Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info

* Z mnoha zemí lze volat zdarma, pro další informace a podrobné kontaktní údaje klikněte zde .
GÇK

HOTEL DE GmbH Genel çalisma kosullari (GÇK)

Všeobecné obchodní podmínky

1.Rozsah

1.1 HOTEL DE GmbH, dále jen „zprostredkovatel“, je soucástí skupiny HRS Group, která vlastní nekolik rezervacních portálu cestovních služeb. Formou www.hotel.de & www.hotel.info (dále jen „online portál“) a veškerých souvisejících partnerských webových stránek provozuje globální rezervacní služby pro hotelové pokoje a srovnatelné ubytovací a cestovní služby (napr. domy k pronájmu na dovolenou), dále jen „ubytování“. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) skupiny HRS Group se použijí pro všechny dceriné spolecnosti a jimi provozované rezervacní portály.

1.2 Tyto VOP se použijí jak pro veškeré nezávazné dotazy týkající se rezervací, tak pro rezervace ubytování provedené prostrednictvím online portálu zprostredkovatele. Ubytování, které lze prostrednictvím online portálu zprostredkovatele objednat, je prípadne sjednáváno prostrednictvím online rezervacních systému provozovaných partnery zprostredkovatele.

1.3 Tyto VOP se použijí také v prípade, že uživatelé, kterí zamýšlejí rezervovat ubytování (dále jen „zákazník“), mají všeobecné obchodní podmínky, jež jsou s temito v rozporu. Není-li výslovne stanoveno jinak, takové všeobecné obchodní podmínky nejsou akceptovány, a to ani pokud zprostredkovatel poskytuje služby a je si pri tom vedom podmínek zákazníka.

2.Poskytované služby

2.1 Poskytované služby zahrnují sjednání a uzavrení smlouvy o ubytování nebo cestovních službách, která vzniká behem procesu rezervace prímo mezi zákazníkem a provozovatelem ubytovacího zarízení zvoleného zákazníkem (dále jen „poskytovatel“). Veškeré nároky a závazky vyplývající ze smlouvy o ubytování nebo cestovních službách existují prímo a výhradne mezi zákazníkem a poskytovatelem. Mezi zákazníkem a zprostredkovatelem neexistuje žádná smlouva o ubytování nebo cestovních službách.

2.2 Poskytovatelem ubytování není zprostredkovatel ani jiný provozovatel rezervacního systému, ale poskytovatel zvolený jako smluvní partner. Je-li prostrednictvím online portálu zprostredkovatele zarezervováno více ubytovacích zarízení, zprostredkovatel nevybírá ani nesjednává jednotlivá ubytovací zarízení. Toto je povinností zákazníka. Podmínky zadané zákazníkem (napríklad místo, úcel, doba cesty, kategorie) jsou v maximálním možném rozsahu zohledneny pri výberu jednotlivých ubytovacích zarízení navržených online portálem. Toto však nelze – na základe výberu online portálem – vykládat tak, že neexistuje žádné jiné ubytování, které by mohlo lépe splnovat požadavky ci podmínky zákazníka.

2.3 Pokud poskytovatel poruší své povinnosti, zprostredkovatel není povinen, ale je oprávnen nahradit škodu, jež zákazníkovi v jednotlivých prípadech vznikla, aby tak zákazníkovi zajistil bezproblémové provedení smluvního vztahu. V tomto prípade zákazník zprostredkovateli postoupí své nároky na náhradu škody vuci poskytovateli, aby zprostredkovatel mohl usilovat o získání náhrady vzniklých nákladu.

3. Hodnocení zákazníku

3.1 Zprostredkovatel nabízí zákazníkovi možnost využívat prístup k hodnocením napsaným tretími stranami a k dalšímu obsahu a obrázkum, které se týkají služeb nabízených na online portálu. Tyto vyjadrují pouze osobní názor vztahující se ke konkrétnímu casovému okamžiku. Tyto názory jsou rovnež utváreny osobními dojmy a ocekáváními autora. Dále je nutné vzít v úvahu, že nabízené služby se od doby nahrání obsahu ci napsání hodnocení mohly zmenit. Je napríklad možné, že ubytovací zarízení mezitím prošlo renovací ci modernizací. Rovnež je nutné zvážit pocet odeslaných hodnocení, nebot jeden jednotlivý názor je casto méne výmluvný než obecný dojem vytvorený na základe více hodnocení.

3.2 Zprostredkovatel nabízí zákazníkovi a také tretím stranám možnost anonymne na online portál odesílat takováto hodnocení a další obsah ci obrázky. Zákazník nese výhradní odpovednost za veškerý jím poskytnutý obsah (napr. zprávy/obrázky/videa).

3.3 Zákazník ani jakékoli tretí strany nesmejí na online portál zprostredkovatele nahrávat obsah, který:

– je nepravdivý nebo zavádející, a to zejména odesláním nepresných a/nebo neobjektivních hodnocení ubytovacích zarízení, osob spojených s ubytovacím zarízením, zarízení pro volný cas a jiných pomeru/událostí v ubytovacím zarízení, která by mohla ovlivnit rozhodování jiných hostu,

– je hanlivý, urážlivý, výhružný, pornografický nebo rasistický,

– porušuje majetková a/nebo osobní práva tretích stran nebo je jinak nezákonný,

 – inzeruje produkty, služby nebo spolecnosti, at už otevrene ci skryte, a to zejména odesláním hodnocení, za než byla zákazníkovi nabídnuta úplata, nebo hodnocením ubytování nabízeného poskytovatelem, u nehož je zákazník zamestnán, nebo

 – obsahuje odkazy nebo podobné informace/reference, které slouží k ovlivnení fungování pocítacu tretích stran.

3.4 Poruší-li zákazník tyto podmínky pro nahrávání obsahu, zprostredkovatel je oprávnen upravit nebo zcela odstranit obsah, aniž by zákazníka upozornil a aniž by udal duvod.

4.Rezervace

4.1 Zprostredkovatel, jednající jako prostredník, prenáší jménem zákazníka veškeré rezervace príslušnému poskytovateli. K zajištení bezproblémového zpracování rezervace je nutné, aby údaje poskytnuté zákazníkem (napr. datum pobytu, kontaktní údaje) byly presné a úplné.

4.2 Cas, kdy se zákazník muže nejpozdeji zaregistrovat v ubytovacím zarízení, se liší podle typu zadané rezervace. Behem procesu rezervace jsou zobrazeny ruzné možnosti rezervace, které jsou na tomto základe vybrány zákazníkem. Pokud zvolený typ rezervace stanovuje lhutu registraci, rezervace bude pri pozdním príjezdu zákazníka zrušena. Po uplynutí této lhuty nevzniká nárok na ubytování.

4.3 Je zakázáno prodávat dál ubytování zarezervované prostrednictvím zprostredkovatele. Toto zahrnuje zejména další prodej ubytování tretím stranám za vyšší ceny. Zprostredkovatel si vyhrazuje právo vyloucit v budoucnu ze zprostredkovatelských služeb zákazníky, kterí toto narízení poruší. Poskytovatel je v takových prípadech rovnež oprávnen zrušit rezervaci. Zprostredkovatel rovnež muže vydat toto prohlášení. Zákazník je rovnež povinen uhradit storno poplatky a prípadné ztráty, které zprostredkovateli a/nebo poskytovateli vznikly.

4.4 Ubytování je zarezervováno okamžikem rezervace a je platné bez potvrzení rezervace. Potvrzení rezervace se zobrazí na obrazovce a je zákazníkovi rovnež odesláno e-mailem, a prípadne také textovou zprávou. Zprostredkovatel nicméne nemuže zajistit ani overit dorucení potvrzení zaslaného e-mailem nebo textovou zprávou. Toto nemá vliv na platnost objednávky. Toto se uplatní zejména tehdy, je-li zadána nesprávná e-mailová adresa a/nebo nesprávné telefonní císlo.

4.5 Behem procesu rezervace mohou být zobrazeny speciální ceny, které vyžadují platbu predem v cástecné nebo plné výši. V takových prípadech lze pred provedením konecné rezervace zobrazit presné podmínky. V tomto ohledu lze rezervace provádet prevážne pouze prostrednictvím platební karty, z níž bude rezervované ubytování poskytovatelem ihned odecteno. Pri provádení techto rezervací zákazník souhlasí s tím, aby cástecná ci celková cástka za rezervaci, vcetne veškerých daní a poplatku, uvedená na rezervacní stránce byla úctována prímo na vrub jeho platební karty.

Dohodne-li se poskytovatel se zákazníkem na zálohové platbe ceny ubytování, kterou není nutné uhradit platební kartou, poskytovatel je oprávnen zrušit rezervaci v prípade, že neobdrží zálohu ve lhute uvedené v potvrzení rezervace. Dále platí, že neuhrazení zálohy nezbavuje zákazníka povinnosti rádne zrušit rezervaci a uhradit vzniklé náklady na zrušení.

4.6 V závislosti na typu provádené rezervace je možné, že bude behem procesu rezervace nutné poskytnout císlo a dobu platnosti platební karty. Požadavek na poskytnutí císla platební karty je v príslušných prípadech výslovne zduraznen na rezervacní stránce. Pred potvrzením rezervace zákazníka jsou tyto informace preneseny poskytovateli ubytování a zkontrolovány. Platební karta zákazníka je pro poskytovatele zárukou, že budou uhrazeny veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zarezervovaným ubytováním.

4.7 Poskytovatel hradí náklady prímo na míste pomocí platební karty zákazníka. Karta musí být na míste predložena poskytovateli. Doba úhrady závisí na podmínkách poskytovatele.

4.8 Platební karta slouží poskytovateli jako zajištení, a poskytovatel je proto oprávnen z této karty strhnout veškeré prípadné náklady na zrušení a náhradu škody. Pokud po kontrole údaju o platební karte vyjde najevo, že jsou nesprávné, nebo pokud nelze náklady z karty odecíst, poskytovatel je oprávnen prostrednictvím zprostredkovatele zrušit rezervaci.

4.9 Je-li rezervováno ubytování v hotelu, lze online rezervovat nejvýše devet pokoju. Rezervace více než devíti pokoju se provádejí na základe nabídky skupinových rezervací zprostredkovatele a potvrzení jejich rezervace je závazné. Je-li zapotrebí více než devet pokoju, nesmí být deleny do více rezervací, z nichž každá obsahuje nejvýše devet pokoju. Zákazníci mají k dispozici samostatné poptávkové formuláre urcené pro zvláštní požadavky na pokoje v prípade veletrhu, konferencí, akcí ci skupinových rezervací (deset a více pokoju).

5.Zmeny a stornování

5.1 V závislosti na podmínkách poskytovatele je zákazník povinen zaplatit sjednanou cenu za ubytování (nebo její cást) po provedení rezervace, pokud není rezervace vcas zrušena nebo pokud není ubytování využito a zákazník neprovedl zrušení. Podrobné storno podmínky závisí na poskytovateli a typu rezervace a jsou uvedeny samostatne na rezervacní stránce a potvrzeny zákazníkem.

5.2 Aby nedošlo k nedorozumení, veškeré zmeny a zrušení je nutné provádet na online portálu zprostredkovatele. Za tímto úcelem je zákazník povinen ucinit podání prímo na online portálu zprostredkovatele nebo poslat zprávu na adresu info@hotel.de nebo zavolat na císlo +49(0)221 2077 6033. Pro vcasnost zmeny ci storna je rozhodující vcasné dorucení zprávy zprostredkovateli. Lhuta pro zrušení zpravidla vychází z místního casu rezervovaného ubytování. Pokud je zrušení provedeno vcas a v souladu s platnými podmínkami, je vytvoreno potvrzení o zrušení. To soucasne slouží jako doklad o zrušení, a je proto nutné jej uchovat. Príslušné podmínky rezervací a storno podmínky poskytovatele uvádejí, zda vzniknou náklady na zrušení.

5.3 Zmeny ci zrušení jsou možné pred uplynutím lhuty pro zrušení uvedené v platných storno podmínkách. V prípade provedení urcitých zmen, napríklad pri zkrácení pobytu, je však poskytovatel oprávnen uplatnit nárok na náhradu škody. Poskytovatelé casto vylucují bezplatné zrušení v prípade speciálních cen, služeb a/nebo dat, prípadne jsou-li rezervace provedeny s velmi malým predstihem.

5.4 Za úcelem predcházení zneužití online portálu tak, aby poskytovatel nebyl zbytecne zatežován podvodnými rezervacemi, si zprostredkovatel vyhrazuje právo v jednotlivých prípadech zrušit rezervaci, jestliže nelze zákazníka kontaktovat pomocí poskytnutých kontaktních údaju nebo jestliže poskytovatel rezervaci odmítne z duvodu castého minulého rušení nebo nedostavení se. V takových prípadech nevzniká žádný nárok na ubytování. Takovému zrušení však muže zákazník predejít tím, že pri rezervaci poskytne císlo platební karty.

6.Kategorie ubytování a informace o ubytování

6.1 Veškeré informace o ubytovacích zarízeních a jejich popisy vycházejí z vlastních informací poskytovatelu. Zprostredkovatel nemá na tyto informace žádný vliv a neprebírá žádnou zodpovednost za jejich správnost ci úplnost.

6.2 Nabízené ubytování je zarazeno do kategorie na základe kategorií vlastního klasifikacního systému zprostredkovatele. Krome kategorií jiných klasifikacních systému (napríklad klasifikace predepsané právními predpisy v nekterých spolkových zemích) je tento systém založen predevším na zkušenostech a hodnoceních zákazníku a informacích obdržených od poskytovatelu, které mohly být zprostredkovatelem overeny. Klasifikace poskytuje pouze nezávaznou informaci o úrovni a vybavení daného ubytovacího zarízení.

7.Poradí/výpis ubytovacích zarízení

7.1 Po zadání dotazu na webových stránkách nebo v aplikaci se zákazníkovi jako první zobrazí ubytování, které nejlépe vyhovuje celé rade kritérií (vcetne pomeru ceny a kvality, pružných rezervacních podmínek, vysoké úrovne spokojenosti zákazníku, široké škály nabídek, dobrého vybavení, dalších bezplatných výhod jako parkování ci Wi-Fi, vysoké míry konverze, rozsáhlého popisu a velkého poctu fotografií ubytovacího zarízení, polohy v centru atd.).

7.2 V období akcních nabídek mohou urcitá ubytovací zarízení za poplatek získat viditelnejší ci lepší umístení v tomto seznamu. Jedná se pouze o jedno z více než 80 kritérií, která mají vliv výpis ubytování, a samo o sobe nestací k zajištení jednoho z nejvyšších míst v poradí. Zákazník muže seznam „Doporucení“ samozrejme filtrovat ci seradit podle svých vlastních kritérií (napríklad „cena za noc“).

8. Ceny ubytování

8.1 Není-li v podmínkách rezervace uvedeno jinak, u jednotlivých ubytovacích zarízení se veškeré ceny uvádejí za noc, a v závislosti na podmínkách rezervace mohou zahrnovat ci nezahrnovat snídani (toto se muže rovnež lišit u nekolikadenního rezervacního období). Nabízené doplnkové služby závisí na poskytovateli a hradí se zvlášt.

8.2 Poskytovatelé jsou povinni zobrazit konecnou cenu vcetne daní. Informace o cenách však poskytuje výhradne samotný poskytovatel. Místní predpisy urcují, jaké dane ci další poplatky vznikají pri ubytování v zahranicí.

8.3 Pokud se mena vybraná zákazníkem liší od meny požadované poskytovatelem, pro snadnejší orientaci se ceny ve výsledcích vyhledávání zobrazí ve vybrané mene. Pro danou rezervaci je však závazná zadaná místní mena a mohou vznikat kurzové rozdíly.

8.4 Možnost neustálé aktualizace cen a rezervace provedené v mezidobí jinými zákazníky na online portálu zprostredkovatele mohou obcas vést k tomu, že ceny uvedené na podrobné stránce ubytovacího zarízení se budou lišit od cen, které byly predtím uvedeny na seznamu ubytovacích zarízení. Pro zákazníka je rozhodující konecná cena uvedená pred dokoncením procesu rezervace.

9.Ochrana údaju

9.1 Zprostredkovatel shromažduje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka pouze v takovém rozsahu, s nímž zákazník vyjádril souhlas nebo v jakém je shromaždování, zpracovávání a využívání techto údaju povoleno právními predpisy. Zprostredkovatel shromažduje, zpracovává a používá pouze takové údaje, které jsou nezbytné k poskytování jeho služeb a k využívání a provozování online portálu a/nebo služeb nabízených na online portálu.

9.2 Zprostredkovatel tyto údaje za žádných okolností neprodává tretím stranám. Data jsou prenášena tretím osobám pouze v rozsahu nezbytném pro rezervace u poskytovatele zvoleného zákazníkem. Toto výslovne zahrnuje jakýkoli prenos pridruženým spolecnostem zprostredkovatele za úcelem provedení rezervace.

10.Marketing

10.1 Jestliže zprostredkovatel v souvislosti s rezervací získá e-mailovou adresu zákazníka, bude ji používat v souladu s požadavky § 7 odst. 3 nemeckého zákona proti nekalé souteži (UWG) pro úcely elektronické reklamy na obdobné jím nabízené služby. Zprostredkovatel se vždy vynasnaží zasílat zákazníkovi reklamní materiály prizpusobené jeho zájmum. Zákazník muže kdykoli vznést námitku proti dorucování elektronické reklamy tím, že zašle e-mail na adresu info@hotel.de, aniž by mu tím vznikly jakékoli další náklady, krome nákladu na prenos pri základních sazbách.

10.2 Zprostredkovatel si dále vyhrazuje právo vytváret uživatelské profily pod pseudonymy ve smyslu § 15 odst. 3) nemeckého zákona o prostredcích komunikace na dálku (Telemediengesetz, TMG) pro úcely reklamy, pruzkumu trhu a zajištení vhodného rozvržení online portálu. Zákazník muže proti vytvorení takového uživatelského profilu kdykoli vznést námitku tím, že zašle prostý e-mail na adresu info@hotel.de.

11.Záruka a odpovednost

11.1 Veškeré informace zprostredkovatele byly sestaveny s nejvyšší pécí. Nelze však poskytnout žádnou záruku za prípadné chyby pri shromaždování ci prenosu údaju. Prenos údaju (byt cástecný) na jiné datové nosice a použití pro jiné úcely, než jaké jsou zde stanoveny, jsou prípustné pouze s výslovným souhlasem zprostredkovatele.

11.2 Nekteré z informací uvedených na online portálu zprostredkovatele jsou poskytovány poskytovateli, jinými zákazníky a tretími stranami. Všichni poskytovatelé, zákazníci a tretí strany nesou plnou odpovednost za správnost, úplnost a aktuálnost informací, které nahrají, vcetne uvedených cen a dostupnosti. Krome toho zajištují, aby nebyl nahrán obsah porušující práva tretích stran. Zprostredkovatel nemuže tyto informace prezkoumávat, a neposkytuje proto žádnou záruku za správnost, úplnost, kvalitu ani zákonnost využití informací.

11.3 Zákazník zprostí zprostredkovatele všech nároku vzniklých tretím stranám z duvodu porušení povinností stanovených v odstavci 11.2. Zákazník rovnež zprostredkovatele podporí pri obrane pred takovými nároky a poskytne mu veškeré nezbytné informace.

11.4 Zprostredkovatel neprebírá vlastnictví tohoto obsahu ci hodnocení zákazníku. Naopak, hodnocení zákazníku pouze odrážejí osobní názor autoru. Zprostredkovatel nemá žádný vliv na formu, obsah ani ID uživatelu použité pri techto hodnoceních, a neprebírá proto v tomto ohledu žádnou odpovednost.

11.5 Sjednání ubytování prostrednictvím online portálu zprostredkovatele je pro zákazníka bezplatné. Zákazník však zároven nemá žádný nárok na casovou ani prostorovou dostupnost služeb zprostredkovatele. Zprostredkovatel nenese odpovednost za (dílcí) prerušení ci výpadky služeb z duvodu prací údržby, oprav ci aktualizací nebo z jiných duvodu, které jsou mimo jeho prímou kontrolu nebo které ztežují využívání služeb jen v zanedbatelném rozsahu.

11.6 Zprostredkovatel neodpovídá za dokoncení rezervace ani nenese odpovednost za vady ci škody vzniklé v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb ze strany poskytovatele. Zprostredkovatel nezarucuje splnení konkrétních požadavku vznesených zákazníkem, ani v tomto ohledu neposkytuje žádné záruky.

11.7 Dále se vylucuje jakákoli odpovednost zprostredkovatele za veškeré škody, bez ohledu na právní duvod, ledaže tyto škody:

- vycházejí ze zavineného porušení podstatných smluvních povinností, tj. povinností, jejichž plnení vubec umožnuje rádné plnení smlouvy a na jejichž dodržování by se smluvní partner za normálních okolností mel moci spolehnout,

- byly zpusobeny hrubou nedbalostí nebo zámerne ze strany zprostredkovatele nebo

- mají formu újmy na živote ci zdraví, škod ve smyslu nemeckého zákona o odpovednosti za vadné výrobky nebo zakládají odpovednost jiným právne závazným zpusobem.

11.8 Jestliže zprostredkovatel nese v souladu s odstavce 11.7 odpovednost ze zavineného porušení podstatných smluvních povinností, avšak nedošlo k hrubé nedbalosti ani zámeru, celková odpovednost zprostredkovatele je omezena na škodu a rozsah škody, jejichž výskyt mohl zprostredkovatel obvykle predvídat v souladu s okolnostmi, které mu byly známy v dobe uzavrení smlouvy.

11.9 Nároky ze záruk a nároky na náhradu škody jsou promlceny nejpozdeji jeden rok od okamžiku, kdy se zákazník o škodní události dozvedel. Toto se nevztahuje na nároky vyplývající z obcanskoprávního deliktu.

12.Ruzné

12.1 Použije se nemecké právo, s vyloucením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

12.2 Platforma pro online rešení sporu zrízená Evropskou komisí je dostupná prostrednictvím následujícího odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Zprostredkovatel se neúcastní rízení pro rešení sporu pred spotrebitelským rozhodcím orgánem ani není povinen tak cinit.

12.3 Místem plnení je Kolín nad Rýnem. V prípade podnikatelu a osob, kterí nemají obecnou místní príslušnost v Nemecku, se jako místní príslušnost sjednává Kolín nad Rýnem. Ve všech ostatních prípadech se použije zákonná místní príslušnost.

12.4 Používání online portálu zprostredkovatele a jeho obsahu je povoleno pouze pro jednotlivé dotazy týkající se rezervace ubytování. Automatizované dotazy nejsou povoleny. Datový materiál je chránen autorským právem a jakékoli jeho rozmnožování (zejména pomocí automatické extrakce) je proto zakázáno. Zejména je zakázáno použití tohoto datového materiálu (zejména výsledku dotazu) pro úcely dalšího prodeje.

12.5 Odkazy na webové stránky jiných spolecností (poskytovatelu – tretích stran), které jsou uvedeny na techto webových stránkách, jsou poskytovány výlucne v zájmu zákazníka. Jestliže zákazník na takový odkaz klikne, opustí webové stránky zprostredkovatele. Zprostredkovatel nemá žádný vliv na obsah webových stránek poskytovatelu – tretích stran. Zprostredkovatel proto nemuže prevzít žádnou záruku za správnost, úplnost ani bezpecnost tohoto obsahu tretích stran.

12.6 Pokud je kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevynutitelné, toto ustanovení je nutné vykládat zpusobem, který je slucitelný s platnými právními predpisy a který co nejvíce odpovídá puvodnímu zámeru stran. Zbývající cást smlouvy tím není dotcena.

Počet hvězdiček se zakládá na vlastním hodnocení hotelu a zkušenostech HOTEL INFO a jejích zákazníků. Bližší informace naleznete ve všeobecné obchodní podmínky.