Cookies
HOTEL DE - HOTEL INFO vám chce nabídnout nejlepší možnou zkušenost při hledání hotelového ubytování. Proto ukládáme informace o vaši návštěvě webu v cookies:
- pro analýzu interakcí na našich webových stránkách
- pro přizpůsobení obsahu a reklam
Prosím, zvolte "OK", pokud s tím souhlasíte. Podrobnější informace o cookies na našich webových stránkách naleznete v sekci "více informací".

Kontakt


Telefon +800 - 112 112 00*

E-mail info@hotel.info

* Z mnoha zemí a regiony lze volat zdarma, pro další informace a podrobné kontaktní údaje klikněte zde .
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti HOTEL DE GmbH

Právní základ vašich rezervací

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah

1.1 HOTEL DE GmbH, c/o HRS - Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Kolín nad Rýnem (dále jen „zprostředkovatel“) je součástí skupiny HRS Group, která vlastní několik rezervačních portálů cestovních služeb. Formou www.hotel.de & www.hotel.info (dále jen „online portál“) a veškerých souvisejících partnerských webových stránek provozuje globální rezervační služby pro hotelové pokoje a srovnatelné ubytovací a cestovní služby (např. domy k pronájmu na dovolenou), dále jen „ubytování“.

1.2 Tyto VOP se použijí jak pro veškeré nezávazné dotazy týkající se rezervací, tak pro rezervace ubytování provedené prostřednictvím online portálu zprostředkovatele. Ubytování, které lze prostřednictvím online portálu zprostředkovatele objednat, je případně sjednáváno prostřednictvím online rezervačních systémů provozovaných partnery zprostředkovatele.

1.3 Tyto VOP se použijí také v případě, že uživatelé, kteří zamýšlejí rezervovat ubytování (dále jen „zákazník“), mají všeobecné obchodní podmínky, jež jsou s těmito v rozporu. Není-li výslovně stanoveno jinak, takové všeobecné obchodní podmínky nejsou akceptovány, a to ani pokud zprostředkovatel poskytuje služby a je si při tom vědom podmínek zákazníka.

2. Poskytované služby

2.1 Vytvoření a používání účtu Můj HOTEL DE

2.1.1 Zákazník má možnost vytvořit si uživatelský účet (dále jen „Můj HOTEL DE účet“) přes Internetový portál. Můj HOTEL DE účet umožňuje zákazníkovi získat mimo jiné následující benefity:

  • Sbírat prémiové míle a body za každou hotelovou rezervaci,
  • Ušetřit až 30 % na základě HOTEL DE Business Rate,
  • Ušetřit až 15 minut pomocí služby Express Check-in & Check-out,
  • Až 24 hodin služby goodwill v případě vad kvality,
  • Výhodnější rezervace, změna a zrušení.

Komplexní přehled všech výhod a funkcí účtu Můj HOTEL DE bude zákazníkovi poskytnut po vytvoření účtu Můj HOTEL DE.

Pro vytvoření účtu Můj HOTEL DE musí zákazník zadat své jméno a e-mailovou adresu a v případě, že je účet Můj HOTEL DE vytvořen pro služební cesty, jméno svého zaměstnavatele a také heslo. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ zákazník přijme VOP a předloží nabídku k uzavření smlouvy o účtu Můj HOTEL DE. Agent přijme tuto nabídku na základě jejího potvrzení.

Smlouva o používání účtu Můj HOTEL DE je pro zákazníka bezplatná, uzavírá se na dobu neurčitou a zákazník jej může kdykoli zrušit. Zprostředkovatel může zrušit smlouvu o používání účtu Můj HOTEL DE tím, že předloží oznámení dva týdny předem.

2.2 Sjednání a uzavření smluv o ubytování a cestovních službách

2.2.1 Poskytované služby zahrnují sjednání a uzavření smlouvy o ubytování nebo cestovních službách.

a) V případě, že zákazník provádí rezervace na vlastní jméno
Smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a provozovatelem ubytovacího zařízení zvoleného zákazníkem (dále jen „poskytovatel“) během procesu rezervace. Za tímto účelem zprostředkovatel poskytuje poskytovateli (a/nebo jeho poskytovatelům služeb, kteří jsou podle toho smluvně vázáni) specifikované osobní údaje zákazníka.

b) V případě, že zákazník provádí rezervace na jinou osobu
Smlouva je tvořena výhradně mezi osobou, která bude využívat služeb poskytovatele a/nebo jeho zaměstnavatele, stejně jako poskytovatelem, v případě, že si zákazník zarezervuje služební cestu. Za tímto účelem zprostředkovatel poskytne poskytovateli (a/nebo jeho poskytovatelům služeb, kteří jsou podle toho smluvně vázáni) uvedené osobní údaje osoby, která bude využívat služeb poskytovatele. Zákazník je proto povinen provádět rezervace pouze pro (fyzické či právnické) osoby, vůči nimž má zákazník nárok

a) učinit příslušná prohlášení,

b) poskytnout osobní údaje a zajistit předávání osobních údajů zprostředkovatelem poskytovateli.

Další údaje týkající se zacházení s osobními údaji jsou obsaženy v čísle 9, jakož i v oznámení o ochraně osobních údajů zprostředkovatele.

2.2.2 Veškeré nároky a závazky vyplývající ze smlouvy o ubytování nebo cestovních službách existují přímo a výhradně mezi zákazníkem, v případě, že zákazník provede rezervace z vlastního jména a/nebo osobou, která bude využívat služby poskytovatele a/nebo jeho zaměstnavatele v případě, že si zákazník rezervuje služební cestu, a poskytovatelem. Mezi zákazníkem a zprostředkovatelem neexistuje žádná smlouva o ubytování nebo cestovních službách.

2.2.3 Poskytovatelem ubytování není zprostředkovatel ani jiný provozovatel rezervačního systému, ale poskytovatel zvolený jako smluvní partner. Je-li prostřednictvím online portálu zprostředkovatele zarezervováno více ubytovacích zařízení, zprostředkovatel nevybírá ani nesjednává jednotlivá ubytovací zařízení. Toto je povinností zákazníka. Podmínky zadané zákazníkem (například místo, destinace, cena, doba cesty, kategorie) jsou v maximálním možném rozsahu zohledněny při výběru jednotlivých ubytovacích zařízení navržených online portálem. Toto však nelze – na základě výběru online portálem – vykládat tak, že neexistují žádná jiná ubytovací zařízení, které by mohly lépe splňovat požadavky či podmínky zákazníka.

2.2.4 Pokud poskytovatel poruší své povinnosti, zprostředkovatel není povinen, ale je oprávněn nahradit škodu, jež zákazníkovi v jednotlivých případech vznikla, aby tak zákazníkovi zajistil bezproblémové provedení smluvního vztahu. V tomto případě zákazník zprostředkovateli postoupí své nároky na náhradu škody vůči poskytovateli, aby zprostředkovatel mohl usilovat o získání náhrady vzniklých nákladů.

3. Hodnocení zákazníků

3.1 Zprostředkovatel nabízí zákazníkovi možnost využívat přístup k hodnocením napsaným třetími stranami a k dalšímu obsahu a obrázkům, které se týkají služeb nabízených na online portálu. Tyto vyjadřují pouze osobní názor příslušné třetí strany vztahující se ke konkrétnímu časovému okamžiku. Tyto názory jsou rovněž utvářeny osobními dojmy a očekáváními autora. Dále je nutné vzít v úvahu, že nabízené služby se od doby nahrání obsahu či napsání hodnocení mohly změnit. Je například možné, že ubytovací zařízení mezitím prošlo renovací či modernizací. Rovněž je nutné zvážit počet odeslaných hodnocení, neboť jeden jednotlivý názor je často méně výmluvný než obecný dojem vytvořený na základe více hodnocení.

3.2 Zprostředkovatel nabízí zákazníkovi a také třetím stranám možnost anonymně na online portál odesílat takováto hodnocení a další obsah či obrázky. Zákazník nese výhradní odpovědnost za veškerý jím poskytnutý obsah (např. zprávy/obrázky/videa).

3.3 Zákazník ani jakékoli třetí strany nesmějí na online portál zprostředkovatele nahrávat obsah, který:

a) je nepravdivý nebo zavádějící, a to zejména odesláním nepřesných a/nebo neobjektivních hodnocení ubytovacích zařízení, osob spojených s ubytovacím zařízením, zařízení pro volný čas a jiných místních poměrů/událostí v ubytovacím zařízení, která by mohla ovlivnit rozhodování jiných hostů,

b) je hanlivý, urážlivý, hrubý, výhružný, pornografický nebo rasistický,

c) porušuje majetková a/nebo osobní práva třetích stran nebo je jinak nezákonný,

d) inzeruje produkty, služby nebo společnosti, ať už otevřeně či skrytě, a to zejména odesláním hodnocení, za než byla zákazníkovi nabídnuta úplata, nebo hodnocením ubytování nabízeného poskytovatelem, u něhož je zákazník zaměstnán, nebo

e) obsahuje odkazy nebo podobné informace/reference, které slouží k ovlivnění fungování počítačů třetích stran.

3.4 Poruší-li zákazník tyto podmínky pro nahrávání obsahu, zprostředkovatel je oprávněn upravit nebo zcela odstranit obsah, aniž by zákazníka upozornil, a aniž by udal důvod.

4. Rezervace

4.1 Každou rezervaci přenese příslušnému poskytovateli zprostředkovatel, který jedná jménem zákazníka jako prostředník. Kvůli zajištění bezproblémového zpracování rezervace je nutné, aby byly údaje poskytnuté zákazníkem (např. datum pobytu a kontaktní údaje) správné a úplné.

4.2 Čas, kdy se zákazník může nejpozději zaregistrovat v ubytovacím zařízení, se liší podle typu rezervace. Během procesu rezervace jsou popsány různé možnosti rezervace, které na tomto základě zákazník vybírá. Je-li u zvoleného typu rezervace stanoven termín registrace, bude rezervace při pozdním příjezdu zrušena. Po uplynutí tohoto termínu nemá zákazník nárok na ubytování.

4.3 Je zakázáno prodávat dál ubytování zarezervované prostřednictvím zprostředkovatele. Toto zahrnuje zejména další prodej ubytování třetím stranám za vyšší cenu. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo vyloučit v budoucnu ze zprostředkovatelských služeb zákazníky, kteří toto nařízení poruší. Poskytovatel je rovněž v takových případech oprávněn rezervaci zrušit, přičemž zprostředkovatel může rezervaci také prohlásit za zrušenou. Navíc je zákazník povinen uhradit jakékoliv storno poplatky a nahradit případné ztráty, které zprostředkovateli a/nebo poskytovateli vznikly.

4.4 Ubytování je zarezervováno okamžikem rezervace, která je platná bez potvrzení. Potvrzení rezervace se zobrazí na obrazovce a je zákazníkovi také odesláno e-mailem a na žádost i textovou zprávou ve zkrácené verzi. Zákazník je zodpovědný za vytvoření podmínek, které umožní přijetí potvrzení zaslaného e-mailem nebo textovou zprávou. Platnost rezervace tím není nijak ovlivněna. To platí zejména tehdy, je-li zadána nesprávná e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

4.5 Během procesu rezervace mohou být zobrazeny speciální ceny, které vyžadují platbu předem v částečné nebo plné výši. V těchto případech lze před provedením konečné rezervace zobrazit přesné podmínky. Tyto rezervace lze provádět pouze prostřednictvím platební karty, z níž poskytovatel částku za rezervované ubytování ihned odečte. Při provádění těchto rezervací zákazník souhlasí s tím, aby částečná či celková částka za rezervaci, včetně veškerých daní a poplatků, uvedená na rezervační stránce byla účtována přímo pomocí jeho platební karty.

Souhlasí-li poskytovatel s platbou ubytování předem, která není hrazena platební kartou, je oprávněn zrušit rezervaci v případě, že neobdrží platbu ve lhůtě uvedené v potvrzení rezervace. Dále platí, že neuhrazení platby předem nezbavuje zákazníka povinnosti řádně zrušit rezervaci a uhradit vzniklé náklady na zrušení.

4.6 V závislosti na typu vybrané rezervace je možné, že bude během procesu rezervace nutné uložit číslo a dobu platnosti platební karty. Požadavek na uvedení čísla platební karty je vždy výslovně uveden na rezervační stránce. Před potvrzením rezervace jsou tyto informace přeneseny poskytovateli ubytování a ověřeny. Vaše platební karta je pro poskytovatele zárukou, že budou uhrazeny veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zarezervovaným ubytováním.

4.7 Náklady odečte přímo z vaší platební karty poskytovatel, kterému musí být karta předložena. Doba odečtení platby závisí na podmínkách poskytovatele.

4.8 Platební karta slouží poskytovateli jako zajištění a poskytovatel je oprávněn z karty odečíst případné náklady na zrušení a náhradu škody. Pokud při ověření údajů o platební kartě vyjde najevo, že nejsou správné, nebo pokud nelze náklady z karty odečíst, je poskytovatel oprávněn prostřednictvím zprostředkovatele rezervaci zrušit.

4.9 Je-li rezervováno ubytování v hotelu, lze online rezervovat nejvýše devět pokojů. Rezervace více než devíti pokojů je třeba provádět prostřednictvím skupinových rezervačních služeb zprostředkovatele a potvrzení jejich rezervace je závazné. Rozdělení rezervace na více než devět pokojů do několika samostatných rezervací, z nichž každá obsahuje nejvýše devět pokojů, není možné. Zákazník má k dispozici samostatné poptávkové moduly určené pro zvláštní požadavky na pokoje v případě veletrhů a konferencí, akcí či skupinových rezervací (deset a více pokojů).

5. Změny a zrušení

5.1 Není-li rezervace včas zrušena nebo není-li ubytování využito, aniž by byla rezervace zrušena, je zákazník v závislosti na podmínkách poskytovatele povinen zaplatit po provedení rezervace sjednanou cenu za ubytování (nebo její část). Podrobné storno podmínky závisí na daném poskytovateli a typu rezervace a jsou uvedeny samostatně na příslušné rezervační stránce a potvrzeny zákazníkem.

5.2 Aby nedošlo k nedorozuměním, je nutné veškeré změny a zrušení provádět na online portálu zprostředkovatele. Toto si vyžaduje přímý vstup přes online portál nebo oznámení zprostředkovateli na čísle +49 (0)221 2077 6033. Písemná oznámení musí být odeslána nejpozději 24 hodin před uplynutím lhůty pro zrušení určenou zprostředkovatelem na info@hotel.de. Pro určení, zda byly změny či zrušení provedeny včas, je rozhodující doručení oznámení zprostředkovateli. Lhůta pro zrušení je zpravidla uvedena na základě místního času rezervovaného ubytování. Pokud je zrušení provedeno včas a v souladu s podmínkami, je vydáno potvrzení o zrušení. To současně slouží jako doklad o zrušení, a je proto nutné jej uchovat. Podmínky rezervací a storno podmínky poskytovatele uvádějí, zda vzniknou náklady na zrušení či změny.

5.3 Změny či zrušení jsou možné před uplynutím lhůty pro zrušení uvedené v příslušných storno podmínkách. V případě určitých změn, například při zkrácení pobytu, je však poskytovatel oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody. U speciálních cen, služeb a/nebo termínů a rezervací provedených s velmi malým předstihem poskytovatelé často neumožňují bezplatné zrušení.

5.4 Za účelem předcházení zneužití online portálu a zbytečným problémům poskytovatele v souvislosti s nesprávnými rezervacemi si zprostředkovatel vyhrazuje právo v jednotlivých případech zrušit rezervaci, jestliže zákazníka nelze kontaktovat pomocí poskytnutých kontaktních údajů nebo jestliže poskytovatel rezervaci odmítne z důvodu častých předchozích rušení nebo nedostavení se. V takových případech nevzniká zákazníkovi žádný nárok na ubytování. Takovému zrušení obvykle může zákazník předejít tím, že při rezervaci poskytne číslo platební karty.

6. Kategorie ubytování a informace o ubytování

6.1 Veškeré informace o ubytovacích zařízeních a jejich popisy vycházejí z vlastních informací poskytovatelů. Zprostředkovatel nemá na tyto informace žádný vliv a nepřebírá žádnou zodpovědnost za jejich správnost či úplnost.

6.2 Nabízené ubytování je zařazeno do kategorie na základě kategorií vlastního klasifikačního systému zprostředkovatele. Kromě kategorií jiných klasifikačních systémů (například klasifikace předepsané právními předpisy v některých spolkových zemích) je tento systém založen především na zkušenostech a hodnoceních zákazníků a informacích obdržených od poskytovatelů, které mohly být zprostředkovatelem ověřeny. Klasifikace poskytuje pouze nezávaznou informaci o úrovni a vybavení daného ubytovacího zařízení.

7. Pořadí/výpis ubytovacích zařízení

7.1 Po zadání dotazu na webových stránkách nebo v aplikaci se zákazníkovi jako první zobrazí ubytování, které nejlépe vyhovuje celé řadě kritérií (včetně poměru ceny a kvality, pružných rezervačních podmínek, vysoké úrovně spokojenosti zákazníků, široké škály nabídek, dobrého vybavení, dalších bezplatných výhod jako parkování či Wi-Fi, vysoké míry konverze, rozsáhlého popisu a velkého počtu fotografií ubytovacího zařízení, polohy v centru atd.).

7.2 V období akčních nabídek mohou určitá ubytovací zařízení za poplatek získat viditelnější či lepší umístění v tomto seznamu. Jedná se pouze o jedno z více než 80 kritérií, která mají vliv na výpis ubytování, a samo o sobě nestačí k zajištění jednoho z nejvyšších míst v pořadí. Zákazník může seznam „Doporučení“ samozřejmě filtrovat či seřadit podle svých vlastních kritérií (například „cena za noc“).

8. Ceny ubytování

8.1 Není-li v podmínkách rezervace uvedeno jinak, u jednotlivých ubytovacích zařízení se veškeré ceny uvádějí za noc, a v závislosti na podmínkách rezervace mohou zahrnovat či nezahrnovat snídani (toto se může rovněž lišit u několikadenního rezervačního období). Nabízené doplňkové služby závisí na poskytovateli a hradí se zvlášť.

8.2 Poskytovatelé jsou povinni zobrazit konečnou cenu včetně daní. Informace o cenách však poskytuje výhradně samotný poskytovatel. Místní předpisy určují, jaké daně či další poplatky vznikají při ubytování v zahraničí.

8.3 Pokud se měna vybraná zákazníkem liší od měny požadované poskytovatelem, pro snadnější orientaci se ceny ve výsledcích vyhledávání zobrazí ve vybrané měně. Pro danou rezervaci je však závazná zadaná místní měna a mohou vznikat kurzové rozdíly.

8.4 Možnost neustálé aktualizace cen a rezervace provedené v mezidobí jinými zákazníky na online portálu zprostředkovatele mohou občas vést k tomu, že ceny uvedené na podrobné stránce ubytovacího zařízení se budou lišit od cen, které byly předtím uvedeny na seznamu ubytovacích zařízení. Pro zákazníka je rozhodující konečná cena uvedená před dokončením procesu rezervace.

9. Ochrana údajů

9.1 Zprostředkovatel shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka pouze v takovém rozsahu, s nímž zákazník vyjádřil souhlas nebo v jakém je shromažďování, zpracovávání a využívání těchto údajů povoleno právními předpisy. Zprostředkovatel shromažďuje, zpracovává a používá pouze takové údaje, které jsou nezbytné k poskytování jeho služeb a k využívání a provozování online portálu a/nebo služeb nabízených na online portálu.

9.2 Zprostředkovatel tyto údaje za žádných okolností neprodává třetím stranám. Data jsou přenášena třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném pro rezervace u poskytovatele zvoleného zákazníkem nebo pro plnění dalších služeb, které musí zprostředkovatel poskytnout. Toto výslovně zahrnuje jakýkoli přenos přidruženým společnostem nebo jiným subdodavatelům zprostředkovatele za účelem provedení rezervace v rámci příslušných smluvních struktur a v rámci platných právních předpisů, zejména pokud jde o ochranu údajů.

9.3 Další informace týkající se ochrany údajů a zacházení s osobními údaji jsou obsaženy v oznámení o ochraně osobních údajů.

10. Marketing

10.1 Jestliže zprostředkovatel obdržel e-mailovou adresu zákazníka v souvislosti s rezervací nebo registrací pro uzavřenou oblast prostřednictvím individuálního přihlášení zákazníka, bude ji používat v souladu s § 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG) pro účely elektronické reklamy jeho vlastních obdobných služeb. Při tom se zprostředkovatel vždy vynasnaží zasílat zákazníkovi reklamní materiály přizpůsobené jeho zájmům. Zákazník může kdykoli odmítnout přijímání elektronické reklamy tím, že zašle e-mail na adresu info@hotel.de, aniž by mu tím vznikly jakékoli další náklady kromě nákladů na spojení při základních sazbách.

10.2 Zprostředkovatel si dále vyhrazuje právo vytvářet uživatelské profily pod pseudonymy ve smyslu § 15 odst. 3 německého zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG) pro účely reklamy, průzkumu trhu a dizajnu online portálu v souladu s poptávkou. Zákazník může proti vytvoření takového uživatelského profilu kdykoli vznést námitku tím, že zašle prostý e-mail na adresu info@hotel.de.

11. Záruka a odpovědnost

11.1 Veškeré informace zprostředkovatele byly sestaveny s nejvyšší péčí. Nelze však poskytnout žádnou záruku za případné chyby při shromažďování či přenosu údajů. Přenos údajů, byť částečný, na jiné datové nosiče a použití pro jiné účely, než jaké jsou zde stanoveny, jsou přípustné pouze s výslovným souhlasem zprostředkovatele.

11.2 Některé z informací uvedených na online portálu zprostředkovatele jsou poskytovány poskytovateli, jinými zákazníky a třetími stranami. Všichni poskytovatelé, zákazníci a třetí strany nesou plnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací, které nahrají, včetně uvedených cen a dostupnosti. Kromě toho zajištují, aby nebyl nahrán obsah porušující práva třetích stran. Zprostředkovatel nemůže tyto informace prozkoumávat, a neposkytuje proto žádnou záruku za správnost, úplnost, kvalitu ani zákonnost využití informací.

11.3 Zákazník zprostí zprostředkovatele všech nároků vzniklých třetím stranám z důvodu porušení povinností stanovených v odstavci 11.2. Zákazník rovněž zprostředkovatele podpoří při obraně před takovými nároky a poskytne mu veškeré nezbytné informace.

11.4 Zprostředkovatel nepřebírá vlastnictví tohoto obsahu či hodnocení zákazníků. Naopak, hodnocení zákazníků pouze odrážejí osobní názor autorů. Zprostředkovatel nemá žádný vliv na formu, obsah ani ID uživatelů použité při těchto hodnoceních, a nepřebírá proto v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

11.5 Sjednání ubytování prostřednictvím online portálu zprostředkovatele je pro zákazníka bezplatné. Zákazník však zároveň nemá žádný nárok na časovou ani prostorovou dostupnost služeb zprostředkovatele. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za (dílčí) přerušení či výpadky služeb z důvodů oprav, údržby či aktualizací nebo z jiných důvodů, které jsou mimo jeho přímou kontrolu nebo které zasahují do využívání služeb jen v zanedbatelném rozsahu.

11.6 Zprostředkovatel neodpovídá za dokončení rezervace ani nenese odpovědnost za vady či škody vzniklé v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb ze strany poskytovatele. Zprostředkovatel nezaručuje splnění konkrétních požadavků vznesených zákazníkem, ani v tomto ohledu neposkytuje žádnou záruku.

11.7 Dále se vylučuje jakákoli odpovědnost zprostředkovatele za veškeré škody, bez ohledu na právní důvod, ledaže tyto škody:

a) vycházejí ze zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, tj. povinností, jejichž plnění především umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování by se smluvní partner za normálních okolností měl moci spolehnout,

b) byly způsobeny hrubou nedbalostí nebo záměrně ze strany zprostředkovatele nebo

c) představují újmu na životě či zdraví, škody ve smyslu německého zákona o odpovědnosti za vadné výrobky nebo zakládají odpovědnost jiným právně závazným způsobem.

11.8 Jestliže zprostředkovatel nese v souladu s odstavcem 11.7 odpovědnost ze zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, avšak nedošlo k hrubé nedbalosti ani záměru, celková odpovědnost zprostředkovatele je omezena na škodu a rozsah škody, jejichž výskyt mohl zprostředkovatel obvykle předvídat v souladu s okolnostmi, které mu byly známy v době uzavření smlouvy.

11.9 Nároky ze záruk a nároky na náhradu škody jsou promlčeny nejpozději jeden rok od okamžiku, kdy se zákazník o škodní události dozvěděl. Toto se nevztahuje na nároky vyplývající z občanskoprávního deliktu.

12. Různé

12.1 Použije se německé právo, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

12.2 Platforma pro online řešení sporů zřízená Evropskou komisí je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu: Online Dispute Resolution. Zprostředkovatel se neúčastní řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem ani není povinen tak činit.

12.3 Místem plnění je Kolín nad Rýnem. V případě podnikatelů a osob, které nemají obecnou místní příslušnost v Německu, se jako místní příslušnost sjednává Kolín nad Rýnem. Ve všech ostatních případech se použije zákonná místní příslušnost.

12.4 Používání online portálu zprostředkovatele a jeho obsahu je povoleno pouze pro jednotlivé dotazy týkající se rezervace ubytování. Automatizované dotazy nejsou povoleny. Datový materiál je chráněn autorským právem a jakékoli jeho rozmnožování (zejména pomocí automatické extrakce) je proto zakázáno. Zejména je také zakázáno použití tohoto datového materiálu (zejména výsledků dotazů) pro účely dalšího prodeje.

12.5 Odkazy na webové stránky jiných společností (poskytovatelů – třetích stran), které jsou uvedeny na těchto webových stránkách, jsou poskytovány výlučně v zájmu zákazníka. Jestliže zákazník na takový odkaz klikne, opustí webové stránky zprostředkovatele. Zprostředkovatel nemá žádný vliv na obsah webových stránek poskytovatelů – třetích stran. Zprostředkovatel proto nemůže převzít žádnou záruku za správnost, úplnost ani bezpečnost tohoto obsahu třetích stran.

12.6 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo upravit tyto VOP pro držitele účtu Můj HOTEL DE a tyto změny se stanou účinnými pro budoucnost. Zprostředkovatel zašle zákazníkům, kteří mají účet Můj HOTEL DE, e-mailem novou verzi VOP nejpozději čtyři týdny před plánovaným vstupem do platnosti a účinkem a uvede zamýšlené úpravy. Pokud zákazník neodmítne toto oznámení do čtyř týdnů ode dne obdržení výše uvedeného oznámení, nová verze VOP se považuje za přijatou. Zprostředkovatel informuje zákazníka o výše popsané možnosti odmítnout novou verzi, stejně jako o důsledcích odmítnutí této verze.

12.7 Pokud je kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevynutitelné, toto ustanovení je nutné vykládat způsobem, který je slučitelný s platnými právními předpisy a který co nejvíce odpovídá původnímu záměru stran. Zbývající část smlouvy tím není dotčena.

Stav: Květen 2018

Počet hvězdiček se zakládá na vlastním hodnocení hotelu a zkušenostech HOTEL INFO a jejích zákazníků. Bližší informace naleznete ve všeobecné obchodní podmínky.