Λογότυπο HOTEL DE GmbH  
 
 
   

Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ)

Η hotel.de AG προσφέρει μέσω του www.hotel.de, του www.hotel.info και όλων των συνεργαζόμενων ιστοσελίδων μια παγκόσμια υπηρεσία ξενοδοχειακών κρατήσεων. Οι hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info Pte. Ltd., hotel.info France S.A.R.L. και hotel.info reservas hoteleiras Ltda. είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της hotel.de AG. Για όλες τις διευθύνσεις και θυγατρικές επιχειρήσεις ισχύουν οι παρακάτω όροι συμμετοχής της hotel.de AG, που θα αναφέρεται εφεξής ως «μεσάζων».

1.  Πεδίο εφαρμογής

  Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών ισχύουν τόσο για όλα τα μη δεσμευτικά αιτήματα κράτησης όσο και για τις δεσμευτικές κρατήσεις για διανυκτερεύσεις ή συνεδριάσεις μέσω των παγκόσμιων συστημάτων κρατήσεων του μεσάζοντος. Η μεσολάβηση για μεμονωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, για τις οποίες μπορείτε ως πελάτης κρατήσεων να κάνετε κράτηση μέσω των ιστοσελίδων διαδικτύου του μεσάζοντος, πραγματοποιείται ενδεχομένως μέσω των online συστημάτων κρατήσεων που διαθέτουν οι συνεργάτες του μεσάζοντος («ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων»).


2.  Περιεχόμενο της υπηρεσίας

  Περιεχόμενο της υπηρεσίας είναι η μεσολάβηση και η υπογραφή μιας σύμβασης παροχής καταλύματος, ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή/και συνεδρίασης, η οποία συνάπτεται κατά την κράτηση άμεσα ανάμεσα σε εσάς και το ξενοδοχείο που έχετε επιλέξει. Το επιβεβαιωμένο ποσό πληρώνεται από εσάς απευθείας στο ξενοδοχείο. Όλες οι αξιώσεις και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση παροχής καταλύματος, ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή/και συνεδρίασης, υφίστανται άμεσα και αποκλειστικά ανάμεσα στο άτομο που πραγματοποιεί την κράτηση και στο ξενοδοχείο που αυτό έχει επιλέξει. Μια συμβατική σχέση παροχής καταλύματος ανάμεσα στο άτομο που πραγματοποιεί την κράτηση και στο μεσάζοντα δεν υφίσταται.

  Ο μεσάζων καθώς ενδεχομένως και ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων σας ενημερώνουν μέσω των ιστοσελίδων του μεσάζοντος για μια επιλογή επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Όταν θέλετε να κάνετε κράτηση για μια ταξιδιωτική υπηρεσία, ο μεσάζων ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων δέχεται το αίτημα κράτησής σας. Όταν ο μεσάζων ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων γνωρίζουν ότι η κρατημένη ταξιδιωτική υπηρεσία είναι διαθέσιμη, τότε ο μεσάζων ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων πραγματοποιεί την κράτηση στον πάροχο και σας μεταβιβάζει την επιβεβαίωση κράτησης. Διαφορετικά ο μεσάζων ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων μεταβιβάζει το αίτημα κράτησής σας στον αντίστοιχο πάροχο καθώς και τη σχετική απάντηση του παρόχου.

  Πάροχος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών («πάροχος») δεν είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων ή ο μεσάζων, αλλά ο υπεύθυνος λειτουργίας του ξενοδοχείου.
  Όταν κάνετε κράτηση για πολλές ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω των ιστοσελίδων του μεσάζοντος, τότε η επιλογή και η σύνθεση των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν πραγματοποιούνται από τον υπεύθυνο λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων, αλλά με δική σας ευθύνη.

  Κατά την επιλογή επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών που προτείνονται από το σύστημα κρατήσεων, τα κριτήρια που δηλώνετε (π. χ. περιοχή, προορισμός, τιμή, χρονικό διάστημα, κατηγορία) λαμβάνονται όσο το δυνατόν καλύτερα υπόψη. Η επιλογή που λαμβάνεται από το σύστημα κρατήσεων δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εκληφθεί ως επιλογή των μόνων ή των καλύτερων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες ή στα κριτήριά σας.


3.  Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο της ταξιδιωτικής υπηρεσίας

  Κατά τη χρήση του συστήματος κρατήσεων συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο της αντίστοιχης ταξιδιωτικής υπηρεσίας μια σύμβαση παροχής καταλύματος («η σύμβαση»).

  Η σύμβαση είναι δεσμευτική όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η online διαδικασία κράτησης.

  Ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων και ο μεσάζων μεταβιβάζουν απλώς ως αγγελιοφόροι τις δηλώσεις ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων και ο μεσάζων λειτουργούν σε σχέση με εσάς και τον πάροχο ως ανεξάρτητοι τρίτοι και όχι ως συνεργάτες, εντολοδόχοι, εκπρόσωποι ή υπεργολάβοι δικοί σας ή του παρόχου. Για τη διεκπεραίωση της σύμβασης δεν ευθύνονται ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων και ο μεσάζων.


4.  Περιεχόμενο της κράτησης
  4.1  Τυπικές κρατήσεις ξενοδοχείων

  Γενικά η τυπική κράτηση παραμένει διαθέσιμη από το ξενοδοχείο ως τις 18:00 τοπική ώρα. Σε περίπτωση μη άφιξης ως τις 18:00 τοπική ώρα ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση, διαβάστε σχετικά τις υποδείξεις του αντίστοιχου ξενοδοχείου στο διάλογο κράτησης. Η αξίωση για παροχή καταλύματος παύει να ισχύει μετά από το χρονικό αυτό σημείο. Σε περίπτωση που η άφιξη δεν μπορεί να γίνει μέχρι τις 18:00 τοπική ώρα, το ξενοδοχείο πρέπει να ενημερωθεί απευθείας από το άτομο που έχει κάνει την κράτηση σχετικά με την αναμενόμενη ώρα άφιξης. Μεμονωμένα προσφέρονται και μη τυπικές κρατήσεις. Τα κρατημένα δωμάτια παραμένουν διαθέσιμα από τον ξενοδόχο την ημέρα της άφιξης μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα. Ύστερα παύει η αξίωσή σας για το κρατημένο δωμάτιο, εφόσον δεν έχετε συμφωνήσει απευθείας με τον ξενοδόχο για μια αργότερη άφιξη. Παρακαλούμε προσέξτε σχετικά τους λεπτομερείς όρους κρατήσεων του ξενοδοχείου που εμφανίζονται στο διάλογο κράτησης καθώς και στην έγγραφη επιβεβαίωση κράτησής σας . Κρατήσεις που πραγματοποιούνται με δήλωση των στοιχείων μιας πιστωτικής κάρτας πρέπει να διατηρούνται διαθέσιμες όλη τη νύχτα.

  4.2  Δεσμευτικότητα της κράτησής σας, αλλαγές και ακυρώσεις

  Ανάλογα με τους όρους του παρόχου υποχρεούστε μετά την κράτησή σας να πληρώσετε το συμφωνημένο ποσό (ή ένα μέρος αυτού) για την ταξιδιωτική υπηρεσία, εφόσον δεν έχετε ακυρώσει εγκαίρως την κράτησή σας ή δεν έχετε κάνει χρήση της ταξιδιωτικής υπηρεσίας χωρίς να την έχετε ακυρώσει. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί αργότερα ή καθόλου, το ξενοδοχείο, ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού, μπορεί σύμφωνα με το νόμο να χρεώσει το συνολικό ποσό του ταξιδιού, πλην των εξόδων τα οποία δεν προέκυψαν.

  Οι λεπτομερείς όροι ακυρώσεων αναφέρονται ξεχωριστά στο διάλογο κράτησης και γίνονται αποδεκτοί από εσάς.

  Οι ακυρώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται online μέσω του συστήματος του μεσάζοντος ή μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης του μεσάζοντος αναφέροντας τον κωδικό ακύρωσης. Σε περίπτωση ακύρωσης απευθείας στο ξενοδοχείο ο μεσάζων δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες σε περίπτωση οποιωνδήποτε ασυνεπειών αναφορικά με τη χρονική στιγμή ακύρωσης ή τα γεγονότα που σχετίζονται με την ακύρωση από τον πελάτη.

  Ειδικές τιμές που συνδέονται με μια ελάχιστη διαμονή, παρέχονται από το ξενοδοχείο μόνο σε περίπτωση πλήρους διάρκειας διαμονής. Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης του επισκέπτη μπορεί να χρεώσει το ξενοδοχείο μια υψηλότερη τιμή ανάλογα με τη συντομευμένη διαμονή.

  Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμήσει να αλλάξει μια ήδη πραγματοποιημένη κράτηση (λεγόμενη αλλαγή κράτησης) και επικοινωνήσει σχετικά με το μεσάζοντα μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, τότε το hotel.de διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύσει τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, προκειμένου να διεκπεραιώσει την αλλαγή κράτησης. Τα δικαιώματα του πελάτη για διαγραφή των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του hotelinfo δεν επηρεάζονται από αυτό. Σε περίπτωση συντόμευσης της διάρκειας διαμονής σύμφωνα με την ισχύουσα κράτηση, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής της εκάστοτε τιμής διανυκτέρευσης, σε τιμή η οποία αντιστοιχεί στη συντομευμένη διάρκεια διαμονής.

  Ο μεσάζων διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση κρατήσεων με ελλιπή, αμφίβολα ή εμφανώς λανθασμένα στοιχεία του ατόμου που έχει κάνει την κράτηση ή που ταξιδεύει, να ακυρώσει την κράτηση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον πελάτη. Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για κρατήσεις ατόμων ή για καταχωρήσεις που στο παρελθόν έχουν χαρακτηριστεί συχνότερα με λεγόμενα NoShows (μη άφιξη χωρίς ακύρωση) ή με μη/μη πλήρως εξοφλημένους λογαριασμούς ξενοδοχείων. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υφίσταται το δικαίωμα πραγματοποίησης της κράτησης.

  Ο μεσάζων συνιστά τη σύναψη κατάλληλων ταξιδιωτικών ασφαλειών, ιδίως μιας ασφάλισης ακύρωσης ή/και αποζημίωσης λόγω πρόωρης διακοπής του ταξιδιού.

  4.3 Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

  Κατά την κράτηση πρέπει συχνά να αναφέρετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και τη διάρκεια ισχύος της. Τα στοιχεία αυτά μεταβιβάζονται στον πάροχο της αντίστοιχης ταξιδιωτικής υπηρεσίας και ελέγχονται πριν από την επιβεβαίωση της κράτησής σας.

  Η πιστωτική σας κάρτα εγγυάται στον εκάστοτε πάροχο την πληρωμή όλων των εξόδων για την κρατημένη ταξιδιωτική υπηρεσία. Τα έξοδα αυτά χρεώνονται απευθείας επιτόπου από τον πάροχο της ταξιδιωτικής υπηρεσίας στην πιστωτική σας κάρτα. Η κάρτα πρέπει να επιδειχθεί στον πάροχο επιτόπου. Η χρονική στιγμή της χρέωσης εξαρτάται από τους όρους του παρόχου.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ειδικές τιμές διανυκτέρευσης, οι οποίες διασφαλίζονται μόνο έναντι προκαταβολής. Αυτό υποδεικνύεται ρητά στο διάλογο κράτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλώνετε ότι συμφωνείτε να χρεωθεί άμεσα η πιστωτική σας κάρτα με το συνολικό ποσό που εμφανίζεται στο διάλογο κράτησης μαζί με ενδεχόμενους φόρους και τέλη. Για εκ των υστέρων αλλαγές στην κράτηση μπορεί συνεπώς να υπάρξει πρόσθετη χρέωση.

  Η χρήση αυτού του συστήματος κρατήσεων είναι για εσάς δωρεάν.

  Όταν για την κράτηση απαιτείται πιστωτική κάρτα, τότε το σύστημα κρατήσεων του υπεύθυνου λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του μεσάζοντα χωρίς έγκυρη πιστωτική κάρτα.

  4.4  Κατηγορίες ξενοδοχείων και πληροφορίες ξενοδοχείων/ταξιδιών

  Η ταξινόμηση των προσφερόμενων ξενοδοχείων σε κατηγορίες γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή ή τα εκάστοτε εθνικά πρότυπα και παρέχει μια μη δεσμευτική εικόνα για το ποιοτικό επίπεδο και τον εξοπλισμό του ξενοδοχείου. Βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοαξιολόγηση του εκάστοτε ξενοδόχου και δεν ελέγχεται από το μεσάζοντα. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες για τα ξενοδοχεία καθώς και η περιγραφή των δωματίων βασίζονται επίσης σε στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Ο μεσάζων δεν έχει καμία επιρροή στα στοιχεία αυτά και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητά τους.

  4.5  Συμβατικά συμφωνημένες τιμές δωματίων

  Όλες οι τιμές είναι ενημερωμένες, συμφέρουσες τιμές ημέρας, οι οποίες δημοσιεύονται στο όνομα του αντίστοιχου ξενοδοχείου και ισχύουν για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του παγκόσμιου συστήματος κρατήσεων του μεσάζοντος.

  Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στην καλύτερη, πιο συμφέρουσα εκείνη τη στιγμή τιμή ημέρας του μεσάζοντος, η οποία παρέχεται για την επιλεγμένη ημερομηνία ταξιδιού απευθείας από το ξενοδοχείο και προβάλλεται στο όνομα του ξενοδοχείου. Οι διαθέσιμες στο μεσάζοντα τιμές τελευταίας στιγμής, σεζόν, σαββατοκύριακου ή οι ειδικές τιμές προσφοράς λαμβάνονται αυτόματα υπόψη κατά την κράτηση.

  Η τιμή γνωστοποιείται από το ξενοδοχείο και περιλαμβάνει τους σχετικούς φόρους και τα τέλη. Εφόσον αναφέρονται φόροι και τέλη, πρόκειται για φόρους και τέλη που περιλαμβάνονται στην τιμή. Το ύψος των αναφερόμενων φόρων υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και η αναφορά του είναι συνεπώς μη δεσμευτική. Για ορισμένους προορισμούς ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις όπως π.χ. τουριστικός ή δημοτικός φόρος. Οι αναφερόμενες τιμές ξενοδοχείου ισχύουν για ένα δωμάτιο και για μία διανυκτέρευση, χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες πρόσθετες υπηρεσίες εξαρτώνται από το εκάστοτε ξενοδοχείο. Το πρωινό περιλαμβάνεται στην τιμή δωματίου μόνο όταν αυτό αναφέρεται ξεχωριστά στην περιγραφή του ξενοδοχείου. Τιμές που αναφέρονται σε άλλα νομίσματα μπορεί να υπόκεινται σε διακυμάνσεις ισοτιμιών και συνεπώς εμφανίζονται με επιφύλαξη και μόνο ενδεικτικά. Η σύμβαση παροχής καταλύματος και η τακτοποίηση του λογαριασμού ρυθμίζονται απευθείας με το ξενοδοχείο.

  Οι διαγραμμένες τιμές είναι πραγματικές τιμές της ίδιας κατηγορίας δωματίου που προσφέρονται σε χρονικό διάστημα 30 ημερών πριν ή 30 ημερών μετά το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα διαμονής.

  4.6  Κανονισμοί διαβατηρίων, βίζας, τελωνείου, συναλλάγματος και υγείας της ταξιδιωτικής υπηρεσίας

  Ο μεσάζων μεσολαβεί μόνο για μεμονωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για το ταξίδι σας και τα προσωπικά σας στοιχεία (π. χ. ιθαγένεια). Συνεπώς ο μεσάζων δεν μπορεί να διαπιστώσει τους σχετικούς κανονισμούς διαβατηρίων, βίζας, τελωνείου, συναλλάγματος και υγείας, οπότε η ευθύνη για την τήρηση όλων των κανονισμών με τους οποίους ενδεχομένως θα πρέπει να συμμορφωθείτε, βαρύνει εσάς τους ίδιους.

  4.7  Συνδυασμός ίδιων επιμέρους κρατήσεων

  Όταν με χρονικά διαδοχικές ή παράλληλες επιμέρους κρατήσεις από έναν πελάτη ή μια ομάδα πελατών προκύπτει μια ομαδική κράτηση, το ξενοδοχείο ή ο μεσάζων διατηρεί το δικαίωμα να συνδυάσει τις επιμέρους κρατήσεις σε μία ομαδική κράτηση και να προσαρμόσει τους όρους κρατήσεων και ακυρώσεων. Αν το άτομο που κάνει την κράτηση δεν αποδεχτεί τους νέους όρους, το ξενοδοχείο ή ο μεσάζων διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις κρατήσεις. Επίσης μπορείτε να μεταβιβάσετε την αξίωση για την κρατημένη ταξιδιωτική υπηρεσία σε ένα άλλο άτομο μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του παρόχου. Σε περίπτωση μη αναφοράς ή αμφίβολης αναφοράς του ατόμου/των ατόμων που ταξιδεύει/-ουν ο μεσάζων διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις κρατήσεις χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το άτομο που έχει κάνει την κράτηση.

  4.8  Αίτημα, κράτηση και ακύρωση μιας συνεδρίασης

  Σε περίπτωση αιτήματος μέσω της σελίδας συνεδριάσεων ενημερώνονται τα επιλεγμένα ξενοδοχεία μέσω e-mail σχετικά με το αίτημα του πελάτη. Τα ξενοδοχεία αποστέλλουν στον πελάτη μέσω της σελίδας συνεδριάσεων τις αντίστοιχες προφορές Όταν γίνεται κράτηση της προσφοράς ενός ξενοδοχείου μέσω των σελίδων του μεσάζοντος, συνάπτεται με την ολοκλήρωση της κράτησης μια δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα στον πελάτη και στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση ακύρωσης πρέπει ο πελάτης να ενημερώσει εκτός από το μεσάζοντα και το ξενοδοχείο. Μια κράτηση συνεδρίασης μπορεί να ακυρωθεί στο μεσάζοντα αποκλειστικά online μέσω της περιοχής συνεδριάσεων ή εγγράφως. Μετά το τέλος της εκδήλωσης ζητά ο μεσάζων από το ξενοδοχείο ένα αντίγραφο του λογαριασμού της συνεδρίασης, ώστε να αξιολογήσει τις πραγματικά χρησιμοποιημένες υπηρεσίες και να τις παρουσιάσει στατιστικά.

  4.9  Κρατήσεις μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης

  Ο μεσάζων παρέχει επίσης τη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης επώνυμων συνεργατών. Αυτές οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου που είναι ενσωματωμένος στις ιστοσελίδες του συνεργάτη. Ενδεχόμενες επιστροφές διεκπεραιώνονται περίπου 6 εβδομάδες μετά το τέλος του μήνα, κατά τον οποίο έγινε η αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Για το ύψος της επιστροφής απευθυνθείτε στον αντίστοιχο συνεργάτη. Κρατήσεις σε ξενοδοχεία της αλυσίδας Marriott αποκλείονται από την επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων επιβράβευσης. Σε περίπτωση κράτησης μέσω ενός προγράμματος επιβράβευσης το μέλος πρέπει ως το άτομο που κάνει την κράτηση να είναι ίδιο με το άτομο που ταξιδεύει. Η επιστροφή παρέχεται για το μέλος του προγράμματος επιβράβευσης και ένα άτομο συνοδό. Για κρατήσεις συμμετεχόντων του προγράμματος επιβράβευσης μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης του μεσάζοντος δεν μπορεί να δοθεί επιβράβευση. Επίσης δεν είναι εφικτός ο συνδυασμός διαφόρων τύπων εκπτώσεων.

  4.10  Τηλεφωνικό αίτημα προς το κέντρο εξυπηρέτησης του μεσάζοντος

  Για τηλεφωνικές κρατήσεις μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πρέπει προηγουμένως να γίνει καταχώρηση. Για την καταχώρηση θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail ή αριθμός φαξ καθώς ενδεχομένως και τα τραπεζικά στοιχεία ή τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, εφόσον είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της κράτησης.

  Με την τηλεφωνική καταχώρηση μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης του μεσάζοντος ο πελάτης αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της hotel.de AG.

  Για την πραγματοποίηση κρατήσεων, ακυρώσεων ή αλλαγής στοιχείων ο πελάτης πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του παρέχοντας σχετικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο αντίστοιχος κωδικός πελάτη καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης ο κωδικός ακύρωσης. Ο μεσάζων διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κρατήσεις, ακυρώσεις ή αλλαγές στοιχείων σε περίπτωση μη ικανοποιητικής έγγραφης ή προφορικής επαλήθευσης. Η πραγματοποίηση κρατήσεων, ακυρώσεων ή αλλαγής στοιχείων για λογαριασμό τρίτων δεν επιτρέπεται.

  Πριν από την ολοκλήρωση μιας τηλεφωνικής κράτησης, ακύρωσης ή αλλαγής στοιχείων πραγματοποιείται μία ακόμη προφορική επαλήθευση των στοιχείων. Αυτή η επαλήθευση στοιχείων καθώς και η κράτηση, ακύρωση ή αλλαγή στοιχείων που ενδεχομένως να προκύψει, είναι δεσμευτική για τον πελάτη και αναγνωρίζεται με την ολοκλήρωση της προφορικής επαλήθευσης στοιχείων.

  Ο μεσάζων μπορεί, όταν υπάρχει διαθεσιμότητα στη σελίδα του ξενοδοχείου, να κάνει μεμονωμένες κρατήσεις εκτός του συστήματος. Ο πελάτης ενημερώνεται ξεχωριστά σε αυτήν την περίπτωση και δηλώνει σύμφωνος ότι η δεσμευτική για τον πελάτη κράτηση στο ξενοδοχείο ισχύει μόνο κατόπιν νέας έγγραφης επιβεβαίωσης από το ξενοδοχείο και ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην κράτηση. Ομαδικές κρατήσεις που γίνονται μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης δεν επηρεάζονται από αυτό.


5.  Αξιολόγηση πελατών

  Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μια αξιολόγηση ξενοδοχείου μετά την επιστροφή του από το ταξίδι. Ο πελάτης μπορεί να δώσει στοιχεία για την ποιότητα δωματίου, την ένταση ήχου στο δωμάτιο, την καθαριότητα, την ευγένεια και την εξειδίκευση του προσωπικού, τη σχέση τιμής-ποιότητας, τη γαστρονομία, τις υπηρεσίες αθλητισμού/ευεξίας. Η επεξεργασία αυτής της αξιολόγησης είναι δυνατή μόνο για 3 ημέρες μετά την πρώτη υποβολή. Ο μεσάζων διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει αξιολογήσεις χωρίς αιτιολόγηση.


6.  Διάφορα

  6.1  Συλλογή στοιχείων

  Όλες οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή. Για ενδεχόμενα λάθη στην καταγραφή ή μεταφορά των στοιχείων δεν αναλαμβάνουμε, ωστόσο, καμία ευθύνη.

  6.2  Υπόδειξη για το δικαίωμα υπαναχώρησης

  Η καταχώρηση στο μεσάζοντα μπορεί να ανακληθεί από τον πελάτη εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης ο μεσάζων διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την καταχώρηση ενός πελάτη, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Ο μεσάζων διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς πελατών με ελλιπή, αμφίβολα ή εμφανώς εσφαλμένα στοιχεία χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον πελάτη. Αυτό το δικαίωμα υφίσταται επίσης, σε περίπτωση που ο πελάτης έχει τραβήξει στο παρελθόν επανειλημμένα την προσοχή, π.χ. λόγω συχνής μη άφιξης χωρίς ακύρωση ή ανεξόφλητων λογαριασμών.


7.  Διευκρινήσεις για την προστασία δεδομένων
8.  Αποκλεισμός εγγύησης

  Το σύστημα κρατήσεων που διατηρείται από το μεσάζοντα ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων είναι για εσάς μια δωρεάν υπηρεσία. Συνεπώς ο μεσάζων ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος κρατήσεων, ειδικά για τα παρακάτω σημεία:

  • Για τη διαθεσιμότητα του συστήματος κρατήσεων και για τη δυνατότητα κράτησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω του συστήματος κρατήσεων.
  • Για την προβλεπόμενη εφαρμογή της σύμβασης που υφίσταται ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ακόμη και όταν η σύμβαση αυτή έχει συναφθεί με τη βοήθεια του συστήματος κρατήσεων που διατηρείται από το μεσάζοντα ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων.
  • Για τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης με τη βοήθεια του συστήματος κρατήσεων ή με άλλο τρόπο μιας σύμβασης που έχει συναφθεί.
  • Για την ορθότητα και πληρότητα των περιγραφών των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιέχονται στο σύστημα κρατήσεων.

9.  Περιορισμός ευθύνης
  9.1

  Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του μεσάζοντος ή του ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων για πιθανές ζημίες, ανεξαρτήτως της νομικής αιτίας, συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας, της υποχρέωσης από οιονεί συμβατική σχέση, της σύμβασης ή της εγγύησης, εφόσον οι ζημιές δεν οφείλονται (i) σε υπαίτια παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του μεσάζοντος ή του ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων κατά τρόπο που να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός της συμβάσεως, ή (ii) σε σοβαρή αμέλεια ή πρόθεση από πλευράς του μεσάζοντος ή του ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων, κατά την εκπλήρωση ή επ' ευκαιρίας της παροχής των υπηρεσιών.

  9.2

  Σε περίπτωση που ο μεσάζων ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων ευθύνεται κατά το στοιχείο 9.1(i) για την υπαίτια παράβαση κύριων υποχρεώσεων χωρίς να υφίσταται σοβαρή αμέλεια ή πρόθεση, τότε το σύνολο της ευθύνης του μεσάζοντος ή του ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων περιορίζεται σε ζημίες και εύρος ζημιών, που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί από το μεσάζοντα ή τον ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων με βάση τις συνθήκες των οποίων είχε γνώση κατά τη σύναψη της σύμβασης. Σε περιπτώσεις που βρίσκει εφαρμογή το στοιχείο 9.1(ii), δεν υφίσταται ευθύνη του μεσάζοντος ή του υπεύθυνου λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων για έμμεσες ζημίες, επακόλουθες ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη.

  9.3

  Σε περίπτωση που ο μεσάζων ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων ευθύνεται κατά το στοιχείο 9.1(ii) για σοβαρή αμέλεια ή πρόθεση συνεργατών ή εξουσιοδοτημένων προσώπων, που δεν αποτελούν όργανα ή διευθυντικά στελέχη του μεσάζοντος ή του ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων, τότε το σύνολο της ευθύνης του μεσάζοντος ή του ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων περιορίζεται σε ζημίες και εύρος ζημιών, που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί από το μεσάζοντα ή τον ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων με βάση τις συνθήκες των οποίων είχε γνώση κατά τη σύναψη της σύμβασης. Σε περιπτώσεις που βρίσκει εφαρμογή το στοιχείο 9.3., δεν υφίσταται ευθύνη του μεσάζοντος ή του υπεύθυνου λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων για έμμεσες ζημίες, επακόλουθες ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη.

  9.4

  Στις περιπτώσεις που βρίσκουν εφαρμογή τα στοιχεία 9.2. και 9.3., το σύνολο της ευθύνης του μεσάζοντος ή του υπεύθυνου λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων περιορίζεται σε EUR 50.000. Το σύνολο της ευθύνης για καθαρά περιουσιακές ζημίες (σε αντίθεση με σωματικές και υλικές ζημίες) περιορίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις στην αξία των υπηρεσιών. Αξιώσεις αποζημίωσης παραγράφονται το αργότερο ένα έτος μετά τη χρονική στιγμή, κατά την οποία πληροφορηθήκατε το ζημιογόνο συμβάν. Αυτό δεν ισχύει για αξιώσεις που απορρέουν από αδικοπραξία.

  9.5

  Ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης αποζημίωσης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις ισχύει και για οιεσδήποτε αξιώσεις έναντι συνεργατών ή εξουσιοδοτημένων προσώπων του μεσάζοντος ή του υπεύθυνου λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων.


10.  Copyright

  Τα επιμέρους μέρη του συστήματος κρατήσεων, που διατηρείται από το μεσάζοντα και ενδεχομένως από τον υπεύθυνο λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων, υπόκεινται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενή δικαιώματα προστασίας. Η χρήση των ιστοσελίδων του μεσάζοντος και ενδεχομένως του συστήματος κρατήσεων που διατηρείται από τον υπεύθυνο λειτουργίας του συστήματος κρατήσεων καθώς και των εκεί αποθηκευμένων υλικών επιτρέπεται μόνο για την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω του μεσάζοντος και ενδεχομένως του ιδιοκτήτη του συστήματος κρατήσεων.


11.  Εφαρμοστέο δίκαιο

  Οι παρόντες όροι συναλλαγών και οι συμβάσεις ανάμεσα στον τελικό πελάτη και το μεσάζοντα, στις οποίες αυτοί βασίζονται, υπόκεινται στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πωλήσεως εμπορευμάτων.


12.  Αρμόδια δικαστική αρχή

  Αρμόδια δικαστική αρχή για εμπόρους υπό την έννοια του γερμανικού Εμπορικού Κώδικα είναι η Νυρεμβέργη Γερμανίας. Για καταναλωτές υπό την έννοια της παραγράφου 13 του γερμανικού Αστικού Κώδικα ισχύει η αρμόδια δικαστική αρχή που έχει οριστεί από το νόμο.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号