Yhteystiedot

HOTEL DE GmbH
Sijaintipaikka Nürnberg
Hugo-Junkers-Str. 15-17
90411 Nürnberg
Saksa

Puhelin +49-911-59832-0

Faksi +49-911-59832-11

Sähköposti info@hotel.info
YSE

Affiliate-kumppanien yleiset sopimusehdot (YSE)

HOTEL DE GmbH toimii maailmanlaajuisena hotellivarauspalveluna osoitteessa www.hotel.de, www.hotel.info ja kaikissa liitetyissä kumppanuussivustoissa.

Jos asiakas on rekisteröity yritys, asiakkaan on oltava Saksan kauppalakien alainen oikeushenkilö, julkinen asianajaja tai julkisesti muodostettu taho, sillä sopimuskiistojen yksinomainen oikeustoimipaikka myös kansainvälisissä asioissa on Nürnberg. Tätä sääntöä sovelletaan myös, kun Affiliate-kumppanin liiketoimipaikka sijaitsee ulkomailla.

1. Sopimuskohde

 1. Sopimuskohteena on Palvelun välittäjän palveluiden käyttö Kumppanin käyttämän hotellinvarauskoneen muodossa.
 2. Kumppani hyötyy matkanvälittäjänä moduulin liitännästä/käyttämisestä asiakkailleen ja/tai online-kävijöilleen saamiensa ylimääräisten varaustarjousten myötä ja saa prosentuaalisen hyvityksen kaikista itse tekemistään tai verkkosivunsa kautta tehdyistä varauksista kohdassa 4 kuvatun mukaisesti.
 3. Palvelun välittäjä hyötyy Kumppanin verkkosivun kautta saamastaan mediahuomiosta ja saa varaustuloja. Kumppani ja sen asiakkaat hyötyvät voidessaan varata hotelleja suoraan verkossa.

2. Palvelun välittäjän tehtävät

  Palvelun välittäjän päätehtävä on erityisen hotellisisällön ja siihen liittyvien palveluiden lisääminen omaan varausjärjestelmäänsä sekä majoitusta koskevien relevanttien tietojen välittäminen. Tähän tarkoitukseen Palvelun välittäjä tarjoaa Kumppanille erilaisia integrointimahdollisuuksia ja mainosvälineitä (linkki, hakukentät, bannerit, XML jne.) majoitusvarausten tekemistä varten. Lisäksi Palvelun välittäjä tarjoaa Kumppanille mahdollisuuden tarkastella välittämiään varauksia online. Varausten määritys ja provisiolaskutus tapahtuu Palvelun välittäjän järjestelmän kautta.

3. Kumppanin tehtävät

 1. Kumppani on velvollinen integroimaan vähintään yhden Palvelun välittäjän tarjoamista integrointimahdollisuuksista verkkosivulleen. Tähän tarkoitukseen Palvelun välittäjä tarjoaa Kumppanille useita erilaisia integrointimahdollisuuksia ja mainosvälineitä. Poikkeuksena tästä ovat ne matkatoimistot, joilla ei ole omaa verkkosivua. Lisäksi Kumppani voi kumppanilinkkinsä kautta käyttää Palvelun välittäjän sivuja suoraan hotellivarauskoneena.
 2. Kumppani vastaa itse sivunsa sisällöstä ja oikeellisuudesta. Hotellisisältöä, mukaan luettuna esimerkiksi kuvaukset, arvioinnit ja kuvat, saa käyttää ainoastaan Palvelun välittäjään liittyen.
 3. Kumppanin on huolehdittava, että pysyvässä linkityksessä hotellisisältö pysyy aina ajantasaisena.
 4. Kumppani on velvollinen noudattamaan kaikkia lainmukaisia määräyksiä kaikessa Palvelun välittäjän palveluiden ja käyttöön annettujen mainosvälineiden käytössä. Tämä koskee erityisesti kaikenlaista suhdetoimintaa, muun muassa uutiskirjeiden luomista ja lähettämistä, jos niissä mainitaan Palvelun välittäjä.

4. Hyvitysjärjestely, määrittäminen ja laskutus

 1. Kumppani saa Palvelun välittäjältä jokaisesta hotelliyöpymisestä provision suhteessa yöpymishintaan. Tämän ulkopuolelle jäävät peruutukset ja jälkikäteen NoShow-varauksiksi ilmoitetut varaukset (=asiakas ei ole saapunut). Varaukset on tehtävä kumppanitunnuksen (=HAN =hotelliagenttinumeron) välityksellä tai suoraan Palvelun välittäjän sivun kumppanuusportaalin kautta. Provision suuruus määräytyy seuraavan taulukon mukaan:
  Varausten määrä kuukaudessaProvisio varausmäärästä
  0–49 varausta5,00 %
  50–149 varausta5,25 %
  150–499 varausta5,75 %
  yli 500 varausta6,50 %
  Kun seuraava taso saavutetaan, kaikki varaukset hyvitetään saavutetun tason provisioprosentin mukaisesti. Esimerkki: Kuukausilaskussa on 50 varausta. Siinä tapauksessa koko 50 varauksen määrästä hyvitetään 5,25 % provisio. Jos varausmäärä on esimerkiksi 10 000 euroa, Kumppanille maksetaan provisiona 525 euroa.
 2. Kumppani ei saa provisiota varauksista, jotka hän tekee Palvelun välittäjän puhelinpalvelun kautta. Näihin kuuluvat myös ryhmä- ja kokousvaraukset.
 3. Kumppaniprovision määritys ja maksu tapahtuu 2 kuukautta sen kuukauden lopusta, jolloin hotellista on kirjauduttu ulos. Kumppanilinkin kautta tehdyn myynnin mittaus tapahtuu kumppanitunnuksen (=HAN) avulla Palvelun välittäjän järjestelmästä. Kumppani saa kumppanitunnuksen Palvelun välittäjältä ilmoittauduttuaan mukaan ohjelmaan.
 4. Myynnin määritys tapahtuu liitetyn sivun järjestelmässä ja sen suorittaa Palvelun välittäjä.
 5. Kumppaniprovisiot maksetaan kuukausittain euroina, sillä edellytyksellä, että kuukaudessa on kertynyt vähintään 50 euron arvosta maksettavia provisioita. Alle 50 euron maksut kerätään yhteen ja maksetaan, kun 50 euroa on täyttynyt.
 6. Kumppanin on huolehdittava ajantasaisten pankkiyhteystietojen ilmoittamisesta verkossa, jotta kumppaniprovisio voidaan tilittää hänelle asianmukaisesti. Muiden laskutukseen liittyvien tietojen muutokset on tehtävä sähköisesti osoitteessa affiliate@hotel.info.
 7. Kumppani on kaikissa suhteissa itsenäinen yritys. Se vastaa itse tähän sopimukseen liittyvistä verollisista seuraamuksistaan.
 8. Riitatapauksissa molemmat sopimusosapuolet määrittävät yhdessä sovittelijan, joka tarkastaa Palvelun välittäjän kirjanpidon suoritettujen myyntien osalta. Jos Palvelun välittäjä ja Kumppani eivät pääse yhteisymmärrykseen sovittelijasta, tähän tarkoitukseen voidaan määrätä puolueeton tilintarkastaja. Kumppani vastaa tarkastuksen kuluista.

5. Sopimuksen voimassaoloaika

 1. Tämä kumppanuussopimus astuu voimaan välittömästi onnistuneen kumppanuusohjelmaan rekisteröitymisen ja siihen liittyvän kumppanitunnuksen (=HAN) myöntämisen jälkeen. Se solmitaan ilman määräaikaa, ja molemmat osapuolet voivat irtisanoa sen päättymään 4 viikon irtisanomisajalla kuukauden lopussa.
 2. Jos Kumppani irtisanoo sopimuksen, kaikki keskinäiset palvelu- ja maksusitoumukset päättyvät sopimuksen päättyessä. Kumppanuussopimuksen päätyttyä Kumppanilla ei ole oikeutta käyttää Palvelun välittäjän tarjoamia tietoja.
 3. Sopimus päättyy automaattisesti, jos Kumppani on 12 kuukauden ajan käyttämättä palvelua.
 4. Palvelun käyttämättä jättäminen tarkoittaa, ettei 12 kuukauden aikana ole tapahtunut yhtään myyntitapahtumaa. Maksettavat provisiot on vaadittava 12 kuukauden määräajan sisällä, muutoin oikeus vaatimuksiin raukeaa.

6. Palvelun välittäjän käyttöehdot

 1. Varausasiakkaiden Kumppanin verkkosivun kautta suorittamiin, Kumppanin itsensä suorittamiin tai hänen työntekijöidensä varausasiakkaiden nimissä tai toimeksiannosta suorittamiin varauksiin sovelletaan Palvelun välittäjän Yleisiä sopimusehtoja (YSE).
 2. Lisäksi on huomioitava varattavan hotellin yleiset sopimusehdot sekä mahdolliset erityiset peruutusehdot. Nämä näytetään verkossa varausdialogin aikana.
 3. Kumppanin on selvitettävä varausasiakkaalle Palvelun välittäjän yleiset sopimusehdot, varattavan hotellin yleiset sopimusehdot sekä mahdolliset erityiset peruutusehdot, jollei varausasiakas varaa itsenäisesti verkossa.
 4. Kumppani ei saa millään tavoin aiheuttaa tai olla mukana aiheuttamassa keinotekoista liikennettä Palvelun välittäjän verkkosivuille. "Keinotekoinen liikenne" on yleisnimike keinotekoisesti luoduille napsautuksille, verkkosivulle siirroille ja hotellivarauksille, jotka eivät ole luonnollisen henkilön suorittamia, vaan aiheutuvat esimerkiksi automaattisesta Palvelun välittäjän linkkien avaamisesta, Cookie Stuffing / Cookie Dropping -toiminnoista (automaattisesta yhden tai useamman Palvelun välittäjän linkin avaamisesta ei-näkyvällä alueella), napsautuksista, joita ei ole luotu selaimella sekä napsautuksista, joita ei edellä ns. yksittäisen kävijän (Unique Visitor) aktiivinen ja tietoinen toiminta tietyn verkkosivun avaamiseksi. Hyvitys katselukertojen perusteella on kielletty.
 5. Napsautukset, jotka on sidottu toimintapakkoon, kuten tekstiviestin lähettämiseen, kilpailuun osallistumiseen tai käyttöön osana maksettua mainosjärjestelmää, ovat sallittuja ainoastaan sovittaessa siitä etukäteen Palvelun välittäjän kanssa.
 6. Kumppanilta on nimenomaisesti kielletty hakusanojen (keyword) "hotelinfo", "hotelinfo" ja "TravelRes" varaaminen hakukoneissa (Google AdWords, YSM!, MIVA, jne.). Näihin lukeutuvat myös hakusanat lisättynä alulla "www." sekä edellä mainittujen hakusanojen kirjoitusvirheet (esim. hotelde, hotelinfo). Lisäksi, jos Kumppani varaa hakusanan "hotel" ja käyttää laajaa hakutyyppiä, hänen on asetettava hakusanat "hotelinfo", "TravelRes" ja "hotelinfo" negatiivisiksi hakusanoiksi.
 7. Samoin sanoja hotelinfo, "hotelinfo" tai "TravelRes" ei saa käyttää näytettävinä URL-osoitteina tai verkkosivujen osoitteina hakukoneilmoituksissa. Tämä koskee sekä otsikkoa että ilmoitustekstiä.
 8. Palvelun välittäjän XML-yhteyskäytännön käyttö on sallittu ainoastaan Kumppanin ilmoittamalla verkkosivulla. Palvelun välittäjä tarkistaa ensin kyseisen verkkosivun soveltuvuuden. Sen vuoksi Kumppanin on ilmoitettava Palvelun välittäjälle kaikki URL-osoitteet, joissa XML-yhteyskäytäntöä aiotaan käyttää. Kumppani sitoutuu julkaisemaan Palvelun välittäjän tietoja ainoastaan liittymästä luodun varauslinkin yhteydessä. Pelkkä tietojen esittely ilman Palvelun välittäjän varauslinkkiä on kielletty. Liittymästä saatuja tietoja ei saa välittää eteenpäin kolmansille osapuolille. Liittymästä saatuja tietoja ei saa tallentaa väliaikaisesti. Tästä poikkeuksena ovat Palvelun välittäjän tähän tarkoitukseen luomat luettelot ja tiedot. Palvelun välittäjä ei ole velvollinen tarkistamaan XML-liittymän kautta tarjoamiaan tietoja. Kumppani sitoutuu vapauttamaan Palvelun välittäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka koskevat oletettua tai todellista oikeuden loukkausta.
 9. Kumppani ei ole oikeutettu analysoimaan järjestelmällisesti Palvelun välittäjän verkkosivujen tietoja (mukaan lukien asiakasarvioinnit) eikä ottamaan niitä sieltä tai tallentamaan niitä kopiona (esim. Screen Scraping).

7. Osanottajat

  Kumppanuusohjelma on tarkoitettu verkkosivujen ylläpitäjille ja matkatoimistoille, jotka toimivat asiakkailleen välittäjinä joko omaan tai toisen laskuun.
  Palvelun välittäjä on oikeutettu hylkäämään ilmoittautumisia ilman syiden esittämistä. Tämä koskee erityisesti verkkosivuja, jotka ihannoivat väkivaltaa, esittävät pornografista materiaalia, loukkaavat kulttuurisia tai uskonnollisia vakaumuksia, esittävät panettelevaa, loukkaavaa, uhkaavaa, rasistista, syrjivää tai muulla tavoin lainvastaista sisältöä tai linkittävät tällaisiin verkkosivuihin.

8. Palvelun välittäjän vastuu

  Palvelun välittäjä ei vastaa siitä, että Palvelun välittäjän sivujen ja/tai hotellitietokannan osittaisen tai täydellisen kaatumisen seurauksena Kumppanille aiheutuu vahinkoa, paitsi jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Palvelun välittäjä ei voi taata hotellisisältöjen oikeellisuutta.

9. Tekijänoikeudet

 1. Kumppanille yllä mainituilta sivuilta saataville annetut hotellisisällöt, erityisesti teksti- ja kuvamateriaalit, on suojattu tekijänoikeuslailla, eikä niitä saa käyttää, jäljentää tai luovuttaa kolmansille osapuolille sopimuksenvastaisesti.
 2. Kumppani sitoutuu tarkastamaan voimassa olevat lait ja kolmansien osapuolien oikeudet huolellisesti, ja olemaan loukkaamatta niitä. Tekijänoikeuslain loukkaukset ja/tai rikkomukset johtavat kumppanuussopimuksen irtisanomiseen.

10. Luottamukselliset tiedot

  Molemmat sopimusosapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta luottamuksellisia tietoja, jotka he ovat saaneet kyseiseltä sopimuskumppanilta. Tässä sopimuksessa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja ovat erityisesti, muttei kuitenkaan niihin rajoittuen, kaikki tekniset ja ei-tekniset tiedot mukaan lukien liikesalaisuudet, ohjelmistot, taloudelliset tiedot, markkinointi- ja myyntistrategiat tai asiakastiedot. Tämä sitoumus pysyy voimassa vielä sopimussuhteen päätyttyäkin.

11. Muut määräykset

 1. Palvelun välittäjä pidättää itsellään oikeuden täydentää tai muuttaa sopimuksen eri osia milloin tahansa. Uudistuksista ilmoitetaan Kumppanille kirjallisesti sähköpostitse. Muutosta pidetään hyväksyttynä, jollei Kumppani ole kirjallisesti irtisanonut sopimusta 30 päivän aikana muutosilmoituksen saamisesta lukien.
 2. Jos jokin tämän sopimuksen määräys on vaikutukseton tai toteuttamiskelvoton, se ei vaikuta koko sopimuksen pätevyyteen.
 3. Vaikutukseton tai toteuttamiskelvoton määräys on korvattava vaikuttavalla tai toteuttamiskelpoisella määräyksellä, jonka tuottama tulos on mahdollisimman lähellä korvattavan määräyksen taloudellista tulosta.
 4. Jos tätä kumppanuussopimusta tai Palvelun välittäjän yleisiä sopimusehtoja rikotaan, niin Palvelun välittäjä pidättää itsellään oikeuden päättää välittömästi kumppanuuden kyseisen Kumppanin kanssa. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Välittäminen sähköpostitse tai faksilla riittää.
 5. Jos Kumppani rikkoo kumppanuussopimuksen sitoumuksia, velvoitteita, rajoituksia, velvollisuuksia ja/tai takeita, Palvelun välittäjällä on oikeus suorittaa seuraavia toimia:
  • Keskeyttää tästä sopimuksesta syntyneet (maksu-)sitoumuksensa
  • Maksaa kaikista kumppanuussopimuksen rikkomuksen aikana suoritetuista varauksista ja liiketoimista 0 % provisiota

 6. Tästä määräyksestä huolimatta Palvelun välittäjä säilyttää sopimuksen rikkomustapauksissa tarvittaessa oikeuden muihin oikeudellisiin toimiin.

12. Sovellettu laki

  Voimassa on Saksan laki pois lukien kaikki kansainväliset ja ylikansalliset sopimusoikeusmääräykset, erityisesti YK-kauppalaki. Jos asiakas on kauppias kauppalain tarkoittamassa merkityksessä, julkisoikeudellinen juridinen henkilö tai julkisoikeudellinen erillisomaisuus, on yksinomainen - myös kansainvälinen - oikeustoimipaikka kaikille sopimussuhteesta välittömästi tai välillisesti seuraaville kiistoille Nürnberg. Tämä on voimassa myös, vaikka Kumppanin yleinen oikeustoimipaikka olisi ulkomailla. Palvelun välittäjällä on kuitenkin kaikissa tapauksissa myös oikeus nostaa kanne Kumppanin yleisessä oikeustoimipaikassa.
Tähtiluokitus perustuu hotellin omaan arvioon sekä HOTEL INFO:n ja HOTEL INFO:n asiakkaiden kokemuksiin. Lisätietoja löytyy käyttöehdoista.