Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info

* Z mnoha zemí a regiony lze volat zdarma, pro další informace a podrobné kontaktní údaje klikněte zde .
GÇK

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti HOTEL DE GmbH

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah

1.1 HOTEL DE GmbH, dále jen „zprostredkovatel“, je soucástí skupiny HRS Group, která vlastní nekolik rezervacních portálu cestovních služeb. Formou www.hotel.de & www.hotel.info (dále jen „online portál“) a veškerých souvisejících partnerských webových stránek provozuje globální rezervacní služby pro hotelové pokoje a srovnatelné ubytovací a cestovní služby (napr. domy k pronájmu na dovolenou), dále jen „ubytování“. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) skupiny HRS Group se použijí pro všechny dceriné spolecnosti a jimi provozované rezervacní portály.

1.2 Tyto VOP se použijí jak pro veškeré nezávazné dotazy týkající se rezervací, tak pro rezervace ubytování provedené prostrednictvím online portálu zprostredkovatele. Ubytování, které lze prostrednictvím online portálu zprostredkovatele objednat, je prípadne sjednáváno prostrednictvím online rezervacních systému provozovaných partnery zprostredkovatele.

1.3 Tyto VOP se použijí také v prípade, že uživatelé, kterí zamýšlejí rezervovat ubytování (dále jen „zákazník“), mají všeobecné obchodní podmínky, jež jsou s temito v rozporu. Není-li výslovne stanoveno jinak, takové všeobecné obchodní podmínky nejsou akceptovány, a to ani pokud zprostredkovatel poskytuje služby a je si pri tom vedom podmínek zákazníka.

2. Poskytované služby

2.1 Poskytované služby zahrnují sjednání a uzavrení smlouvy o ubytování nebo cestovních službách, která vzniká behem procesu rezervace prímo mezi zákazníkem a provozovatelem ubytovacího zarízení zvoleného zákazníkem (dále jen „poskytovatel“). Veškeré nároky a závazky vyplývající ze smlouvy o ubytování nebo cestovních službách existují prímo a výhradne mezi zákazníkem a poskytovatelem. Mezi zákazníkem a zprostredkovatelem neexistuje žádná smlouva o ubytování nebo cestovních službách.

2.2 Poskytovatelem ubytování není zprostredkovatel ani jiný provozovatel rezervacního systému, ale poskytovatel zvolený jako smluvní partner. Je-li prostrednictvím online portálu zprostredkovatele zarezervováno více ubytovacích zarízení, zprostredkovatel nevybírá ani nesjednává jednotlivá ubytovací zarízení. Toto je povinností zákazníka. Podmínky zadané zákazníkem (napríklad místo, úcel, doba cesty, kategorie) jsou v maximálním možném rozsahu zohledneny pri výberu jednotlivých ubytovacích zarízení navržených online portálem. Toto však nelze – na základe výberu online portálem – vykládat tak, že neexistuje žádné jiné ubytování, které by mohlo lépe splnovat požadavky ci podmínky zákazníka.

2.3 Pokud poskytovatel poruší své povinnosti, zprostredkovatel není povinen, ale je oprávnen nahradit škodu, jež zákazníkovi v jednotlivých prípadech vznikla, aby tak zákazníkovi zajistil bezproblémové provedení smluvního vztahu. V tomto prípade zákazník zprostredkovateli postoupí své nároky na náhradu škody vuci poskytovateli, aby zprostredkovatel mohl usilovat o získání náhrady vzniklých nákladu.

3. Hodnocení zákazníku

3.1 Zprostredkovatel nabízí zákazníkovi možnost využívat prístup k hodnocením napsaným tretími stranami a k dalšímu obsahu a obrázkum, které se týkají služeb nabízených na online portálu. Tyto vyjadrují pouze osobní názor vztahující se ke konkrétnímu casovému okamžiku. Tyto názory jsou rovnež utváreny osobními dojmy a ocekáváními autora. Dále je nutné vzít v úvahu, že nabízené služby se od doby nahrání obsahu ci napsání hodnocení mohly zmenit. Je napríklad možné, že ubytovací zarízení mezitím prošlo renovací ci modernizací. Rovnež je nutné zvážit pocet odeslaných hodnocení, nebot jeden jednotlivý názor je casto méne výmluvný než obecný dojem vytvorený na základe více hodnocení.

3.2 Zprostredkovatel nabízí zákazníkovi a také tretím stranám možnost anonymne na online portál odesílat takováto hodnocení a další obsah ci obrázky. Zákazník nese výhradní odpovednost za veškerý jím poskytnutý obsah (napr. zprávy/obrázky/videa).

3.3 Zákazník ani jakékoli tretí strany nesmejí na online portál zprostredkovatele nahrávat obsah, který:

- je nepravdivý nebo zavádející, a to zejména odesláním nepresných a/nebo neobjektivních hodnocení ubytovacích zarízení, osob spojených s ubytovacím zarízením, zarízení pro volný cas a jiných pomeru/událostí v ubytovacím zarízení, která by mohla ovlivnit rozhodování jiných hostu,

- je hanlivý, urážlivý, výhružný, pornografický nebo rasistický,

- porušuje majetková a/nebo osobní práva tretích stran nebo je jinak nezákonný,

- inzeruje produkty, služby nebo spolecnosti, at už otevrene ci skryte, a to zejména odesláním hodnocení, za než byla zákazníkovi nabídnuta úplata, nebo hodnocením ubytování nabízeného poskytovatelem, u nehož je zákazník zamestnán, nebo

- obsahuje odkazy nebo podobné informace/reference, které slouží k ovlivnení fungování pocítacu tretích stran.

3.4 Poruší-li zákazník tyto podmínky pro nahrávání obsahu, zprostredkovatel je oprávnen upravit nebo zcela odstranit obsah, aniž by zákazníka upozornil a aniž by udal duvod.

4. Rezervace

4.1 Každou rezervaci přenese příslušnému poskytovateli zprostředkovatel, který jedná jménem zákazníka jako prostředník. Kvůli zajištění bezproblémového zpracování rezervace je nutné, aby byly údaje poskytnuté zákazníkem (např. datum pobytu a kontaktní údaje) správné a úplné.

4.2 Čas, kdy se zákazník může nejpozději zaregistrovat v ubytovacím zařízení, se liší podle typu rezervace. Během procesu rezervace jsou popsány různé možnosti rezervace, které na tomto základě zákazník vybírá. Je-li u zvoleného typu rezervace stanoven termín registrace, bude rezervace při pozdním příjezdu zrušena. Po uplynutí tohoto termínu nemá zákazník nárok na ubytování.

4.3 e zakázáno prodávat dál ubytování zarezervované prostřednictvím zprostředkovatele. Toto zahrnuje zejména další prodej ubytování třetím stranám za vyšší cenu. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo vyloučit v budoucnu ze zprostředkovatelských služeb zákazníky, kteří toto nařízení poruší. Poskytovatel je rovněž v takových případech oprávněn rezervaci zrušit, přičemž zprostředkovatel může rezervaci také prohlásit za zrušenou. Zákazník je povinen uhradit storno poplatky a případné ztráty, které zprostředkovateli a/nebo poskytovateli vznikly.

4.4 Ubytování je zarezervováno okamžikem rezervace, která je platná bez potvrzení. Potvrzení rezervace se zobrazí na obrazovce a je zákazníkovi také odesláno e-mailem a na žádost i textovou zprávou ve zkrácené verzi. Zprostředkovatel nicméně nemůže zajistit ani ověřit doručení potvrzení zaslaného e-mailem nebo textovou zprávou. Platnost rezervace tím není nijak ovlivněna. To platí zejména tehdy, je-li zadána nesprávná e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

4.5 Během procesu rezervace mohou být zobrazeny speciální ceny, které vyžadují platbu předem v částečné nebo plné výši. V těchto případech lze před provedením konečné rezervace zobrazit přesné podmínky. Tyto rezervace lze provádět pouze prostřednictvím platební karty, z níž poskytovatel částku za rezervované ubytování ihned odečte. Při provádění těchto rezervací zákazník souhlasí s tím, aby částečná či celková částka za rezervaci, včetně veškerých daní a poplatků, uvedená na rezervační stránce byla účtována přímo pomocí jeho platební karty.

Souhlasí-li poskytovatel s platbou ubytování předem, která není hrazena platební kartou, je oprávněn zrušit rezervaci v případě, že neobdrží platbu ve lhůtě uvedené v potvrzení rezervace. Dále platí, že neuhrazení platby předem nezbavuje zákazníka povinnosti řádně zrušit rezervaci a uhradit vzniklé náklady na zrušení.

4.6 V závislosti na typu vybrané rezervace je možné, že bude během procesu rezervace nutné uložit číslo a dobu platnosti platební karty. Požadavek na uložení čísla platební karty je vždy výslovně uveden na rezervační stránce. Před potvrzením rezervace jsou tyto informace přeneseny poskytovateli ubytování a ověřeny. Vaše platební karta zákazníka je pro poskytovatele zárukou, že budou uhrazeny veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zarezervovaným ubytováním.

4.7 Náklady odečte přímo z vaší platební karty poskytovatel na místě. Kartu je třeba na místě předložit poskytovateli. Doba odečtení platby závisí na podmínkách poskytovatele.

4.8 Platební karta slouží poskytovateli jako zajištění a poskytovatel je oprávněn z karty odečíst případné náklady na zrušení a náhradu škody. Pokud po ověření údajů o platební kartě vyjde najevo, že nejsou správné, nebo pokud nelze náklady z karty odečíst, je poskytovatel oprávněn prostřednictvím zprostředkovatele rezervaci zrušit.

4.9 Je-li rezervováno ubytování v hotelu, lze online rezervovat nejvýše devět pokojů. Rezervace více než devíti pokojů je třeba provádět prostřednictvím skupinových rezervačních služeb zprostředkovatele a potvrzení jejich rezervace je závazné. Rozdělení požadavku na více než devět pokojů do několika rezervací, z nichž každá obsahuje nejvýše devět pokojů, není možné. Zákazníci mají k dispozici samostatné poptávkové moduly určené pro zvláštní požadavky na pokoje v případě veletrhů, schůzí, akcí či skupinových rezervací (deset a více pokojů).

5. Změny a zrušení

5.1 Není-li rezervace včas zrušena nebo není-li ubytování využito, aniž by byla rezervace zrušena, je zákazník v závislosti na podmínkách poskytovatele povinen zaplatit po provedení rezervace sjednanou cenu za ubytování (nebo její část). Podrobné storno podmínky závisí na daném poskytovateli a typu rezervace a jsou uvedeny samostatně na příslušné rezervační stránce a potvrzeny zákazníkem.

5.2 Aby nedošlo k nedorozuměním, je nutné veškeré změny a zrušení provádět na online portálu zprostředkovatele (karta „Změny a zrušení“) nebo na čísle +49 (0)221 2077 6033. Pro určení, zda byly změny či zrušení provedeny včas, je rozhodující doručení oznámení zprostředkovateli. Oznámení o změnách a zrušení lze případně také odeslat e-mailem na adresu info@hotel.de. V takovém případě musí zprostředkovatel e-mail obdržet nejpozději 24 hodin před uplynutím lhůty pro zrušení. Lhůta pro zrušení je zpravidla uvedena jako místní čas rezervovaného ubytování. Pokud je zrušení provedeno včas a v souladu s podmínkami, je vydáno potvrzení o zrušení. To současně slouží jako doklad o zrušení, a je proto nutné jej uchovat. Podmínky rezervací a storno podmínky poskytovatele uvádějí, zda vzniknou náklady na zrušení či změny.

5.3 Změny či zrušení jsou možné před uplynutím lhůty pro zrušení uvedené v příslušných storno podmínkách. V případě určitých změn, například při zkrácení pobytu, je však poskytovatel oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody. U speciálních cen, služeb a/nebo termínů a rezervací provedených s velmi malým předstihem poskytovatelé často neumožňují bezplatné zrušení.

5.4 Za účelem předcházení zneužití online portálu a zbytečným problémům poskytovatele v souvislosti s nesprávnými rezervacemi si zprostředkovatel vyhrazuje právo v jednotlivých případech zrušit rezervaci, jestliže zákazníka nelze kontaktovat pomocí poskytnutých kontaktních údajů nebo jestliže poskytovatel rezervaci odmítne z důvodu častých předchozích rušení nebo nedostavení se. V takových případech nevzniká zákazníkovi žádný nárok na ubytování. Takovému zrušení obvykle může zákazník předejít tím, že při rezervaci poskytne číslo platební karty.

6. Kategorie ubytování a informace o ubytování

6.1 Veškeré informace o ubytovacích zarízeních a jejich popisy vycházejí z vlastních informací poskytovatelu. Zprostredkovatel nemá na tyto informace žádný vliv a neprebírá žádnou zodpovednost za jejich správnost ci úplnost.

6.2 Nabízené ubytování je zarazeno do kategorie na základe kategorií vlastního klasifikacního systému zprostredkovatele. Krome kategorií jiných klasifikacních systému (napríklad klasifikace predepsané právními predpisy v nekterých spolkových zemích) je tento systém založen predevším na zkušenostech a hodnoceních zákazníku a informacích obdržených od poskytovatelu, které mohly být zprostredkovatelem overeny. Klasifikace poskytuje pouze nezávaznou informaci o úrovni a vybavení daného ubytovacího zarízení.

7. Poradí/výpis ubytovacích zarízení

7.1 Po zadání dotazu na webových stránkách nebo v aplikaci se zákazníkovi jako první zobrazí ubytování, které nejlépe vyhovuje celé rade kritérií (vcetne pomeru ceny a kvality, pružných rezervacních podmínek, vysoké úrovne spokojenosti zákazníku, široké škály nabídek, dobrého vybavení, dalších bezplatných výhod jako parkování ci Wi-Fi, vysoké míry konverze, rozsáhlého popisu a velkého poctu fotografií ubytovacího zarízení, polohy v centru atd.).

7.2 V období akcních nabídek mohou urcitá ubytovací zarízení za poplatek získat viditelnejší ci lepší umístení v tomto seznamu. Jedná se pouze o jedno z více než 80 kritérií, která mají vliv výpis ubytování, a samo o sobe nestací k zajištení jednoho z nejvyšších míst v poradí. Zákazník muže seznam „Doporucení“ samozrejme filtrovat ci seradit podle svých vlastních kritérií (napríklad „cena za noc“).

8. Ceny ubytování

8.1 Není-li v podmínkách rezervace uvedeno jinak, u jednotlivých ubytovacích zarízení se veškeré ceny uvádejí za noc, a v závislosti na podmínkách rezervace mohou zahrnovat ci nezahrnovat snídani (toto se muže rovnež lišit u nekolikadenního rezervacního období). Nabízené doplnkové služby závisí na poskytovateli a hradí se zvlášt.

8.2 Poskytovatelé jsou povinni zobrazit konecnou cenu vcetne daní. Informace o cenách však poskytuje výhradne samotný poskytovatel. Místní predpisy urcují, jaké dane ci další poplatky vznikají pri ubytování v zahranicí.

8.3 Pokud se mena vybraná zákazníkem liší od meny požadované poskytovatelem, pro snadnejší orientaci se ceny ve výsledcích vyhledávání zobrazí ve vybrané mene. Pro danou rezervaci je však závazná zadaná místní mena a mohou vznikat kurzové rozdíly.

8.4 Možnost neustálé aktualizace cen a rezervace provedené v mezidobí jinými zákazníky na online portálu zprostredkovatele mohou obcas vést k tomu, že ceny uvedené na podrobné stránce ubytovacího zarízení se budou lišit od cen, které byly predtím uvedeny na seznamu ubytovacích zarízení. Pro zákazníka je rozhodující konecná cena uvedená pred dokoncením procesu rezervace.

9. Ochrana údaju

9.1 Zprostredkovatel shromažduje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka pouze v takovém rozsahu, s nímž zákazník vyjádril souhlas nebo v jakém je shromaždování, zpracovávání a využívání techto údaju povoleno právními predpisy. Zprostredkovatel shromažduje, zpracovává a používá pouze takové údaje, které jsou nezbytné k poskytování jeho služeb a k využívání a provozování online portálu a/nebo služeb nabízených na online portálu.

9.2 Zprostredkovatel tyto údaje za žádných okolností neprodává tretím stranám. Data jsou prenášena tretím osobám pouze v rozsahu nezbytném pro rezervace u poskytovatele zvoleného zákazníkem. Toto výslovne zahrnuje jakýkoli prenos pridruženým spolecnostem zprostredkovatele za úcelem provedení rezervace.

10. Marketing

10.1 Jestliže zprostředkovatel v souvislosti s rezervací získá e-mailovou adresu zákazníka, bude ji používat v souladu s požadavky § 7 odst. 3 bodu 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG) pro účely elektronické reklamy a obdobných služeb. Při tom se zprostředkovatel vždy vynasnaží zasílat zákazníkovi reklamní materiály přizpůsobené jeho zájmům. Zákazník může kdykoli odmítnout příjímání elektronické reklamy tím, že zašle e-mail na adresu info@hotel.de, aniž by mu tím vznikly jakékoli další náklady kromě nákladů na spojení při základních sazbách.

10.2 Zprostředkovatel si dále vyhrazuje právo vytvářet uživatelské profily pod pseudonymy ve smyslu § 15 odst. 3 německého zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG) pro účely reklamy, průzkumu trhu a rozvržení online portálu v souladu s poptávkou. Zákazník může proti vytvoření takového uživatelského profilu kdykoli vznést námitku tím, že zašle prostý e-mail na adresu info@hotel.de.

11. Záruka a odpovednost

11.1 Veškeré informace zprostredkovatele byly sestaveny s nejvyšší pécí. Nelze však poskytnout žádnou záruku za prípadné chyby pri shromaždování ci prenosu údaju. Prenos údaju (byt cástecný) na jiné datové nosice a použití pro jiné úcely, než jaké jsou zde stanoveny, jsou prípustné pouze s výslovným souhlasem zprostredkovatele.

11.2 Nekteré z informací uvedených na online portálu zprostredkovatele jsou poskytovány poskytovateli, jinými zákazníky a tretími stranami. Všichni poskytovatelé, zákazníci a tretí strany nesou plnou odpovednost za správnost, úplnost a aktuálnost informací, které nahrají, vcetne uvedených cen a dostupnosti. Krome toho zajištují, aby nebyl nahrán obsah porušující práva tretích stran. Zprostredkovatel nemuže tyto informace prezkoumávat, a neposkytuje proto žádnou záruku za správnost, úplnost, kvalitu ani zákonnost využití informací.

11.3 Zákazník zprostí zprostredkovatele všech nároku vzniklých tretím stranám z duvodu porušení povinností stanovených v odstavci 11.2. Zákazník rovnež zprostredkovatele podporí pri obrane pred takovými nároky a poskytne mu veškeré nezbytné informace.

11.4 Zprostredkovatel neprebírá vlastnictví tohoto obsahu ci hodnocení zákazníku. Naopak, hodnocení zákazníku pouze odrážejí osobní názor autoru. Zprostredkovatel nemá žádný vliv na formu, obsah ani ID uživatelu použité pri techto hodnoceních, a neprebírá proto v tomto ohledu žádnou odpovednost.

11.5 Sjednání ubytování prostrednictvím online portálu zprostredkovatele je pro zákazníka bezplatné. Zákazník však zároven nemá žádný nárok na casovou ani prostorovou dostupnost služeb zprostredkovatele. Zprostredkovatel nenese odpovednost za (dílcí) prerušení ci výpadky služeb z duvodu prací údržby, oprav ci aktualizací nebo z jiných duvodu, které jsou mimo jeho prímou kontrolu nebo které ztežují využívání služeb jen v zanedbatelném rozsahu.

11.6 Zprostredkovatel neodpovídá za dokoncení rezervace ani nenese odpovednost za vady ci škody vzniklé v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb ze strany poskytovatele. Zprostredkovatel nezarucuje splnení konkrétních požadavku vznesených zákazníkem, ani v tomto ohledu neposkytuje žádné záruky.

11.7 Dále se vylucuje jakákoli odpovednost zprostredkovatele za veškeré škody, bez ohledu na právní duvod, ledaže tyto škody:

- vycházejí ze zavineného porušení podstatných smluvních povinností, tj. povinností, jejichž plnení vubec umožnuje rádné plnení smlouvy a na jejichž dodržování by se smluvní partner za normálních okolností mel moci spolehnout,

- byly zpusobeny hrubou nedbalostí nebo zámerne ze strany zprostredkovatele nebo

- mají formu újmy na živote ci zdraví, škod ve smyslu nemeckého zákona o odpovednosti za vadné výrobky nebo zakládají odpovednost jiným právne závazným zpusobem.

11.8 Jestliže zprostredkovatel nese v souladu s odstavce 11.7 odpovednost ze zavineného porušení podstatných smluvních povinností, avšak nedošlo k hrubé nedbalosti ani zámeru, celková odpovednost zprostredkovatele je omezena na škodu a rozsah škody, jejichž výskyt mohl zprostredkovatel obvykle predvídat v souladu s okolnostmi, které mu byly známy v dobe uzavrení smlouvy.

11.9 Nároky ze záruk a nároky na náhradu škody jsou promlceny nejpozdeji jeden rok od okamžiku, kdy se zákazník o škodní události dozvedel. Toto se nevztahuje na nároky vyplývající z obcanskoprávního deliktu.

12. Ruzné

12.1 Použije se nemecké právo, s vyloucením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

12.2 Platforma pro online rešení sporu zrízená Evropskou komisí je dostupná prostrednictvím následujícího odkazu: Online Dispute Resolution. Zprostredkovatel se neúcastní rízení pro rešení sporu pred spotrebitelským rozhodcím orgánem ani není povinen tak cinit.

12.3 Místem plnení je Kolín nad Rýnem. V prípade podnikatelu a osob, kterí nemají obecnou místní príslušnost v Nemecku, se jako místní príslušnost sjednává Kolín nad Rýnem. Ve všech ostatních prípadech se použije zákonná místní príslušnost.

12.4 Používání online portálu zprostredkovatele a jeho obsahu je povoleno pouze pro jednotlivé dotazy týkající se rezervace ubytování. Automatizované dotazy nejsou povoleny. Datový materiál je chránen autorským právem a jakékoli jeho rozmnožování (zejména pomocí automatické extrakce) je proto zakázáno. Zejména je zakázáno použití tohoto datového materiálu (zejména výsledku dotazu) pro úcely dalšího prodeje.

12.5 Odkazy na webové stránky jiných spolecností (poskytovatelu – tretích stran), které jsou uvedeny na techto webových stránkách, jsou poskytovány výlucne v zájmu zákazníka. Jestliže zákazník na takový odkaz klikne, opustí webové stránky zprostredkovatele. Zprostredkovatel nemá žádný vliv na obsah webových stránek poskytovatelu – tretích stran. Zprostredkovatel proto nemuže prevzít žádnou záruku za správnost, úplnost ani bezpecnost tohoto obsahu tretích stran.

12.6 Pokud je kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevynutitelné, toto ustanovení je nutné vykládat zpusobem, který je slucitelný s platnými právními predpisy a který co nejvíce odpovídá puvodnímu zámeru stran. Zbývající cást smlouvy tím není dotcena.

Počet hvězdiček se zakládá na vlastním hodnocení hotelu a zkušenostech HOTEL INFO a jejích zákazníků. Bližší informace naleznete ve všeobecné obchodní podmínky.