Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info

* Dostępny z wielu krajów za darmo, aby uzyskać więcej informacji i pełne dane kontaktowe, kliknij tutaj.
OWH

Ogólne warunki handlowe (OWH) HOTEL DE GmbH

HOTEL DE GmbH prowadzi za pośrednictwem stron www.hotel.de, www.hotel.info i wszystkich powiązanych stron partnerskich internetowy serwis rezerwacji hoteli o światowym zasięgu. Dla wszystkich adresów spółek-córek obowiązują następujące warunki uczestnictwa HOTEL DE GmbH, nazywanego następnie „Pośrednikiem”.

1.  Zakres obowiązywania

  Niniejsze Ogóle Warunki Handlowe obowiązują zarówno dla wszystkich niezobowiązujących zapytań o rezerwacje, jak i dla wiążących rezerwacji noclegów lub konferencji za pośrednictwem światowego systemu rezerwacji danego pośrednika. Pośrednictwo w poszczególnych świadczeniach turystycznych, które możesz zarezerwować przez stronę internetową danego pośrednika może być realizowane poprzez systemy rezerwacji online administrowane przez partnerów pośrednika.(administrator systemu rezerwacji).

2.  Zakres usługi

  Zakresem usługi jest pośrednictwo oraz zawieranie umów na usługi zakwaterowania, ew. umów świadczeń podróżnych lub umów konferencyjnych, które dochodzą do skutku podczas rezerwacji, bezpośrednio pomiędzy rezerwującym a wybranym hotelem. Potwierdzoną cenę reguluje się bezpośrednio w hotelu. Wszelkie roszczenia i zobowiązania wynikające z umowy zakwaterowania, umowy świadczeń podróżnych lub umowy konferencyjnej istnieją wyłącznie i bezpośrednio między rezerwującym a wybranym przez niego hotelem. Nie istnieje stosunek umowy zakwaterowania pomiędzy rezerwującym i pośrednikiem.
  Pośrednik, jak również ew. operator systemu rezerwacji informują na stronach internetowych pośrednika o dostępnych usługach turystycznych. Jeżeli chcesz zarezerwować usługę, pośrednik lub operator systemu rezerwacji rejestruje Twoje zgłoszenie. Jeżeli pośrednik lub operator systemu rezerwacji wie, że zarezerwowana usługa turystyczna jest dostępna, wtedy pośrednik lub operator systemu rezerwacji rezerwuje ją u oferenta i przesyła ci potwierdzenie rezerwacji. Ponadto pośrednik lub operator systemu rezerwacji pośredniczą w przesyłaniu Twojego zgłoszenia rezerwacji do odpowiedniego oferenta oraz odsyłają Tobie jego odpowiedź na zgłoszenie.
  Oferentem usług podróżnych („oferent”) nie jest operator systemu rezerwacji ani pośrednik, tylko administrator hotelu.
  Jeżeli rezerwujesz kilka usług turystycznych przez stronę internetową pośrednika, wówczas wyboru i zestawienia poszczególnych świadczeń nie dokonuje operator systemu rezerwacji, tylko rezerwujący na własną odpowiedzialność.
  Przy wyborze poszczególnych świadczeń oferowanych przez system rezerwacji warunki określone przez użytkownika (np. miejscowość, cel, cena, czas, kategoria) są uwzględniane w możliwie największym stopniu. Nie należy jednak rozumieć wyboru dokonanego przez system rezerwacji w taki sposób, że nie istnieją inne lub lepsze możliwości, które mogłyby odpowiadać Twoim życzeniom lub warunkom.

3.  Umowa między Tobą a oferentem usługi turystycznej

  Poprzez wykorzystanie systemu rezerwacji dochodzi do zawarcia między Tobą a oferentem danej usługi turystycznej umowy zakwaterowania.
  Po skutecznym zakończeniu procedury rezerwacji online dochodzi do zawarcia wiążącej umowy.
  Operator systemu rezerwacji i pośrednik przesyłają oświadczenia między Tobą a oferentem, pełniąc przy tym wyłącznie funkcję posłańca. Operator systemu rezerwacji i pośrednik działają w stosunku do Ciebie i do oferenta jako niezależna strona trzecia, a nie jako Twój lub oferenta partner, powiernik, przedstawiciel czy podwykonawca. Operator systemu rezerwacji i przedstawiciel nie odpowiadają za wykonanie umowy.

4.  Zakres rezerwacji

  4.1 Standardowe rezerwacje hotelowe
  Hotel trzyma standardowe rezerwacje do godziny 18:00 czasu lokalnego. Nieprzybycie do godziny 18:00 czasu lokalnego może wiązać się z opłatą; należy tutaj zwrócić uwagę na informacje poszczególnych hoteli w trakcie procedury rezerwacji. W takiej sytuacji wygasa prawo do zakwaterowania. Jeśli przyjazd jest możliwy dopiero po godzinie 18:00 czasu lokalnego, to rezerwujący musi bezpośrednio poinformować hotel o przewidywanym czasie przyjazdu. Czasami oferowane są również rezerwacje niestandardowe. Zarezerwowane pokoje pozostają do dyspozycji gości w dniu przyjazdu do określonej godziny. Po tej godzinie przepada prawo do zarezerwowanego pokoju, o ile nie uzgodniono bezpośrednio z hotelem późniejszego przyjazdu. Dlatego prosimy zwracać uwagę podczas rezerwowania i pisemnego potwierdzania rezerwacji na wyświetlane szczegółowe warunki rezerwacji hotelu. Rezerwacje zabezpieczone kartą kredytową muszą być utrzymywane przez całą noc.
  4.2 Ważność rezerwacji, zmiany i anulowanie
  Zależnie od warunków oferenta, użytkownik jest zobowiązany po rezerwacji do zapłaty uzgodnionej ceny świadczenia (lub jej części), jeżeli rezerwacja nie została na czas anulowana lub użytkownik nie skorzystał ze świadczenia bez anulowania. Jeżeli anulowanie nastąpi w późniejszym czasie lub nie nastąpi w ogóle, hotel może, w zależności od kraju wyjazdu i zgodnie z obowiązującym prawem, wystawić rachunek na całkowitą cenę za usługę turystyczną z uwzględnieniem zaoszczędzonych kosztów.
  Dokładne warunki anulowania określa się z reguły szczegółowo w trakcie procedury rezerwacji i muszą zostać zatwierdzone przez użytkownika.
  Anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko online przez system pośrednika lub poprzez podanie odpowiedniego kodu anulowania rezerwacji - za pośrednictwem telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. W przypadku anulowania bezpośrednio w hotelu, pośrednik nie posiada żadnych informacji na temat ew. niezgodności co do momentu dokonania anulacji lub faktu jej dokonania przez rezerwującego klienta.
  Hotel zapewnia utrzymanie cen specjalnych uzależnionych od minimalnej długości pobytu, tylko przy wykorzystaniu pełnej długości pobytu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu gościa hotel może policzyć odpowiednio wyższą cenę za krótszy pobyt.
  Jeśli klient życzy sobie zmiany już dokonanej rezerwacji (zmiana rezerwacji) i zgłosi ten fakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie pośrednikowi, wówczas hotelinfo ma prawo zapisać dane osobowe klienta w celu dokonania zmiany rezerwacji. Nie narusza to prawa klienta do żądania usunięcia jego danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych hotelinfo. W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do ważnej rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo dopasowania ceny noclegu, odpowiednio do skróconego pobytu.
  W przypadku rezerwacji dokonanej z podaniem niepełnych, wątpliwych lub w oczywisty sposób błędnych danych osoby rezerwującej lub podróżującej, pośrednik zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez uzgadniania tego z klientem. Prawo to obowiązuje także przy rezerwacjach lub rejestracjach osób, które w przeszłości często nie pojawiały się w hotelu bez anulowania rezerwacji lub też nie płaciły w ogóle lub częściowo rachunków hotelowych. W obu przypadkach nie ma obowiązku zrealizowania rezerwacji. Jeżeli po sprawdzeniu danych karty kredytowej przez hotel okaże się, że są one nieprawidłowe lub że nie można obciążyć karty, hotel może przez pośrednika anulować rezerwację.
  Pośrednik zaleca zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, zwłaszcza ubezpieczenia kosztów anulowania usług turystycznych i/lub kosztów podróży zastępczej.
  4.3 Płatności kartą kredytową
  Podczas rezerwacji często trzeba podać numer karty kredytowej i datę jej ważności. Dane te są przesyłane do oferenta danej usługi turystycznej i sprawdzane przed potwierdzeniem rezerwacji.
  Karta kredytowa stanowi dla oferenta gwarancję zapłaty wszystkich kosztów związanych z zarezerwowaną usługą turystyczną. Oferent usługi turystycznej rozlicza koszty za pośrednictwem Twojej karty kredytowej bezpośrednio na miejscu. Kartę należy w tym celu przedłożyć oferentowi. Moment rozliczenia zależy od warunków oferenta.
  W pojedynczych przypadkach oferowane są specjalne ceny noclegów, dostępne tylko po dokonaniu płatności z góry. Informacja na ten temat wyświetla się w trakcie procedury rezerwacji. W takich przypadkach należy wyrazić zgodę na natychmiastowe obciążenie karty kredytowej całą wartością rezerwacji oraz ew. podatkami i opłatami. W związku z powyższym, za późniejsze zmiany może zostać naliczona dodatkowa opłata.
  Użytkowanie systemu rezerwacji jest nieodpłatne.
  Jeżeli rezerwacja wymaga podania danych karty kredytowej, to bez ważnej karty kredytowej nie można korzystać z pośrednictwa w korzystaniu z sytemu rezerwacji operatora.
  4.4 Kategorie hoteli i informacje turystyczne
  Podział oferowanych hoteli na kategorie odpowiada powszechnie stosowanym standardom międzynarodowym lub krajowym i stanowi niewiążącą wskazówkę na temat standardu i wyposażenia danego hotelu. Bazuje ona wyłącznie na ocenie własnej administratora hotelu, a pośrednik jej nie sprawdza. Wszystkie pozostałe informacje na temat hotelu i opis pokoi opierają się również na informacjach administratora hotelu. Pośrednik nie ma wpływu na te informacje i nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność i kompletność.
  4.5 Umowne ceny za zakwaterowanie
  Wszystkie ceny to aktualne, korzystne ceny odnoszące się do danego dnia, oferowane w imieniu danego hotelu. Obowiązują one dla wszystkich rezerwacji, dokonywanych za pośrednictwem światowego systemu rezerwacji pośrednika.
  Rezerwacji dokonuje się po aktualnie najlepszych, w danej chwili najkorzystniejszych cenach dnia pośrednika, przy czym ceny dla wybranej daty podaje dany hotel i są one w jego imieniu prezentowane. Podczas rezerwacji automatycznie uwzględnia się dostępne u pośrednika specjalne ceny promocyjne, last minute, sezonowe lub weekendowe.
  Cena podawana przez hotel zawiera wszelkie podatki i opłaty. O ile podaje się podatki i opłaty, są to podatki i opłaty zawarte w cenie. Wysokość podanych podatków podlega ciągłym zmianom i dlatego może być podawana tylko w sposób niewiążący. W niektórych miejscowościach pobiera się dodatkowe opłaty lokalne, takie jak: opłata klimatyczna czy taryfa miejska. Podawane ceny hoteli obowiązują dla jednego pokoju i jednej doby hotelowej, bez świadczeń dodatkowych. Oferowane świadczenia dodatkowe zależą od hotelu. Śniadanie jest zawarte w cenie pokoju tylko, jeżeli podano to oddzielnie w opisie hotelu. Dane cenowe w innych walutach mogą podlegać wahaniom kursów walutowych i nie są cenami wiążącymi, a wyświetla się je wyłącznie dla orientacji. Zawarcie umowy zakwaterowania i rozliczenie następują bezpośrednio z hotelem.
  Ceny przekreślone to realne ceny pokoi tej samej kategorii, oferowane w okresie od 30 dni przed planowanym pobytem do 30 dni po jego zakończeniu.
  4.6 Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne w związku z usługą turystyczną
  Pośrednik pośredniczy w zakupie tylko poszczególnych świadczeń podróżnych i nie ma szczegółowej wiedzy na temat Twojej podróży i Twoich spraw osobistych (np. obywatelstwa). Pośrednik nie może więc ustalić mających zastosowanie przepisów paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych i zdrowotnych, dlatego też samodzielnie ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie przepisów.
  4.7  Łączenie podobnych rezerwacji
  Rezerwacja online może obejmować maksymalnie dziewięć pokoi. Rezerwacji obejmujących więcej niż dziewięć pokoi dokonuje się za pośrednictwem działu rezerwacji grupowych pośrednika, którego potwierdzenie rezerwacji jest wiążące. Dokonywanie kilku rezerwacji po maksymalnie dziewięć pokoi w razie większego zapotrzebowania jest niedozwolone. W przypadku szczególnego zapotrzebowania na pokoje w czasie targów, konferencji, wystaw oraz rezerwacji grupowych (od 10 pokoi) dostępne są specjalne moduły informacyjne. Ponadto prawo do zarezerwowanej usługi można przekazać innej osobie tylko za wyraźną zgodą oferenta. W przypadku błędnych lub wątpliwych danych osób podróżujących pośrednik zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji bez uzgodnienia z rezerwującym.
  4.8 Zapytanie, rezerwacja, anulowanie konferencji
  W przypadku zapytań o konferencje dokonanych poprzez stronę obsługi konferencji, wybrane hotele będą informowane o zapytaniach za pomocą wiadomości e-mail. Hotele przesyłają klientom swoje oferty za pośrednictwem strony internetowej dot. konferencji. Jeżeli oferta hotelu przekazana przez stronę pośrednika zostanie zaakceptowana, to po zakończeniu procedury rezerwacji zostaje zawarta wiążąca umowa pomiędzy klientem a hotelem. W przypadku anulowania klient musi poinformować zarówno pośrednika jak i hotel. Anulowanie rezerwacji konferencji u pośrednika może nastąpić wyłącznie online, przez stronę konferencyjną lub na piśmie. Po zakończeniu imprezy pośrednik zażąda od hotelu kopii rachunku za konferencję, aby ocenić rzeczywiście wykorzystane usługi i aby włączyć je do statystyk.
  4.9 Rezerwacje poprzez programy bonusowe
  Pośrednik oferuje również możliwość dokonywania rezerwacji za pośrednictwem programów bonusowych znanych partnerów. W takiej sytuacji rezerwacji trzeba dokonać wyłącznie u partnera, poprzez link zintegrowany na jego stronie internetowej. Wypłata bonusu następuje w ciągu ok. 6 tygodni po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpił wyjazd z hotelu. O wysokość bonusu należy zapytać odpowiedniego partnera. Zwrot bonusu nie dotyczy rezerwacji hoteli sieci Marriott. Podczas rezerwacji za pośrednictwem programu bonusowego uczestnik (jako osoba dokonująca rezerwacji) musi być tożsamy z osobą goszcząca w hotelu. Bonus jest gwarantowany dla uczestnika programu bonusowego plus jednej osoby towarzyszącej. Nie ma możliwości wypłaty bonusów z tytułu rezerwacji uczestników programu bonusowego dokonywanych poprzez Centrum Obsługi Klienta pośrednika. Podobnie niemożliwe jest łączenie różnych modeli rabatów.
  4.10  Zapytania telefoniczne do Centrum Obsługi Klienta pośrednika
  W celu dokonania telefonicznych rezerwacji za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pośrednika potrzebne jest podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer faksu, oraz ewentualnie dane konta bankowego lub karty kredytowej, o ile będą one konieczne do dokonania rezerwacji.
  Aby umożliwić dokonanie rezerwacji, anulowanie czy zmianę danych, następuje autoryzowanie poprzez sprawdzenie podanych przez klienta istotnych danych. W tym celu potrzebny jest aktualny numer klienta, a w przypadku anulowania - kod anulacji. Pośrednik zastrzega sobie przy tym prawo odrzucenia rezerwacji, anulacji lub zmiany danych w przypadku niedostatecznej autoryzacji pisemnej lub ustnej. Niedozwolone jest dokonywanie rezerwacji, anulacji lub zmiany danych na zlecenie osób trzecich.
  Przed zakończeniem telefonicznej rezerwacji, anulacji lub zmiany danych następuje ponowne ustne porównanie danych. To porównanie danych oraz ewentualnie wynikająca z niego rezerwacja, anulowanie lub zmiana danych są dla klienta wiążące i zostają przyjęte wraz z zakończeniem porównania.
  Wraz z każdym zapytaniem telefonicznym do Centrum Obsługi Klienta pośrednika, klient akceptuje OWH HOTEL DE GmbH.
  W przypadku wystarczającej dostępności na stronie internetowej hotelu, pośrednik może realizować pojedyncze rezerwacje poza systemem. Klient jest o tym informowany oddzielnie i wyraża swoją zgodę na to, że rezerwacja wiążąca dla klienta stanie się ważna dla hotelu dopiero po ponownym pisemnym potwierdzeniu zwrotnym ze strony hotelu i może ona podlegać zmianom. Nie ma to wpływu na rezerwacje grupowe, dokonywane poprzez Centrum Obsługi Klienta.

5.  Ocena klienta

  Po powrocie z zarezerwowanej przez siebie podróży, klient ma możliwość oceny hotelu. Klient może przy tym podawać informacje odnośnie jakości pokoju, poziomu hałasu w pokoju, czystości, uprzejmości i kompetencji personelu, stosunku ceny do jakości, gastronomii oraz odnośnie oferty sportowej i wellness. Ocenę tę można edytować tylko przez 7 dni od pierwotnego wpisu. Pośrednik zastrzega sobie prawo usuwania ocen bez podania przyczyn.
  Treści znajdujące się w tym serwisie internetowym mogą zawierać tłumaczenia, które pochodzą z serwisu Google lub zostały przez niego udostępnione. Google oraz hotelinfo jako operatorzy strony internetowej nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz wykluczają jakiekolwiek bezpośrednio wyrażone bądź dorozumiane gwarancje wynikające z tychże tłumaczeń. Obejmuje to ponoszenie odpowiedzialności za poprawność i niezawodność oraz wszelkie dorozumiane gwarancje dot. przydatności do użytkowania, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich. Podstawę do odrzucenia jakichkolwiek roszczeń mających związek z firmą Google stanowi niniejsze anglojęzyczne oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności o następującej treści:
  This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

6.  Informacje różne

  6.1 Przejmowanie danych
  Wszystkie informacje zostały zebrane z najwyższą starannością. Nie możemy jednakże ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe podczas rejestrowania lub przesyłania danych.
  6.2 Wskazówka dot. prawa do odwołania
  Klient może zawsze pisemnie odwołać u pośrednika swoje zgłoszenie. Również pośrednik ma prawo do odwołania rejestracji klienta z ważnego powodu. Ponadto pośrednik zastrzega sobie prawo do dezaktywowania bez uzgodnienia z klientem konta klienta, zawierającego dane niepełne, wątpliwe lub zawierające oczywiste błędy. Prawo to skutkuje także wtedy, gdy klienta w przeszłości często odnotowywano np. w związku z częstym nieprzybyciem do hotelu bez anulowania lub niezapłaconych rachunków.

7.  Wyjaśnienia na temat ochrony danych

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

8.  Wyłączenie gwarancji

  Prowadzony przez pośrednika lub operatora systemu rezerwacji system rezerwacji jest usługą nieodpłatną. Dlatego pośrednik lub operator systemu rezerwacji nie udziela gwarancji na użytkowanie i wykorzystanie systemu rezerwacji myRES, szczególnie w następującym zakresie:
 • Na dostępność systemu rezerwacji oraz na możliwość rezerwowania świadczeń podróżnych w systemie rezerwacji.
 • Na prawidłowe wykonanie umowy zawartej między Tobą a oferentem świadczeń podróżnych, nawet jeśli ta umowa została zawarta za pomocą prowadzonego przez pośrednika lub operatora systemu rezerwacji.
 • Na możliwość zmiany lub anulowania zawartej umowy za pomocą systemu rezerwacji lub w inny sposób.
 • Na poprawność i kompletność opisów świadczeń podróżnych, zawartych w systemie rezerwacji.

9.  Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

  9.1
  Odpowiedzialność pośrednika lub operatora systemu rezerwacji za wszystkie szkody, niezależnie od ich przyczyny prawnej, łącznie z niedozwolonym działaniem, zobowiązaniem o charakterze zbliżonym do umownego, umową lub gwarancją jest wykluczona, jeżeli szkoda nie jest spowodowana przez (i) zawinione przez pośrednika lub operatora systemu rezerwacji naruszenie ważnych dla wykonania umowy obowiązków operatora systemu rezerwacji w sposób, który stanowi zagrożenie dla celu umowy lub (ii) rażące zaniedbanie lub umyślne działanie ze strony operatora systemu rezerwacji, podczas wykonywania lub przy okazji wykonywania usług.
  9.2
  Jeżeli pośrednik lub operator systemu rezerwacji ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt. 9.1 (i) za zawinione naruszenie podstawowych obowiązków, ale nie zachodzi przy tym rażące zaniedbanie lub działanie umyślne, całkowita odpowiedzialność pośrednika lub operatora systemu rezerwacji z tytułu takich szkód jest ograniczona do takiego zakresu szkody, którego wystąpienie pośrednik lub operator systemu rezerwacji mógł przewidzieć w typowych warunkach, na podstawie okoliczności znanych w chwili zawierania umowy. W przypadkach określonych w pkt. 9.1(ii). pośrednik lub operator systemu rezerwacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szkody następcze z tytułu wad lub za utratę zysku.
  9.3
  Jeżeli pośrednik lub operator systemu rezerwacji ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt. 9.1 (ii) z tytułu rażącego zaniedbania lub umyślnego działania pracowników albo pełnomocników, którzy nie są organami lub pracownikami szczebla kierowniczego pośrednika lub operatora systemu rezerwacji, odpowiedzialność pośrednika lub operatora systemu rezerwacji jest także ograniczona do takich szkód i takiego zakresu szkody, których wystąpienie pośrednik lub operator systemu rezerwacji mógł przewidzieć w typowych warunkach na podstawie okoliczności znanych w chwili zawierania umowy. W przypadkach określonych w pkt. 9.3 pośrednik lub operator systemu rezerwacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szkody następcze z tytułu wad lub za utratę zysku.
  9.4
  W przypadkach określonych w pkt. 9.2 i 9.3 całkowita odpowiedzialność pośrednika lub operatora systemu rezerwacji jest ograniczona do 50 000 euro. Całkowita odpowiedzialność z tytułu szkód majątkowych (w przeciwieństwie do szkód osobowych lub rzeczowych) zostaje w tym przypadku możliwie najdalej ograniczona, czyli do wartości przedmiotowej usługi. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się najpóźniej po upływie roku od chwili powzięcia wiedzy o zdarzeniu stanowiącym szkodę. Nie dotyczy to roszczeń z tytułu niedozwolonej odpowiedzialności.
  9.5
  Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z powyższymi przepisami dotyczy także ewentualnych roszczeń w stosunku do pracowników lub pełnomocników pośrednika lub operatora systemu rezerwacji.

10.  Copyright

  Elementy składowe systemu rezerwacji, prowadzonego przez pośrednika lub operatora systemu rezerwacji są chronione prawem autorskim i prawami spokrewnionymi. Korzystanie ze stron internetowych pośrednika i ew. systemu rezerwacji, prowadzonego przez operatora systemu rezerwacji oraz zgromadzonych tam materiałów jest dozwolone tylko w celu dokonywania rezerwacji przez pośrednika, ew. operatora systemu rezerwacji.

11.  Prawo właściwe

  Niniejsze ogólne warunki handlowe oraz umowy stanowiące podstawę relacji między klientem końcowym a pośrednikiem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem konwencji ONZ o umowach międzynarodowego zakupu towarów.

12.  Właściwość miejscowa sądu

  Sądem właściwym dla osób będących kupcami w rozumieniu Kodeksu Handlowego jest sąd w Norymberdze, Niemcy Dla konsumentów, w rozumieniu § 13 Kodeksu Cywilnego (niem. BGB), sądem właściwym jest właściwy miejscowo sąd powszechny.
Liczba gwiazdek opiera się zarówno na ocenie własnej hotelu, jak i na doświadczeniach firmy HOTEL INFO i klientów HOTEL INFO. Szczegóły można znaleźć w sekcjach „Ogólne warunki handlowe”.