โลโก้ของ - HOTEL DE GmbH  
 
 
   

ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป

บริษัท hotel.de AG ดำเนินธุรกิจให้บริการการจองห้องพักโรงแรมระดับสากลที่ www.hotel.de, www.hotel.info และที่หน้าเว็บไซตทั้งหมดของผูร่วมกิจการ hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info Pte. Ltd., hotel.info France S.A.R.L. และ hotel.info reservas hoteleiras Ltda. เป็นบริษัทในเครือของ hotel.de AG. เงื่อนไขการเข้าร่วมต่อไปนี้ที่กำหนดโดย hotel.de AG หรือที่จะเรียกว่า "บริษัทตัวแทน" นับจากนี้เป็นต้นไปจะถือว่ามีผลบังคับใช้ สำหรับที่อยู่และบริษัทในเครือทุกแห่ง

1.  ขอบเขตที่ครอบคลุม

  ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้มีผลบังคับใช้ไปถึงการขอข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องพักโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และการจองห้องพักค้างคืนหรือสำหรับการจัดประชุมที่มีผลผูกมัด ผ่านระบบการจองระดับสากลของบริษัทตัวแทน การจัดหาการเตรียมการท่องเที่ยวแต่ละชนิด ซึ่งท่านสามารถจองได้ผ่านหน้าอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนในฐานะลูกค้าผู้จอง อาจผ่านระบบการจองออนไลน์ของผูรวมกิจการของบริษัทตัวแทน ("ผู้ดำเนินการระบบการจอง")


2.  รายละเอียดของการให้บริการ

  รายละเอียดของการให้บริการคือการเป็นตัวแทนจัดสรรและการออกสัญญาการเขาพัก สัญญาการใหบริการการทองเที่ยว หรือสัญญาการจัดการประชุม ซึ่งเกิดขึ้นทันทีระหวางทางโรงแรมกับทางลูกคาในขณะที่มีการดำเนินการจอง ท่านจะชำระเงินในราคาที่ได้ตกลงยืนยันกับทางโรงแรมโดยตรง สิทธิ์ในการเรียกร้องและข้อผูกมัดทั้งหมดซึ่งเกิดจากสัญญาการเขาพัก สัญญาการใหบริการการทองเที่ยว หรือสัญญาการจัดการประชุมมีผลบังคับโดยตรงระหว่างผู้จองและโรงแรมที่ผู้จองรายนั้นได้เลือกไว้เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ซึ่งผูกพันโดยสัญญาระหว่างผู้จองและบริษัทตัวแทนเกิดขึ้น

  บริษัทตัวแทนหรือผู้ดำเนินการระบบการจองจะทำหน้าที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการท่องเที่ยวแต่ละชนิดจำนวนหนึ่ง ผ่านหน้าอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน หากท่านต้องการจองบริการด้านการท่องเที่ยว ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ดำเนินการระบบการจองจะทำหน้าที่รับคำขอจองของท่าน หากทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ดำเนินการระบบการจองทราบว่ามีบริการด้านการท่องเที่ยวที่ท่านต้องการอยู่ ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ดำเนินการระบบการจองจะดำเนินการจองกับทางผู้ให้บริการแก่ท่านและส่งข้อมูลคำยืนยันการจองกลับมาให้ท่าน ในกรณีอื่น ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ดำเนินการระบบการจองจะส่งคำขอจองของท่านไปยังผู้ให้บริการรายนั้น ๆ และคำตอบของผู้ให้บริการในภายหลัง

  ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ("ผู้ให้บริการ") ไม่ใช่ผู้ดำเนินการระบบการจองหรือบริษัทตัวแทน แต่เป็นผู้ดำเนินการของโรงแรม
  หากท่านจองบริการด้านการท่องเที่ยวหลาย ๆ บริการผ่านทางหน้าอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน ตัวเลือกและการจัดรวมบริการแต่ละบริการเข้าด้วยกันจะถือว่า อยู่ในความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้ดำเนินการระบบการจองจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

  ในการเลือกและการแนะนำบริการด้านการท่องเที่ยวแต่ละบริการจากระบบการจอง เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้ (เช่น สถานที่ตั้ง จุดหมายปลายทาง ราคา ช่วงเวลา ประเภทห้องพัก) จะได้รับการพิจารณาอย่างเข้มงวดที่สุด อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกและคำแนะนำที่ได้รับจากระบบการจองนี้เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ท่านรับบริการ ทั้งนี้ อาจมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นปัจจัยให้การเลือกรับบริการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ หรือที่ดีกว่า ที่เหมาะสมและตรงกับความประสงค์หรือเงื่อนไขของท่าน


3.  สัญญาระหว่างท่านและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

  เนื่องจากที่มีการใช้ระบบการจอง จะมีสัญญาการเขาพัก ("สัญญา") ระหว่างท่านและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายดังกล่าวเกิดขึ้น

  สัญญาจะมีผลผูกมัดก็ต่อเมื่อกระบวนการการจองผ่านระบบออนไลน์สิ้นสุดลงอย่างสำเร็จผล

  ผู้ดำเนินการระบบการจองและบริษัทตัวแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อความอธิบายระหว่างท่านและผู้ให้บริการเท่านั้น ผู้ดำเนินการระบบการจองและบริษัทตัวแทนจะทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามที่ไม่ขึ้นตรงกับท่านหรือผู้ให้บริการแต่อย่างไร และไม่ใช่ผู้ร่วมกิจการ ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล ตัวแทน หรือผู้ทำสัญญาช่วงของท่านหรือของผู้ให้บริการ กระบวนการการทำสัญญาไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้ดำเนินการระบบการจองและบริษัทตัวแทน


4.  สาระของการจอง
  4.1 การจองห้องพักตามมาตรฐานของทางโรงแรม

  การจองห้องพักตามมาตรฐานจะถือว่ามีผลจนถึงเวลา 18:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น หากยังไม่มีการเข้าพักจนถึงเวลา 18:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบกฎเกณฑ์ของแต่ละโรงแรมในระหว่างกระบวนการจองให้รอบคอบ หลังจากนั้น สิทธิ์ที่จะขอรับการเข้าพักจะหมดไป หากไม่สามารถเช็คอินก่อนเวลา 18:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นได้ ทางโรงแรมจะต้องได้รับแจ้งข้อมูลเวลาที่จะเข้าพักที่คาดการณ์ไว้จากผู้จองห้องพักโดยตรง ในบางโอกาส อาจมีข้อเสนอการจองห้องพักนอกมาตรฐานเช่นกัน ในกรณีนี้ ห้องที่ถูกจองจะได้รับสิทธิ์เข้าพักในวันเช็คอินจนถึงเวลาอื่นที่กำหนดจากทางโรงแรม หลังจากนั้น สิทธิ์ในการเข้าพักห้องพักดังกล่าวจะหมดไป หากท่านไม่ได้ตกลงเวลาที่จะเดินทางมาถึงไว้ล่วงหน้ากับทางโรงแรมโดยตรง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการจองของทางโรงแรมที่แจ้งไว้ ทั้งระหว่างการดำเนินการจองและในคำยืนยันการจองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน การจองโดยให้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับการประกันสิทธิ์และมอบสิทธิ์เข้าพักได้ตลอดทั้งคืน

  4.2  สถานภาพผูกมัดของการจอง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกห้องพักของท่าน

  หากทานยกเลิกการจองหองพักสายเกินกําหนดหรือมิไดใชบริการทองเที่ยวหรือที่พัก แตไมไดมีการยกเลิก ทานจะตองเสียค่าใชจายสําหรับคาบริการทองเที่ยวหรือที่พักเปนจํานวนเต็มตามราคาที่ตกลงไว (หรือเปนจํานวนเงินสวนหนึ่ง) หลังจากที่มีการจองหองพัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของผูใหบริการ หากมีการยกเลิกสายกวาเวลาที่กําหนดหรือมิไดมีการยกเลิกใด ๆ เกิดขึ้น ทางโรงแรมมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากราคาการเดินทางทั้งหมดได โดยโรงแรมจะหักลบค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดจากการใช้ห้องพักอ ทั้งนี้ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

  จะมีการแจงรายละเอียดเงื่อนไขการยกเลิกในระหวางการจองหองพักเปนหัวขอแยกตางหาก และจะตองไดรับความยินยอมจากทาน

  การยกเลิกห้องพักจะต้องได้รับการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์หรือศุนย์ให้บริการของบริษัทตัวแทนด้วยการแจ้งรหัสยกเลิก ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองกับทางโรงแรมโดยตรง บริษัทตัวแทนจะไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อหลักฐานเกี่ยวกับเวลาที่ทำการยกเลิกหรือข้อเท็จจริงของการยกเลิกจากลูกค้าที่จอง หากเกิดความขัดแย้งขึ้น

  ราคาพิเศษที่มีผลผูกกับระยะเวลาการพักอยางตํ่าจะได้รับการรับรองจากทางโรงแรม เฉพาะกรณีที่เข้าพักเต็มเวลาเท่านั้น หากแขกผู้เข้าพักเช็คเอาต์ก่อนเวลาที่กำหนด ทางโรงแรมมีสิทธิ์ที่จะคิดค่าที่พักที่สั้นกว่าที่ตกลงไว้ในอัตราที่สูงขึ้นได้

  ในกรณีที่ลูกค้าที่จองต้องการเปลี่ยนการจองที่สิ้นกระบวนการลงแล้ว (หรือที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการจอง) และได้ติดต่อกับบริษัทตัวแทนผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ ทาง hotel.de จะมีสิทธิ์เก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อใช้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจอง สิทธิ์ของลูกค้าในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนตาม hotelinfo จะยังมีภาวะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีการลดระยะเวลาเข้าพักลงเมื่อการจองออกผลบังคับใช้ ทางโรงแรมมีสิทธิ์ที่จะปรับราคาห้องพักให้เหมาะสมเข้ากับระยะเวลาเข้าพักที่ลดลงได้

  บริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองโดยไม่ต้องปรึกษากับทางลูกค้าผู้จองได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่จองหรือผู้ที่จะเข้าพักที่ได้แจ้งไว้ระหว่างการจอง ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ครบสมบูรณ์ น่าสงสัย หรือดูปลอมแปลงเกิดขึ้น สิทธิ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับการจองโดยบุคคลหรือการลงทะเบียนที่มักจะเกิดเหตุการณ์ NoShows (การไม่เข้าพักโดยไม่ยกเลิกการจอง) หรือมีการชำระค่าโรงแรมไม่ครบถ้วนอยู่บ่อยครั้งในอดีตเช่นกัน สำหรับทั้งสองกรณีนี้ ลูกค้าผู้จองจะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในการเรียกร้องขอดำเนินการจอง

  บริษัทตัวแทนจะแนะนำให้เลือกใช้การประกันการเดินทาง โดยเฉพาะการประกันค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยกเลิกการเดินทาง และ/หรือการประกันการเดินทางชดเชย

  4.3  การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

  เวลามีการจอง บ่อยครั้งที่ท่านจะต้องแจ้งหมายเลขและอายุการใช้งานของบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการท่องเที่ยวตรวจสอบก่อนที่จะมีการยืนยันการจองของท่าน

  บัตรเครดิตของท่านจะเป็นหลักฐานประกันการชำระเงินต่อผู้ให้บริการ หากมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการท่องเที่ยวที่ได้จองไว้เกิดขึ้น ผู้ให้บริการท่องเที่ยวจะเรียกชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากบัตรเครดิตของท่าน ณ แหล่งให้บริการโดยตรง จะต้องแสดงบัตรเครดิตต่อหน้าผู้ให้บริการท่องเที่ยว เวลาของการชำระเงินจะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการท่องเที่ยว

  ในบางกรณี มีราคาค้างคืนพิเศษบางรายการให้ท่านเลือก ซึ่งท่านจะต้องชำระเงินล่วงหน้าเ่ท่านั้น ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้เห็นอย่างชัดเจนในระหว่างที่มีการจอง ในกรณีนี้จะถือว่า ท่านยินยอมที่จะให้เรียกชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการจอง รวมทั้งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้น จากบัตรเครดิตของท่านได้ในทันที สำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองในภายหลัง อาจมีการเรียกชำระค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นได้

  อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับบริการการใช้ระบบการจองห้องพัก

  หากมีการขอข้อมูลบัตรเครดิต ทางระบบการจองห้องพักของผู้ให้บริการระบบการจองไม่สามารถให้บริการผ่านบริษัทตัวแทนได้ ถ้าไม่มีบัตรเครดิตที่สามารถใช้งานได้

  4.4 ประเภทโรงแรมและข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม/การท่องเที่ยว

  การจัดโรงแรมที่เสนอออกเป็นประเภทต่าง ๆ เป็นการจัดแบ่งตามระดับสากลหรือตามลักษณะทั่วไปของแต่ละประเทศ และจะไม่มีลักษณะผูกมัดเกี่ยวกับมาตรฐานหรือการตกแต่ง การจัดประเภทเป็นการประเมินค่าของทางโรงแรมเองเท่านั้น ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบใด ๆ จากบริษัทตัวแทน นอกจากนั้นยังรวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับโรงแรมและคำบรรยายห้องพัก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางโรงแรมได้แจ้งไว้เอง บริษัทตัวแทนไม่มีอิทธิพลต่อข้อมูลเหล่านี้และจะไม่รับผิดชอบด้านความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

  4.5  ราคาห้องพักที่ตกลงไว้ในสัญญา

  ราคาทุกราคาเป็นราคารายวันที่ประหยัดและล่าสุด ซึ่งปรากฏให้เห็นในนามของแต่ละโรงแรมและมีผลต่อทุก ๆ การจองที่ดำเนินการผ่านระบบการจองทั่วโลกของบริษัทตัวแทน

  ทุก ๆ การจองจะถูกนำเสนอในราคารายวันล่าสุดที่ประหยัดและดีที่สุดของบริษัทตัวแทน ซึ่งได้รับราคาเหล่านี้สำหรับช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้จากทางโรงแรมโดยตรงและจะปรากฏให้เห็นในนามของแต่ละโรงแรม ราคาหองพักแบบจองดวน ราคาสำหรับฤดูทองเที่ยว ราคาวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือราคาข้อเสนอพิเศษที่มีให้เลือกผ่านบริษัทตัวแทนจะได้รับการพิจารณาระหว่างการจองโดยอัตโนมัติ

  ข้อมูลราคาห้องพักจะได้รับแจ้งจากทางโรงแรมและรวมภาษีและค่าธรรมเนียม ตราบเท่าที่มีภาษีและค่าธรรมเนียมปรากฏอยู่ จะหมายความว่า เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว อัตราภาษีที่ได้แจ้งไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จึงเป็นการแจ้งที่ไม่ผูกมัด สำหรับจุดหมายปลายทางบางแห่ง อาจมีค่าใช้จ่ายตามธรรมเนียมท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ เช่น ภาษีนักท่องเที่ยว ภาษีเมือง ราคาโรงแรมที่แจ้งไว้เป็นราคาสำหรับห้องพักหนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน โดยไม่รวมบริการเพิ่มเติม ข้อเสนอบริการเพิ่มเติมจะแตกต่างออกไปในแต่ละโรงแรม ราคาอาหารเช้าจะรวมอยู่ในราคาห้องพัก หากมีการแจ้งในคำบรรยายเกี่ยวกับโรงแรมไว้อย่างชัดเจน จะไม่มีการรับประกันราคาที่แจ้งไว้ในสกุลเงินอื่นและมีจุดประสงค์เพื่อบอกทิศทางของราคาเท่านั้น เพราะราคาเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน สัญญาการเข้าพักและการชำระเงินจะเกิดขึ้นกับทางโรงแรมโดยตรง

  ราคาที่ถูกขีดฆ่าถือเป็นราคาจริงของห้องประเภทเดียวกัน ที่จะได้รับการเสนอในช่วงเวลา 30 วันก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เข้าพักที่ได้วางแผนไว้

  4.6  กฏระเบียบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า ศุลกากร เงินตราต่างประเทศ และสุขภาพร่างกายของบริการการท่องเที่ยว

  บริษัทตัวแทนทำหน้าที่เป็นคนกลางเสนอแต่ละบริการการท่องเที่ยวเท่านั้นและไม่ทราบถึงรายละเอียดของการเดินทางหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่าน ( เช่น สัญชาติ) ฉะนั้นทางบริษัทตัวแทนจึงไม่สามารถแจ้งเกี่ยวกับกฏระเบียบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า ศุลกากร เงินตราต่างประเทศ และสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องได้ ท่านจึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฏระเบียบที่อาจเกี่ยวข้องด้วยตนเอง

  4.7 การสรุปรวมการจองห้องพักเดี่ยวหลาย ๆ ครั้ง

  หากมีการจองห้องพักเดี่ยวหลาย ๆ ครั้งพร้อมกันหรือในเวลาใกล้ ๆ กันจากลูกค้ารายหนึ่งหรือกลุ่มลูกค้า ทางโรงแรมหรือทางบริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ที่จะสรุปรวมการจองห้องพักเดี่ยวเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นการจองเป็นหมู่คณะและปรับเงื่อนไขการจองและการยกเลิกให้สอดคล้องกับกรณีดังกล่าว หากเงื่อนไขการจองดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับจากผู้จอง ทางโรงแรมหรือทางบริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองได้ นอกจากนั้น ท่านสามารถสละสิทธิ์การขอรับบริการท่องเที่ยวที่จองไว้แล้วให้แก่ผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อทางผู้ให้บริการรับทราบยินยอม ในกรณีที่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางเข้าพักที่แจ้งไว้ไม่ครบสมบูรณ์หรือไม่น่าเชื่อถือ ทางบริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองได้โดยไม่ต้องปรึกษากับผู้ที่ทำการจองก่อน

  4.8  การขอข้อมูล การจอง และการยกเลิกการจองเพื่อการจัดการประชุม

  สำหรับการขอข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สำหรับการจัดการประชุม ทางโรงแรมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับคำขอข้อมูลนี้ผ่านทางอีเมล์ จากนั้นทางโรงแรมจะส่งข้อเสนอที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ากลับมาที่หน้าเว็บไซต์สำหรับการจัดการประชุมนั้น เมื่อมีการดำเนินการจองข้อเสนอของทางโรงแรมผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน จะถือว่าทางลูกค้าและทางโรงแรมได้ทำสัญญาผูกมัดต่อกันและกันขึ้น ฉะนั้นทางลูกค้าจึงต้องแจ้งให้ทั้งทางบริษัทตัวแทนและทางโรงแรมทราบหากมีการยกเลิกการจอง การยกเลิกจองห้องพักสำหรับการจัดการประชุมจะต้องดำเนินการกับทางบริษัทตัวแทนผ่านระบบออนไลน์ในหมวดการจัดการประชุมหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เมื่อการจัดการประชุมสิ้นสุดลง ทางบริษัทตัวแทนจะขอเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จชำระเงินสำหรับการจัดการประชุมจากทางโรงแรม เพื่อใช้ประเมินค่าบริการที่เกิดขึ้นจริงและเก็บผลลัพธ์เป็นสถิติ

  4.9  การจองห้องพักด้วยการใช้โปรแกรมโบนัส

  ทางบริษัทตัวแทนเปิดให้มีการจองด้วยการใช้โปรแกรมโบนัสของผู้มีชื่อเสียงในการเข้าร่วมรายการได้ ในกรณีนี้การจองห้องพักจะต้องผ่านลิงก์ที่เชื่อมต่อซึ่งอยู่หน้าเว็บไซต์ของผู้ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น การชำระเงินคืนจะเกิดขึ้น 6 สัปดาห์นับจากวันที่เดือนที่มีการเช็คเอ้าต์ออกจากโรงแรมสิ้นสุดลง ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการชำระเงินคืนได้จากผู้ที่ทำงานร่วมกันรายนั้น ๆ โดยตรง การจองห้องพักกับโรงแรมในเครือ Marriott จะไม่ได้รับการคืนโบนัสใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับการจองห้องพักด้วยการใช้โปรแกรมโบนัส ชื่อของสมาชิกในฐานะผู้จองจะต้องตรงกับชื่อของผู้ที่เข้าเช็คอิน สมาชิกของโปรแกรมโบนัสและผู้ที่เดินทางร่วมอีก 1 ท่านจะได้รับการคืนเงินชำระ สำหรับการจองห้องพักของผู้เข้าร่วมโปรแกรมโบนัสซึ่งผ่านศูนย์ให้บริการของบริษัทตัวแทนจะไม่ได้รับโบนัสคืนแต่อย่างใด ไม่สามารถผสมรูปแบบส่วนลดต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้เช่นกัน

  4.10 การโทรขอข้อมูลจากศูนย์ให้บริการของบริษัทตัวแทน

  ท่านจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนที่จะสามารถโทรจองห้องพักจากศูนย์ให้บริการได้ ข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งคือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์หรือ หมายเลขแฟ็กซ์หรือในบางกรณีข้อมูลบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิต ตราบเท่าที่ข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการจอง

  เมื่อมีการลงทะเบียนทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์ให้บริการของบริษัทตัวแทนเกิดขึ้น จะถือว่าทางลูกค้าได้ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ hotel.de AG

  เพื่อช่วยให้การจองห้องพัก การยกเลิกห้องพัก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำเร็จผล ลูกค้าจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงของลูกค้า ในกรณีนี้จะมีการสอบถามถึงหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสยกเลิกหากต้องการขอยกเลิกการจอง อย่างไรก็ตามทางบริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองห้องพัก การยกเลิกห้องพัก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ หากการตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษรหรือด้วยการสัมภาษณ์ปากเปล่านั้นไม่สมบูรณ์เพียงพอ จะไม่มีการอนุญาตให้ดำเนินการจองห้องพัก การยกเลิกห้องพัก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยบุคคลที่สามได้

  ก่อนที่การจองห้องพัก การยกเลิกห้องพัก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางโทรศัพท์จะเสร็จสิ้นลง จะมีการสอบถามปากเปล่าอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวและผลการจองห้องพัก การยกเลิกห้องพัก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับทางลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้และเป็นที่ยอมรับทันทีเมื่อการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยการสอบถามปากเปล่าสิ้นสุดลง

  บริษัทตัวแทนสามารถดำเนินการการจองเดี่ยวนอกระบบได้ หากมีจำนวนห้องพักว่าง ในกรณีนี้ ทางลูกค้าจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนและยินยอมว่าการจองห้องพักที่มีผลผูกมัดสำหรับลูกค้านี้จะออกผล ก็ต่อเมื่อทางโรงแรมได้ยืนยันกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการจองนี้เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม สถาณการณ์ดังกล่าวจะไม่ออกผลต่อการจองเป็นหมู่คณะผ่านศูนย์ให้บริการ


5.  การประเมินผลของลูกค้า

  เมื่อการเดินทางที่จองไว้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางลูกค้าสามารถประเมินผลโรงแรมแห่งที่เข้าพักได้ ลูกค้าสามารถประเมินผลด้านคุณภาพของหองพัก เสียงรบกวนที่สามารถได้ยินได้ในห้องพัก ความสะอาด ความเป็นมิตรและความมีทักษะของพนักงาน ความสมเหตุสมผลทางราคา ห้องอาหาร และศูนย์กีฬา/ศูนยสปาและสุขภาพได้ สามารถเปลี่ยนแปลงการประเมินผลดังกล่าวได้ภายในเวลา 3 วันนับจากวันที่กรอกข้อมูลเท่านั้น บริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ที่จะลบการประเมินผลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ ได้


6.  อื่น ๆ

  6.1 การรวบรวมข้อมูล

  ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าด้วยความระมัดระวังสูงสุด อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการการรวบรวมหรือการโอนข้อมูล ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้

  6.2 รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการยกเลิกข้อมูล

  ลูกค้ามีสิทธิ์ขอยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนกับบริษัทตัวแทนโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรได้ทุกเมื่อ บริษัทตัวแทนก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าหากมีเหตุผลสำคัญเพียงพอได้เช่นกัน นอกจากนั้นบริษัทตัวแทนยังมีสิทธิ์ที่ปดการใช้งานบัญชีลูกค้าโดยไม่ต้องปรึกษากับทางลูกค้าผู้จองก่อนได้ หากข้อมูลไม่ครบสมบูรณ์ เป็นที่น่าสงสัย หรือดูปลอมแปลง สิทธิ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าที่มักจะไม่เข้าพักโดยไม่ยกเลิกการจองหรือชำระค่าโรงแรมไม่ครบถ้วนอยู่บ่อยครั้งในอดีตเช่นกัน


7.  คำชี้แีจงอยางละเอียดเกี่ยวกับการปองกันขอมูล
8.  การสละสิทธิ์เรียกร้อง

  ระบบการจองที่บริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองเป็นการบริการที่จัดไว้ให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ฉะนั้นทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจึงไม่สามารถรับผิดชอบการรับประกันเกี่ยวกับการให้บริการหรือการใช้งานระบบการจองใด ๆ ได้โดยเฉพาะในหัวข้อต่อไปนี้:

  • การเปิดให้บริการของระบบการจองและศักยภาพในการจองบริการการท่องเที่ยวผ่านระบบการจอง
  • การตอบสนองความพึงพอใจด้านสัญญาระหว่างท่านและผู้ให้บริการการท่องเที่ยวตามหน้าที่ ถึงแม้ว่าสัญญานี้เกิดขึ้นผ่านระบบการจองด้วยความช่วยเหลือของบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองก็ตาม
  • ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกสัญญาที่ออกไว้แล้วโดยความช่วยเหลือจากระบบการจองหรือด้วยวิถีอื่น
  • ความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำบรรยายบริการการท่องเที่ยวที่แจ้งไว้ในระบบการจอง

9.  การจำกัดจำนวนความรับผิด
  9.1

  ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากนิติกรรมใด ๆ ทางกฎหมาย รวมทั้งจากการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต หน้าที่ที่เป็นเหมือนหน้าที่ตามสัญญา สัญญาหรือการประกัน หากความเสียหายเหล่านี้ไม่ได้ (i) เกิดจากการละเลยหน้าที่ทางสัญญาของบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่วัตถุประสงค์ของสัญญา หรือ (ii) เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเกิดจากเจตนาของบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจอง เพื่อตอบสนองความประสงค์หรือระหว่างการให้บริการ

  9.2

  หากทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจะต้องรับผิดตามข้อ 9.1(i) เนื่องจากการกระทำผิดละเลยหน้าที่พื้นฐานซึ่งสามารถเอาโทษได้ ทั้งนี้ต้องมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเกิดจากเจตนา ความรับผิดทั้งหมดของทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจะถูกจำกัดความรับผิดในจำนวนที่เป็นไปได้ที่ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองสามารถคาดการณ์ได้ในขณะที่ทำสัญญา ในกรณีของหัวข้อ 9.1(ii) ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจะไม่รับผิดชอบหนี้สินสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลลัพธ์จากความบกพร่อง หรือกำไรที่สูญเสีย

  9.3

  หากทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจะต้องรับผิดต่อความเสียหายตามข้อ 9.1 (ii) เนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาของพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนหลักหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจอง ความรับผิดทั้งหมดของทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจอง จะถูกจำกัดความรับผิดในจำนวนที่เป็นไปได้ที่ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองสามารถคาดการณ์ได้ในขณะที่ทำสัญญา ในกรณีของหัวข้อ 9.3 ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลลัพธ์จากความบกพร่อง หรือกำไรที่สูญเสีย

  9.4

  ในกรณีของหัวข้อ 9.2. และ 9.3. ทางบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจะรับผิดชอบหนี้สินสำหรับความเสียหายอย่างมากที่สุดจำนวน 50,000 ยูโรเท่านั้น การรับผิดทั้งหมดในกรณีความเสียหายที่เป็นตัวเงิน(ซึ่งตรงข้ามกับความเสียหายในชีวิต, ร่างกายและทางทรัพย์สิน) จะถูกจำกัดตามราีคาในการให้บริการ สิทธิเรียกร้องในความรับผิดต่อความเสียหายจะหมดอายุความลงภายในเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ที่ท่านทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสิทธิเรียกร้องในความรับผิดอันเกิดจากหนี้ที่ผิดกฎหมาย

  9.5

  การยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้ มีผลบังคับใช้กับสิทธิ์เรียกร้องต่อพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองเช่นกัน


10.  ลิขสิทธิ์

  องค์ประกอบของระบบการจองของบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อนุญาตให้มีการใช้หน้าเว็บไซต์ของระบบการจองของบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองและเนื่อหาข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ ณ ที่นั้นได้ เพื่อจุดประสงค์ในการจองห้องพักผ่านบริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการระบบการจองเท่านั้น


11.  กฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับ

  ข้อกําหนดและเงื่อนไขและสัญญาที่มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้บริโภคและบริษัทตัวแทนจะดำเนินการตามกฎหมายแ่ห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)


12.  เขตอำนาจศาล

  ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีสำหรับนักธุรกิจตามกฎหมายพาณิชย์ของเยอรมนีตั้งอยู่ที่เมืองนูเร็มเบิร์ก (Nuremberg) ประเทศเยอรมนี สำหรับผู้บริโภคตามกฎหมายแพ่งแห่งประเทศเยอรมนี (BGB ) มาตราที่ 13 คือศาลที่มีเขตอำนาจตามกฎหมายICP-Licence: 沪ICP备10026152号