar uttryckligen en överföring till agentens partners för syftet att utföra bokningen.

10. Marknadsföring

10.1 Om resebyrån har fått kundens e-postadress i samband med bokningen ska den använda denna i enlighet med bestämmelserna i paragraf 7.3.3 i den tyska lagen om otillbörliga metoder för ändamål som gäller elektronisk reklam och liknande tjänster. När så sker ska resebyrån vidta alla åtgärder för att skicka kunden reklammaterial som är anpassat till kundens intressen. Kunden kan när som helst tacka nej till att ta emot elektronisk reklam genom att skicka ett e-postmeddelande till info@hotel.de utan andra avgifter än de kommunikationsavgifter som tas ut enlDärutöver förbehåller sig resebyrån rätten att skapa användningsprofiler under pseudonym i enlighet med definitionen i paragraf 15.3 i den tyska lagen om telemedia för ändamål som gäller reklam, marknadsundersökning och utformning av internetportalen i enlighet med efterfrågan. Kunden kan när som helst invända mot att en sådan användningsprofil skapas genom att skicka ett enkelt e-postmeddelande till info@hotel.de.

11. Garanti och ansvar

11.1 Agentens information har sammanställts med största omsorg. Men det finns inte någon garanti för att inga fel uppstår vid datainsamling eller -överföring. Dataöverföringen till andra datatransportörer eller för användning i annat syfte än de som angivits här, är endast tillåtet med uttryckligt samtycke från agenten.

11.2 En del av informationen på agentens online-portal tillhandahålls av leverantörer, andra kunder och tredje part. Alla leverantörer, kunder och tredje parter är ensamt ansvariga för att informationen som de överför är korrekt, fullständig och aktuell, däribland angivna priser och tillgänglighet. Vidare säkerställer de att innehåll som överträder tredje parts juridiska ställning inte överförs. Agenten kan inte granska denna information och garanterar därför inte informationens korrekthet, fullständighet, kvalitet eller laglighet.

11.3 Kunden kommer att befria agenten från alla krav från tredje part på grund av en överträdelse av skyldigheterna angivna i 11.2. Kunden kommer även att stödja agenten i dess försvar mot sådana anspråk och ge agenten all nödvändig information.

11.4 Agenten blir inte ägare till detta innehåll eller kundrecensioner. Kundrecensioner återspeglar endast recensentens personliga åsikt. Agenten har inte något inflytande på formuläret, innehållet och användar-ID:n som används för dessa recensioner och tar därför inte något ansvar gällande detta.

11.5 Organisationen av boende genom agentens online-portal är kostnadsfritt för kunden. Samtidigt kan inte kunden göra några anspråk på den temporära tillgängligheten gällande agentens tjänster. Agenten ansvarar inte för avbrott (delvisa) i tjänsterna som beror på reparation, underhåll eller uppdatering eller av något annat skäl som den inte har direkt kontroll över eller som endast förhindrar användningen av tjänsterna i en försumbar utsträckning.

11.6 Agenten ansvarar inte för att bokningen slutförs, inte heller är den ansvarig för defekter eller skada som åsamkats i samband med leverantörens erläggande av boendetjänsten. Agenten ger inte några garantier gällande att vissa förfrågningar från kunden uppfylls.

11.7 Vidare är agentens ansvar undantaget beträffande alla skador, oavsett den juridiska orsaken, om inte skadan:

- beror på bristande uppfyllelse av materiella avtalsenliga skyldigheter, dvs. skyldigheter vars uppfyllande gör det möjligt att verkställa själva avtalet och vars efterlevnad avtalspartners vanligtvis ska kunna lita på.

- orsakades av grov försummelse eller med ont uppsåt från agenten.

- är i form av livshotande skada eller hälsoskada, så som fastställt i den tyska lagen om ansvar för defekta produkter eller andra juridiskt bindande ansvarsgrunder.

11.8 Om agenten är ansvarig i enlighet med paragraf 11.7 för överträdelse av materiella avtalsenliga skyldigheter, men det inte har förekommit grov försummelse eller ont uppsåt, då är agentens ansvar begränsat till den skada och utsträckning som agenten vanligtvis kan förutse i enlighet med omständigheterna som den var medveten om då avtalet ingicks.

11.9 Garantikrav och ersättningskrav är begränsade till högst ett år efter då kunden blev medveten om dessa skador. Detta gäller inte skador som uppstår genom skadeståndsgrundande handling.

12. Övrigt

12.1 Tysk lag tillämpar undantaget av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och överensstämmande av lagvalsregler för internationell privaträtt.

12.2 Man når den europeisk kommissionens online-plattform för tvistlösning på: Online Dispute Resolution. Agenten deltar inte, och är inte skyldig att göra det, i tvistlösningar inför en skiljenämnd för konsumenter.

12.3 Avtalet är verkställt i Köln. Köln utgör jurisdiktion för juridiska personer samt för privatpersoner som inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland. I alla andra fall gäller den lagstadgade jurisdiktionen.

12.4 Användning av agentens online-portal och dess innehåll är endast tillåtet för enskilda förfrågningar relaterade till bokning av boende. Automatiska förfrågningar är inte tillåtna. Datamaterialet har upphovsrätt och eventuell duplicering av det (särskilt genom "scraping") är därmed förbjudet. Användning av datamaterial (som förfrågningsresultat i synnerhet) för vidareförsäljning är särskilt förbjudet.

12.5 Länkar till denna webbplats eller till andra företags (tredje partsleverantörer) webbplatser tillhandahålls endast i kundens intresse. Om kunden klickar på en sådan länk, kommer hen att lämna agentens webbplats. Agenten har inte något inflytande på innehållet på tredje partens webbplats. Därför kan inte agenten ge någon garanti gällande att tredje partens innehåll är korrekt, fullständigt eller säkert.

12.6 Om en bestämmelse i detta avtal är ogiltigt eller ej verkställbart, ska den tolkas på ett sätt som är kompatibelt med tillämplig lag och på ett sätt som i största möjliga utsträckning motsvarar parternas ursprungliga avsikt. Resten av avtalet påverkas inte av detta.

Stjärnorna bygger på en egen utvärdering av hotellet samt HOTEL INFO och HOTEL INFO -kunders erfarenheter. Information finns i allmänna försäljningsvillkor.