HOTEL DE GmbH logotip  
 
 
   

Opšti uslovi poslovanja (OUP)

Preduzeće hotel.de AG preko www.hotel.de, www.hotel.info i svih povezanih partnerskih strana pruža uslugu rezervisanja hotela širom sveta. Preduzeća hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. i hotel.info reservas hoteleiras Ltda. su filijale preduzeća hotel.de AG. Za sve adrese i filijale važe sledeći uslovi učešća preduzeća hotel.de AG, u daljem tekstu „Posrednik“.

1.  Obim

  Ovi opšti uslovi poslovanja važe za sve neobavezujuće upite za rezervacije i sve obavezujuće rezervacije noćenja ili konferencija koje su izvršene preko posrednikovog sistema rezervacije koji funkcioniše širom sveta. Pružanje pojedinih turističkih usluga, koje kao klijent koji vrši rezervacije možete rezervisati preko posrednikovih Internet sajtova, može se po potrebi vršiti preko onlajn sistema rezervacija posrednikovog partnera ("Provajder sistema rezervacija").


2.  Sadržaj usluga

  Usluga obuhvata posredovanje i zaključenje ugovora za pružanje usluge smeštaja, odnosno pružanje turističke usluge ili usluge obezbeđivanja konferencijskih kapaciteta koji se sklapaju između Vas i hotela koji ste izabrali kao direktna posledica izvršene rezervacije. Potvrđenu cenu plaćate direktno hotelu. Svi zahtevi i obaveze koji nastanu po osnovu ugovora za pružanje usluga smeštaja, odnosno pružanja turističke usluge ili usluge obezbeđivanja konferencijskih kapaciteta, postoje samo između strane koja je izvršila rezervaciju i hotela koji je ista izabrala. Ugovorni odnos između strane koja vrši rezervaciju i ovog posrednika ne postoji.

  Posrednik, kao i event. provajder sistema rezervacije, informiše Vas o ponudi turističkih aranžmana na sajtu posrednika. Kada želite da rezervišete turistički aranžman, posrednik ili provajder sistema rezervacije prihvataju Vaš zahtev za rezervaciju. Ako je posredniku ili provajderu sistema rezervacije poznato da je rezervisani turistički aranžman dostupan, on prihvata zahtev za rezervaciju i prosleđuje ga hotelu, a zatim Vam šalje potvrdu rezervacije. U suprotnom, posrednik ili provajder sistema rezervacije prosleđuje Vaš zahtev za rezervaciju ponuđaču, a zatim Vam šalje njegov odgovor.

  Ponuđač turističkih aranžmana („Ponuđač“) nije provajder sistema rezervacije ili posrednik, već je vlasnik hotela.
  Ako rezervišete više turističkih aranžmana preko Internet sajta posrednika, izbor i sastavljanje pojedinačnih turističkih aranžmana vršite na svoju odgovornost i za to nije odgovoran provajder sistema rezervacije.

  U slučaju ponude pojedinačnih turističkih aranžmana koje predlaže sistem rezervacije, uzimaju se u obzir uslovi koje ste Vi naveli (npr. lokacija, odredište, cena, vremenski period, kategorija) koliko je to moguće. Izbor koji je napravio sistem rezervacije ne isključuje činjenicu da mogu postojati druge ili bolje turističke usluge koje bi, takođe, mogle da odgovaraju zahtevima i uslovima koje ste naveli.


3.  Ugovor između Vas i ponuđača turističkog aranžmana

  Putem korišćenja sistema rezervacije dolazi do zasnivanja ugovornog odnosa za smeštaj između vas i ponuđača turističkog aranžmana („Ugovor“).

  Ugovor postaje obavezujući čim se završi proces rezervacije preko Interneta.

  Provajder sistema rezervacije i posrednik samo posreduju između Vas i ponuđača. Provajder sistema rezervacije ili posrednik deluju kao nezavisna treća strana u odnosu na Vas i ponuđača, odnosno ni na koji način ne predstavljaju partnera, poverenika, predstavnika ili podizvođača za Vas ili ponuđača. Ni provajder sistema rezervacije ni posrednik nisu ni na koji način odgovorni za izvršenje ugovora.


4.  Sadržaj rezervacije
  4.1  Standardne rezervacije hotela

  Standardnom rezervacijom se od strane hotela smatra rezervacija do 18.00 sati po lokalnom vremenu. U slučaju nedolaska do 18.00 sati po lokalnom vremenu, hotel može da zaračuna troškove, pa zato treba voditi računa o informacijama dotičnog hotela koje se prikazuju u dijalogu za rezervisanje. Nakon tog vremena više nemate pravo na smeštaj. Ukoliko je planirano vreme dolaska posle 18.00 sati po lokalnom vremenu, osoba koja vrši rezervaciju treba direktno da obavesti hotel o planiranom vremenu dolaska. Povremeno se u ponudi nalaze i nestandardne rezervacije. Rezervisane sobe hotel tada čuva do određenog vremena na dan dolaska. Nakon tog vremena nećete imati pravo na rezervisanu sobu ukoliko se niste direktno dogovorili sa operaterom hotela o kasnijem dolasku u hotel. Molimo vas da obratite pažnju na detaljne uslove rezervisanja hotela koji se navode u toku dijaloga za rezervisanje i na vašoj pismenoj potvrdi rezervacije. Rezervacije koje su osigurane kreditnom karticom moraju da ostanu obezbeđene i tokom cele noći.

  4.2  Obaveze po osnovu Vaše rezervacije, izmene i otkazivanja

  U zavisnosti od uslova ponuđača, posle izvršene rezervacije ste u obavezi da uplatite dogovorenu cenu za putovanje (ili deo pune cene) ukoliko rezervaciju niste na vreme otkazali ili ako niste iskoristili putovanje koje nije otkazano. Ukoliko je otkazivanje izvršeno kasnije ili uopšte nije izvršeno, zavisno od turističke destinacije i važećih zakonskih propisa, hotel može da ispostavi račun na ukupnu cenu putovanja sa odbitkom nenastalih troškova.

  Detaljni uslovi otkazivanja su posebno navedeni u dijalogu za rezervisanje i Vi ih tada prihvatate.

  Otkazivanja se moraju obaviti preko posrednikovog sistema onlajn ili preko posrednikovog servisnog centra, uz navođenje šifre otkazivanja. U slučaju da se otkazivanje izvrši direktno kod hotela, posrednik neće biti u mogućnosti da Vam pruži bilo kakve informacije vezano za eventualna neslaganja oko vremena otkazivanja ili uslova otkazivanja preko klijenta koji vrši rezervacije.

  Specijalne cene koje su povezane sa minimalnim zadržavanjem hotel može da garantuje samo za boravak u punom vremenu trajanja aranžmana. Ukoliko gost napušta hotel pre isteka planiranog boravka u hotelu, hotel može da obračuna veću cenu.

  Ukoliko klijent koji vrši rezervaciju želi da izvrši promenu posle izvršene rezervacije (tzv. promena rezervacije) i posrednika o tome obavesti putem e-pošte ili telefonom, hotel.de ima pravo da sačuva lične podatke klijenta radi izvršenja promene rezervacije. Pravo klijenta na brisanje njegovih podataka prema hotelinfo-Odredbama o zaštiti privatnosti pritom ostaje nepromenjeno. Ukoliko je boravak kraći od boravka navedenog u originalnoj rezervaciji, hotel ima pravo da prilagodi cenu noćenja u skladu sa cenovnikom za kraće vreme boravka.

  Posrednik zadržava pravo da otkaže rezervaciju bez prethodnog obaveštenja u slučaju nepotpunih, sumnjivih ili očigledno lažnih podataka o putniku ili klijentu koji je izvršio rezervaciju. Ovo pravo važi i u slučaju rezervacija od strane lica ili registracija kojima su često dodeljivane tzv. "NoShows" oznake (nedolasci bez otkazivanja) ili koje nisu ili nisu u potpunosti isplatile nastale hotelske račune. U oba slučaja ne postoji pravo na promenu rezervacije.

  Posrednik preporučuje da se obezbedi odgovarajuće putno osiguranje, posebno u vezi sa mogućim troškovima putovanja i / ili alternativnim putovanjem.

  4.3  Plaćanje kreditnom karticom

  Prilikom rezervisanja je često potrebno da unesete broj svoje kreditne kartice i datum do koga važi. Ovi podaci će biti prosleđeni ponuđaču odgovarajućeg turističkog aranžmana i biće provereni pre potvrde Vaše rezervacije.

  Vaša kreditna kartica služi kao garancija da će odgovarajući ponuđač naplatiti sve troškove koji nastanu po osnovu rezervisanog turističkog aranžmana. Iznos troškova kojim će biti zadužena Vaša kreditna kartice od strane ponuđača turističkog aranžmana obračunava se direktno na lokaciji. Karticu morate da date ponuđaču na licu mesta. Vreme odbitka troškova sa kreditne kartice zavisi od uslova ponuđača.

  U određenim slučajevima, specijalne cene noćenja mogu se ostvariti samo ako se plaća unapred. To je uvek vrlo jasno naznačeno u dijalogu za rezervisanje. U tom slučaju, u dijalogu za rezervisanje dajete izjavu da ste saglasni da se ukupna cena, uključujući sve poreze i takse, odmah odbije sa vaše kreditne kartice. Za naknadne promene rezervacije mogu se obračunati troškovi.

  Korišćenje ovog sistema rezervacije je za Vas besplatno.

  Ako se za rezervaciju zahteva kreditna kartica, sistem rezervacija provajdera sistema rezervacija se ne može koristiti preko posrednika bez važeće kreditne kartice.

  4.4  Kategorije hotela i informacije o hotelima/putovanjima

  Klasifikacija ponuđenih hotela je u skladu sa postojećom međunarodnom ili nacionalnom praksom i daje neobavezujuću indikaciju standarda i opreme hotela. To u potpunosti zavisi od samoprocene odgovarajućih operatora hotela i ne proverava se od strane posrednika. Sve ostale informacije o hotelu i opisi soba baziraju se na podacima koje je naveo operater hotela. Provajder nema nikakav uticaj na te podatke i ne prihvata odgovornost za njihovu tačnost i potpunost.

  4.5  Ugovorena cena sobe

  Sve cene su aktuelne, povoljne dnevne cene koje se prikazuju u ime odgovarajućih hotela i koje važe za sve rezervacije preko sistema rezervacije posrednika koji funkcioniše širom sveta.

  Rezervacije se vrše u skladu sa najboljom, trenutno najnižom dnevnom cenom posrednika, koju je dobio od hotela za izabrani datum putovanja i koja se prikazuje u ime hotela. Sve cene koje su kod posrednika dostupne za rezervacije u poslednjem trenutku, sezonske, vikend ili specijalne akcijske cene automatski se uzimaju u obzir prilikom rezervacije.

  Cenu dostavlja hotel i ona sadrži sve aktuelne poreze i takse. Ako porezi i takse nisu posebno navedeni, onda se radi o ceni u koju su uključeni porezi i takse. Iznos navedenog poreza je podložan promenama i može se promeniti u bilo kom trenutku. Zbog toga je prikazani iznos poreza neobavezujući. Za određene destinacije mogu se naplaćivati dodatne takse, kao što su banjske ili gradske takse. Navedene hotelske cene važe za sobu i za jednu noć i ne sadrže nikakve dodatne usluge. Sve dodatne usluge zavise od odgovarajućih hotela. Doručak je uključen u cenu sobe samo kada je to posebno napomenuto u opisu hotela. Cene izražene u drugim valutama mogu biti podložne promenama deviznog kursa i zbog toga su prikazane samo kao orijentacione i nezagarantovane cene. Zasnivanje ugovornog odnosa o smeštaju i obračun vrše se direktno sa hotelom/od strane hotela.

  Kod precrtanih cena se radi o realnoj ceni koja je bila ponuđena u vremenskom periodu od 30 dana pre, odnosno 30 dana posle planiranog vremena boravka.

  4.6  Pasoš, viza, carina, devizni i zdravstveni propisi koji se odnose na turističke usluge

  Posrednik samo pruža individualne turističke usluge i nema saznanja o pojedinostima Vašeg putovanja i Vašoj ličnoj situaciji (npr. državljanstvu). Posrednik zato nije u stanju da ustanovi važeće pasoše, vize, carine, devizne i zdravstvene propise, što znači da ste samo Vi odgovorni za usklađivanje sa odgovarajućim propisima.

  4.7  Grupisanje istih pojedinačnih rezervacija

  Ukoliko se uzastopno ili paralelno izvrše pojedinačne rezervacije od strane jednog klijenta ili ako grupa klijenata napravi grupnu rezervaciju, hotel ili posrednik ima pravo da formira grupu od pojedinačnih rezervacija i da na odgovarajući način modifikuje uslove rezervacije i otkazivanja. Ukoliko klijenti koji vrše rezervacije ne prihvate nove uslove, hotel ili posrednik ima pravo da otkaže rezervaciju. Imajte na umu: rezervisani turistički aranžman možete da dodelite drugoj osobi samo uz izričitu saglasnost ponuđača. Posrednik zadržava pravo da otkaže rezervacije bez prethodnog obaveštenja lica koje je izvršilo rezervaciju u slučaju nepotpunih, odnosno sumnjivih podataka o putniku/putnicima.

  4.8  Upit, rezervacija i otkazivanje konferencije

  U slučaju upita koji su podneti preko stranice za konferencije, o upitu klijenta se obaveštavaju izabrani hoteli putem e-pošte. Hoteli preko stranice za konferencije šalju klijentima odgovarajuće ponude. Ukoliko se ponuda hotela rezerviše preko Internet stranice posrednika, zaključenjem rezervacije smatra se da dolazi do sklapanja obavezujućeg ugovora između klijenta i hotela. U slučaju otkazivanja, klijent o tome mora da obavesti i posrednika i hotel. Rezervacija konferencije može se otkazati isključivo preko Interneta u delu za konferencije ili u pisanoj formi. Na kraju manifestacije posrednik će od hotela zatražiti kopiju fakture za održavanje konferencije u cilju procene izvršenih usluga i vođenje statistike.

  4.9  Rezervacije putem bonus programa

  Posrednik, takođe, poznatim partnerima nudi mogućnost rezervacija kroz bonus programe. Pri tom se rezervacija hotela mora izvršiti isključivo koristeći link koji je integrisan na sajtu partnera. Rabat se dodeljuje oko 6 nedelja po isteku meseca u kom je izvšeno odjavljivanje iz hotela. Informacije o visini rabata dobijaju se od odgovarajućeg partnera. Rezervacije hotela koji pripadaju lancu Marriott su isključene iz isplata bonusa. U slučaju rezervacije putem bonus programa, član, u svojstvu lica koje vrši rezervaciju, i putnik moraju biti ista osoba. Rabat važi za člana bonus programa i jednog pratioca. Za rezervacije koje učesnici bonus programa izvrše preko servisnog centra posrednika ne može se isplatiti nikakav bonus. Takođe nije moguće kombinovati različite modele popusta.

  4.10  Telefonski upiti preko servisnog centra posrednika

  Za rezervacije putem telefona prvo morate da se registrujete. Za to je potrebno da navedete lične podatke, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, odnosno broj faksa, kao i podatke o bankovnom računu ili kreditnim karticama ako je to potrebno za rezervisanje.

  Prilikom telefonske registracije preko servisnog centra posrednika, klijent prihvata opšte uslove poslovanja preduzeća hotel.de AG.

  Da bi se klijentima omogućilo da vrše rezervacije, otkazivanje ili promenu podataka, moraće da prođu proveru davanjem relevantnih informacija. Za to je potrebno navesti odgovarajući korisnički broj, kao i šifru otkazivanja u slučaju otkazivanja. Posrednik zadržava pravo da odbije rezervacije, otkazivanja ili promenu podataka ukoliko klijent nije u stanju da pruži dovoljno informacija usmeno ili u pisanoj formi kao dokaz. Nije dozvoljeno da se rezervacije, otkazivanje ili promene podataka obavljaju u ime trećih lica.

  Pre završetka telefonske rezervacije, otkazivanja ili promene podataka, agent servisnog centra će još jednom usmeno proveriti informacije. Ova provera informacija, na osnovu kojih je izvršena rezervacija, otkazivanje ili promena podataka je obavezna za klijente i prihvatiće se po završetku usmene potvrde informacija.

  Posrednik može da izvrši pojedinačne rezervacije i van sistema ako na stranici hotela postoji mogućnost za unos rezervacije. U vezi sa tim klijent će dobiti posebno obaveštenje kojim se obaveštava da će rezervacija hotela postati važeća i obavezujuća za klijenta samo ako je hotel potvrdio rezervaciju u pisanoj formi i da promene možda neće biti moguće. Za grupne rezervacije koji su izvršene preko servisnog centra ne važi ova odredba.


5.  Ocenjivanje od strane klijenata

  Klijent ima mogućnost da nakon povratka sa putovanja koje je rezervisao oceni hotel u kom je boravio. Tada klijent može da navede informacije o kvalitetu sobe, nivou buke u sobi, čistoći, ljubaznosti i stručnosti osoblja, odnosu cena-usluga, hrani, sportu/rekreaciji. Ova ocena se može izmeniti samo u roku od 3 dana od prvog unosa. Posrednik zadržava pravo da izbriše podatke bez navođenja razloga.


6.  Ostalo

  6.1  Preuzimanje podataka

  Svi podaci su prikupljeni sa najvećom pažnjom. Međutim, mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakve greške napravljene tokom unosa ili prenosa podataka.

  6.2  Napomena o pravu na poništenje

  Registracija kod posrednika može biti poništena u bilo kom trenutku od strane klijenta koji ovaj zahtev dostavlja u pisanoj formi. Posrednik takođe ima pravo da poništi registraciju klijenta ako ima dovoljno razloga. Osim toga, posrednik zadržava pravo da otkaže korisničke naloge koji sadrže nepotpune, sumnjive ili očigledno netačne informacije bez prethodne najave. Ovo pravo se odnosi i na klijente koji su često izostajali, npr. u smislu nedolaska bez otkazivanja ili klijente koji nisu plaćali račune.


7.  Informacije o zaštiti podataka
8.  Odricanje odgovornosti

  Sistem rezervacije posrednika ili sistem rezervacije koji održava provajder sistema rezervacije je usluga koja je za Vas besplatna. Zbog toga posrednik ili provajder sistema rezervacije ne prihvata nikakvu odgovornost za rad i korišćenje sistema rezervacija, a naročito ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa sledećim tačkama:

  • Za dostupnost sistema rezervacija i za mogućnost rezervisanja turističkih aranžmana preko sistema rezervacija.
  • Za pravilno ispunjenje ugovora između Vas i ponuđača turističkog aranžmana, čak i kada je takav ugovor sklopljen uz pomoć sistema rezervacije posrednika ili sistema rezervacija koji održava provajder sistema rezervacija.
  • Za mogućnost da se zaključeni ugovor kao takav izmeni ili otkaže uz pomoć sistema rezervacija.
  • Za tačnost i potpunost opisa i turističkih aranžmana koji se nalaze u sistemu rezervacija.

9.  Ograničenje odgovornosti
  9.1

  Odgovornost posrednika ili provajdera sistema rezervacija za sve štete, bez obzira na razlog njihovog nastanka, uključujući i neovlašćeno delovanje, kvaziugovorne radnje, ugovor ili garancije, je isključena, osim u slučaju da se radi o štetama koje su nastale zbog (I) štetnih povreda ugovornih obaveza od strane posrednika ili provajdera sistema rezervacija na način da je svrha ugovora ugrožena ili (ii) zbog velike nemarnosti ili nepažnje ili namernog štetnog postupanja od strane posrednika ili provajdera sistema rezervacija prilikom ispunjavanja ili pružanja svojih usluga.

  9.2

  U slučaju da je posrednik ili provajder sistema odgovoran u smislu člana 9.1 (i) za štetne povrede primarnih obaveza i ako se ne radi o krajnjoj nepažnji ili lošim namerama, onda će ukupna odgovornost posrednika ili provajdera sistema rezervacija biti ograničena na naknadu štete koja je nastala posle intervencije posrednika ili provajdera sistema rezervacije a koja je po pravilu mogla biti predviđena u vreme zaključenja ugovora. U slučajevima navedenim u čl. 9.1(ii).ne postoji nikakva odgovoronst posrednika ili provajedera sistema rezervacija za indirektne štete, posledične štete ili izgubljenu dobit.

  9.3

  U slučaju da je posrednik ili provajder sistema odgovoran u smislu člana 9.1 (ii) zbog velike nepažnje ili namernog štetnog postupanja zaposlenog ili radnika po ugovoru, koji nisu delovi ili vodeći rukovodioci posrednika ili provajdera sistema rezervacija, onda će ukupna odgovornost posrednika ili provajdera sistema rezervacija za takve štete biti ograničena na naknadu štete koja je nastala posle intervencije posrednika ili provajdera sistema rezervacije a koja je po pravilu mogla biti predviđena u vreme zaključenja ugovora. U slučajevima navedenim u čl. 9.3. ne postoji nikakva odgovornost posrednika ili provajdera sistema rezervacija za indirektne štete, posledične štete i izgubljenu dobit.

  9.4

  U slučajevima navedenim pod čl. 9.2. i 9.3., ukupna odgovornost posrednika ili provajdera sistema rezervacija ograničena je na iznos od 50.000 evra. Ukupna odgovornost za imovinske štete (za razliku od telesnih povreda ili materijalnih šteta) je u takvim slučajevima dodatno ograničena na vrednost usluga. Potraživanja za naknadu štete treba da budu podneta najkasnije u roku od godinu dana od dana nastanka štete. To ne važi za potraživanja po osnovu nezakonitog akta.

  9.5

  Isključivanje ili ograničavanje odgovornosti za štetu po navedenim stavovima se takođe odnosi na potraživanja od zaposlenih ili lica koja rade po ugovoru o delu kod posrednika ili provajdera sistema rezervacija.


10.  Autorsko pravo

  Sastavni delovi sistema rezervacije koji vodi posrednik ili provajder sistema rezervacije podležu zaštiti po osnovu zakona o autorskom pravu i drugih zakona. Korišćenje Internet sajta posrednika i sistema rezervacija koji održava provajder sistema rezervacije, kao i materijala koji se čuva na ovom sajtu i u sistemu rezervacije dozvoljeno je samo u cilju rezervisanja preko posrednika i event. preko provajdera sistema rezervacija.


11.  Važeći zakon

  Ovi opšti uslovi poslovanja i na njima zasnovani ugovori koji se zaključuju između krajnjih korisnika i posrednika podležu Zakonu Savezne Republike Nemačke, izuzimajući UN pravo potrošača.


12.  Mesto sudske nadležnosti

  Mesto sudske nadležnosti za trgovce u smislu Trgovačkog zakonika Savezne Republike Nemačke je Nirnberg, Nemačka. Mesto sudske nadležnosti za potrošače u smislu čl. 13 Građanskog zakonika je mesto pravne nadležnosti.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号