HOTEL DE GmbH - Logo  
 
 
   

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Spoločnosť hotel.de AG prevádzkuje na www.hotel.de, www.hotel.info a na všetkých pripojených partnerských stránkach celosvetový hotelový rezervačný systém. Spoločnosti hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. a hotel.info reservas hoteleiras Ltda. sú dcérskymi podnikmi spoločnosti hotel.de AG. Pre všetky adresy a dcérske podniky platia nasledujúce účastnícke podmienky spoločnosti hotel.de AG, ďalej nazývaná ako „sprostredkovateľ“.

1.  Rozsah platnosti

  Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky nezáväzné požiadavky na rezerváciu, ale aj pre záväzné rezervácie nocľahov alebo konferencií prostredníctvom celosvetového rezervačného systému sprostredkovateľa. Sprostredkovanie jednotlivých cestovných služieb, ktoré si ako rezervujúci zákazník môžete rezervovať prostredníctvom internetových webových stránok sprostredkovateľa, v danom príp. cez rezervačné systémy online prevádzkované partnermi sprostredkovateľa („prevádzkovateľ rezervačného systému“).


2.  Obsah služby

  Obsahom služby je sprostredkovanie a uzavretie zmluvy o poskytnutí nocľahu, príp. o cestovných službách alebo konferencii, ktorá sa počas rezervácie zrealizuje medzi Vami a hotelom, ktorý ste si vyhľadali. Potvrdenú cenu zaplatíte priamo v hoteli. Všetky nároky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nocľahu príp. o cestovných službách alebo konferencii a záväzky existujú bezprostredne a výlučne medzi rezervujúcim a hotelom, ktorý si vybral. Zmluvný vzťah o poskytnutí nocľahu medzi rezervujúcim a sprostredkujúcim neexistuje.

  Sprostredkovateľa príp. prevádzkovateľa rezervačného systému informujte na webových stránkach sprostredkovateľa o výbere jednotlivých cestovných služieb. Ak chcete rezervovať určitú cestovnú službu, Vašu žiadosť o rezerváciu prijme sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému. Ak je sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému oboznámený, že je rezervovaná cestovná služba dostupná, sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému zrealizuje rezerváciu u ponúkajúceho a sprostredkuje Vám potvrdenie o rezervácii. Inak sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému sprostredkuje Vašu žiadosť o rezerváciu príslušnému ponúkajúcemu a nato aj odpoveď ponúkajúceho.

  Ponúkajúci cestovných služieb („ponúkajúci“) nie je prevádzkovateľ rezervačného systému alebo sprostredkovateľ, ale prevádzkovateľ hotela.
  Ak rezervujete prostredníctvom internetových stránok sprostredkovateľa viaceré cestovné služby, výber a zostavenie jednotlivých cestovných služieb sa neuskutoční cez prevádzkovateľa rezervačného systému, ale na Vašu zodpovednosť.

  Pri výbere jednotlivých cestovných služieb navrhovaných rezervačným systémom budú zohľadnené Vami uvedené podmienky (napr. miesto, cieľ, cena, obdobie, kategória) nakoľko to bude možné. Výber rezervačným systémom však netreba chápať tak, že by okrem toho neexistovali žiadne iné lepšie cestovné služby, ktoré by mohli zodpovedať Vašim požiadavkám a podmienkam.


3.  Zmluva medzi Vami a ponúkajúcim cestovnej služby

  Použitím rezervačného systému dochádza medzi Vami a ponúkajúcim príslušnej cestovnej služby k realizácii zmluvy o poskytnutí nocľahu („zmluva“).

  Zmluva sa záväzne zrealizuje úspešným ukončením rezervačného postupu online.

  Prevádzkovateľ rezervačného systému a sprostredkovateľ sprostredkúvajú vyhlásenia medzi Vami a ponúkajúcim iba ako doručovatelia. Prevádzkovateľ rezervačného systému a sprostredkovateľ pracujú vo vzťahu k Vám a ponúkajúcemu ako nezávislá tretia osoba, a nie ako partner, správca, zástupca alebo Váš subdodávateľ alebo subdodávateľ ponúkajúceho. Prevádzkovateľ rezervačného systému a sprostredkovateľ nie sú zodpovední za realizáciu zmluvy.


4.  Obsah rezervácie
  4.1 Štandardné rezervácie hotela

  Štandardnú rezerváciu drží hotel zásadne do 18:00 hod. miestneho času. V prípade nepricestovania do 18:00 hod. miestneho času môže vniknúť poplatok, zároveň treba dodržiavať počas rezervačného dialógu upozornenia príslušného hotela. Potom už neexistuje nárok na ubytovanie. Ak sa príchod môže uskutočniť až po 18:00 hod. miestneho času, musí rezervujúci hotel priamo informovať o predpokladanom čase príchodu. Ojedinele sa ponúkajú aj neštandardné rezervácie. Prevádzkovateľ hotela drží rezervované izby v deň príchodu voľné až do určitého (presného) času. Potom Váš nárok na rezervovanú izbu prepadá, ak ste si s prevádzkovateľom hotela nedohodli priamo neskorší príchod. Rešpektujte, prosím, detailné podmienky rezervácie hotela zobrazené počas rezervačného dialógu, ako aj tie vo Vašom písomnom potvrdení rezervácie. Rezervácie, ktoré sú zaistené zadaním kreditnej karty, sa musia držať celú noc.

  4.2 Záväznosť Vašej rezervácie, zmeny a stornovania

  V závislosti od podmienok ponúkajúceho ste po rezervácii povinní zaplatiť dohodnutú cenu za cestovnú službu (alebo čiastočnú sumu), ak ste včas nestornovali svoju rezerváciu alebo ak ste cestovnú službu neuplatnili bez storna. V prípade, že stornujete v neskoršom čase alebo nestornujete vôbec, môže Vám hotel v súlade so zákonom po odpočítaní ušetrených výdavkov vyúčtovať celú cenu cesty.

  Detailné podmienky stornovania sú spravidla uvedené oddelene v dialógovom okne rezervácie a akceptovali ste ich.

  Stornovanie sa musí uskutočniť cez systém sprostredkovateľa online prostredníctvom sprostredkovateľského servisného centra a s udaním stornovacieho kódu. V prípade stornovania priamo v hoteli nemôže sprostredkovateľ poskytnúť žiadne informácie o prípadných nezhodách týkajúcich sa okamihu stornovania alebo skutkového stavu stornovania rezervujúcim zákazníkom.

  Špeciálne ceny, ktoré sú viazané na minimálny pobyt, môže hotel poskytnúť len v prípade celého trvania pobytu. V prípade predčasného odchodu hosťa si môže hotel vyúčtovať primerane vyššiu cenu za skrátený pobyt.

  Ak si rezervujúci zákazník žiada zmenu už zrealizovanej rezervácie (takzvaná zmena rezervácie) a skontaktuje sa ohľadom toho so sprostredkovateľom e-mailom alebo telefonicky, spoločnosť hotel.de je oprávnená uložiť si osobné údaje zákazníka na to, aby mohla uskutočniť zmenu rezervácie. Práva zákazníka na vymazanie jeho údajov podľa hotelinfo-Datenschutzbestimmungen tým nie sú dotknuté. V prípade skrátenia doby pobytu podľa platnej rezervácie si hotel vyhradzuje prispôsobenie ceny nocľahu, ktorá zodpovedá skrátenej dobe trvania.

  Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo stornovať rezervácie s neúplnými, pochybnými alebo zjavne nesprávnymi údajmi rezervujúcej alebo cestujúcej osoby bez konzultácie s rezervujúcim zákazníkom. Toto právo existuje aj pri rezerváciách osôb alebo u registrácií, ktoré v minulosti častejšie vzbudili pozornosť tzv. NoShows (nepricestovaním bez stornovania) alebo nezaplateným/neúplným zaplatením faktúr za hotel. V obidvoch prípadoch neexistuje právo na realizáciu rezervácie.

  Sprostredkovateľ odporúča uzavrieť vhodnú zábezpeku poistenia rezervácie, hlavne poistenie nákladov na odstúpenie od zájazdu a/alebo poistenie náhradného zájazdu.

  4.3 Platba kreditnou kartou

  Pri rezervácii musíte často udávať číslo Vašej kreditnej karty a dobu platnosti Vašej kreditnej karty. Tieto údaje budú odovzdané ponúkajúcemu príslušnej cestovnej služby a skontrolované pred potvrdením Vašej rezervácie.

  Vaša kreditná karta garantuje aktuálnemu ponúkajúcemu zaplatenie všetkých vzniknutých nákladov za rezervovanú cestovnú službu. Náklady zúčtuje ponúkajúci cestovnej služby priamo na mieste prostredníctvom Vašej kreditnej karty. Tam musíte kartu predložiť ponúkajúcemu. Čas zúčtovania sa riadi podmienkami ponúkajúceho.

  V jednotlivých prípadoch sa zobrazia špeciálne ceny za nocľah, ktoré sa poskytujú len na základe platby vopred. Na to sa explicitne upozorňuje v rezervačnom dialógu. V týchto prípadoch vyhlasujete, že súhlasíte, aby bola Vaša kreditná karta okamžite zaťažená celkovou cenou vrát. príp. daní a poplatkov uvedenou v rezervačnom dialógu. Za dodatočné zmeny rezervácie sa preto môže účtovať poplatok.

  Použitie tohto rezervačného systému je pre Vás bezplatné.

  Ak sa na rezerváciu požaduje kreditná karta, nemôžete rezervačný systém prevádzkovateľa používať bez platnej kreditnej karty prostredníctvom sprostredkovateľa.

  4.4 Kategórie hotelov/informácie o zájazdoch

  Zaradenie ponúkaného hotela do kategórie zodpovedá medzinárodným zvyklostiam alebo vždy bežným národným zvyklostiam a udáva nezáväzný odkaz na štandard a vybavenie hotela. Zakladá sa na samohodnotení príslušného prevádzkovateľa hotela a sprostredkovateľ ho neoveruje. Všetky ostatné informácie o hoteli a popis izieb sa takisto zakladajú na vlastných údajoch prevádzkovateľa hotela. Sprostredkovateľ nemá vplyv na tieto informácie a nepreberá zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť.

  4.5 Zmluvne dohodnuté ceny izieb

  Všetky ceny sú aktuálne výhodné denné ceny, ktoré sa uvádzajú v mene príslušného hotela a platia pre všetky rezervácie realizované cez svetový rezervačný systém sprostredkovateľa.

  Rezervácie sa robia vždy za najlepšiu, aktuálne najvýhodnejšiu dennú cenu sprostredkovateľa, ktorú dodal na uvedený dátum zájazdu priamo hotel a uvádzajú sa v mene hotela. Ceny na dostupné cesty Last-Minute, sezónne a víkendové ceny alebo akciové ceny sprostredkovateľa sa okamžite zohľadnia v rezervácii.

  Cenu oznamuje hotel a zahŕňa príslušné dane a poplatky. Pokiaľ sa uvádzajú dane a poplatky, ide o dane a poplatky zahrnuté v cene. Výška uvedených daní podlieha stálej zmene a môže sa preto uvádzať iba nezáväzne. V určitých destináciách môžu vzniknúť dodatočné miestne poplatky, ako napr. kúpeľný poplatok a poplatok mestu. Uvedené hotelové ceny platia pre izbu a noc bez vedľajších výkonov. Ponúkané vedľajšie výkony závisia od príslušného hotela. Raňajky sú zahrnuté v cene izby iba vtedy, ak je to osobitne uvedené v popise hotela. Údaje o cenách v ostatných menách môžu podliehať výkyvom výmenného kurzu, a preto sa uvádzajú bez záruky, len orientačne. Zmluvy o poskytnutí nocľahu a vyúčtovanie sa zrealizujú priamo v hoteli.

  V prípade prečiarknutých cien ide o reálne ceny rovnakej kategórie izby, ktoré boli ponúkané v období 30 dní pred, príp. 30 dní po období plánovaného pobytu.

  4.6 Pasové, vízové, colné, devízové a zdravotné predpisy cestovného výkonu

  Sprostredkovateľ sprostredkuje len jednotlivé cestovné výkony a nie je informovaný o podrobnostiach Vášho zájazdu a Vašich osobných pomerov (napr. štátnej príslušnosti). Sprostredkovateľ preto nevie určiť príslušné pasové, vízové, devízové a zdravotné predpisy, takže ste za dodržanie všetkých prípadných predpisov, ktoré treba rešpektovať, zodpovedný sám.

  4.7 Prehľad rovnakých individuálnych rezervácií

  Ak zákazník alebo skupina zákazníkov vytvorí časovo po sebe nasledujúce alebo paralelne zrealizované individuálne rezervácie, má hotel alebo sprostredkovateľ právo zhrnúť individuálne rezervácie do skupinovej rezervácie a modifikovať podmienky rezervácie a stornovania. V prípade, že by rezervujúci nové podmienky neakceptoval, má hotel alebo sprostredkovateľ právo stornovať rezervácie. Okrem toho môžete nárok na rezervovaný cestový výkon odstúpiť inej osobe len s výslovným súhlasom ponúkajúceho. V prípade chýbajúceho, príp. pochybného uvedenia cestujúcej(ich) osoby(ôb) si sprostredkovateľ vyhradzuje právo stornovať rezervácie bez konzultácie s rezervujúcim.

  4.8 Požiadavka, rezervácia a stornovanie konferencie

  V prípade požiadavky cez konferenčnú stránku sa vybrané hotely informujú o požiadavke zákazníka e-mailom. Hotely zašlú zákazníkovi príslušné ponuky cez konferenčnú stránku. Ak sa ponuka hotela rezervuje cez stránky sprostredkovateľa, dôjde uzatvorením rezervácie medzi zákazníkom a hotelom k uskutočneniu záväznej zmluvy. V prípade stornovania musí zákazník okrem sprostredkovateľa informovať aj hotel. Rezerváciu konferencie je možné u sprostredkovateľa stornovať výlučne online cez oblasť konfenerncií a písomným spôsobom. Po skončení podujatia si sprostredkovateľ vyžiada kópiu faktúry za konferenciu, aby štatisticky vyhodnotil skutočne uplatnené služby a zaznamenal ich.

  4.9 Rezervácie a bonusové programy

  Sprostredkovateľ ponúka aj možnosť realizovať rezervácie prostredníctvom bonusových programov uznávaných partnerov. Rerervácia hotela sa pritom musí uskutočniť výlučne prostredníctvom odkazu integrovaného u partnera na jeho webových stránkach. Náhrada sa zrealizuje cca 6 týždňov po skončení mesiaca, v ktorom ste z hotela odcestovali. Na výšku náhrady sa spýtajte príslušného partnera. Rezervácie hotelov siete Marriott sú z výplaty bonusov vylúčené. Pri rezervácii cez bonusový program sa musí člen ako rezervujúca osoba zhodovať s prichádzajúcou osobou. Náhrada sa poskytuje členom bonusového programu plus jednej sprevádzajúcej osobe. Za rezervácie účastníkov bonusového programu cez servisné centrá sprostredkovateľa sa nemôže vyplatiť bonus. Kombinácia rôznych modelov rabatov je takisto minimálne možná.

  4.10 Telefonické požiadavky na servisné centrá sprostredkovateľa

  Na telefonické rezervácie cez servisné centrá je potrebná registrácia. Na to je potrebné oznámenie osobných údajov ako meno, adresa, e-mailová adresa, príp. číslo faxu, ako aj prípadné bankové spojenie alebo údaje z kreditnej karty, pokiaľ je to potrebné na realizáciu rezervácie.

  Telefonickou rezerváciou prostredníctvom servisného centra sprostredkovateľa zákazník akceptuje všeobecné obchodné podmienky spoločnosti hotel.de AG.

  Aby sa mohli uskutočniť rezervácie, stornovania alebo zmeny údajov, overuje sa zákazník opýtaním sa na relevantné údaje. Na to je potrebné príslušné zákaznícke číslo a v prípade stronovania je to kód stornovania. Sprostredkovateľ si pritom vyhradzuje právo odmietnuť rezervácie, stornovania alebo zmeny údajov v prípade nedostatočného písomného alebo ústneho overenia. Vykonávať rezervácie, stornovania alebo zmeny údajov v poverení tretích osôb je neprípustné.

  Pred uzavretím telefonickej rezervácie, stornovania alebo zmeny údajov nasleduje ešte raz ústne porovnanie údajov. Toto porovnanie údajov, ako aj z toho vyplývajúca rezervácia, stornovanie alebo zmena údajov sú pre zákazníka záväzné a uznajú sa uzavretím ústneho porovnania údajov.

  Sprostredkovateľ môže v prípade adekvátnej dostupnosti na strane hotela zrealizovať individuálne rezervácie aj mimo systému. Zákazník bude o tom informovaný osobitne a vyhlasuje, že súhlasí s tým, že záväzná rezervácia pre zákazníka nadobúda platnosť až po opätovnom písomnom spätnom potvrdení hotelom a môže podliehať zmenám. Nie sú tým dotknuté skupinové rezervácie, ktoré sa realizujú cez servisné centrum.


5.  Hodnotenie zákazníka

  Zákazník má možnosť po návrate z ním rezervovaného zájazdu odovzdať hodnotenie hotela. Môže pritom poskytnúť informácie o kvalite izby, čistote, prívetivosti a kompetentnosti personálu, pomere ceny k výkonom, gastronómii a športe/wellnesse. Toto hodnotenie sa dá upraviť len 3 dni po prvotnom zadaní. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo vymazať hodnotenia bez udania dôvodu.


6.  Rôzne

  6.1 Prebratie údajov

  Všetky údaje boli zostavené s maximálnou starostlivosťou. Za prípadné chyby v evidencii údajov alebo prenose dát však nemôžeme prebrať zodpovednosť.

  6.2 Poznámka k právu odvolania

  Prihlásenie u zákazníka môže zákazník kedykoľvek písomne odvolať. Aj sprostredkovateľ je oprávnený v prípade závažného dôvodu odvolať prihlášku zákazníka. Sprostredkovateľ si okrem toho vyhradzuje právo deaktivovať účty zákazníkov s neúplnými, pochybnými alebo očividne nesprávnymi údajmi bez konzultácie so zákazníkom. Toto právo existuje aj vtedy, keď bol zákazník v minulosti častejšie nápadný napr. formou častého nepricestovania bez stornovania alebo nezaplatených faktúr.


7.  Vysvetlivky k ochrane údajov
8.  Vylúčenie zo zodpovednosti

  Rezervačný systém prevádzkovaný prevádzkovateľom rezervačného systému je bezplatný servis. Preto nepreberá sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému žiadnu zodpovednosť za prevádzku a používanie rezervačného systému, hlavne nie v nasledujúcich bodoch:

  • Za dostupnosť rezervačného systému a možnosť zarezervovať cestovné služby prostredníctvom rezervačného systému.
  • Za riadne splnenie zmluvy existujúcej medzi Vami a ponúkajúcim rezervačné služby, aj keď bola táto zmluva uzavretá sprostredkovateľom alebo pomocou rezervačného systému prevádzkovaného prevádzkovateľom.
  • Za možnosť môcť zmeniť alebo stornovať uzavretú zmluvu pomocou rezervačného systému alebo aj inak.
  • Za správnosť a úplnosť popisov cestovných služieb zahrnutých v rezervačnom systéme.

9.  Obmedzenie zodpovednosti
  9.1

  Zodpovednosť sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa rezervačného systému za všetky škody, je jedno z akého právneho dôvodu, vrátane nedovoleného konania, kvázi zmluvného záväzku, zmluvy alebo poskytnutia záruky je vylúčená, pokiaľ škody (i) neboli zapríčinené vlastným zavinením porušenia podstatných zmluvných povinností sprostredkovateľom alebo prevádzkovateľom rezervačného systému spôsobom, ktorý ohrozuje účel zmluvy, alebo (ii) hrubou nedbanlivosťou alebo úmyslom zo strany sprostredkovateľa, alebo prevádzkovateľa rezervačného systému v plnení, alebo pri príležitosti poskytovania služieb.

  9.2

  V prípade, že sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému podľa bodu 9.1 (i) zodpovedá za porušenie kardinálnych povinností vlastným zavinením bez toho, že by existovala hrubá nedbanlivosť alebo úmysel, je celá zodpovednosť sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa rezervačného systému obmedzená na také škody a taký rozsah škôd, ktoré mohol sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému typickým spôsobom predpokladať, že nastanú podľa jemu známych okolností pri uzatváraní zmluvy. V prípadoch č. 9.1 (ii) neexistuje zodpovednosť sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa rezervačného systému za nepriame škody, škody v dôsledku nedostatkov alebo ušlého zisku.

  9.3

  Ak sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému zodpovedá podľa bodu 9.1 (ii) za hrubú nedbanlivosť alebo úmysel pracovníkov alebo splnomocnenca, ktorí nie sú vedúcimi pracovníkmi sprostredkovateľa, je celá zodpovednosť sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa rezervačného systému takisto obmedzená na také škody a na taký rozsah škôd, ktoré mohol sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ rezervačného systému typickým spôsobom predpokladať, že nastanú podľa jemu známych okolností pri uzatváraní zmluvy. V prípadoch bodu 9.3 neexistuje zodpovednosť sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa rezervačného systému za nepriame škody, škody v dôsledku nedostatkov alebo ušlého zisku.

  9.4

  V prípadoch bodu 9.2 a 9.3 je celá zodpovednosť sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa rezervačného systému obmedzená na 50 000 €. Celá zodpovednosť za čisto majetkové škody (v porovnaní so škodami na zdraví osôb alebo vecnými škodami) je v týchto prípadoch ďalej obmedzená na hodnotu služieb. Nároky na náhradu škody sa premlčia najneskôr rok od momentu, v ktorom sa dalo dozvedieť o škodovej udalosti. Neplatí to pre nároky z nedovolenej zodpovednosti.

  9.5

  Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za náhradu škôd podľa vyššie uvedených predpisov platí aj pre prípadné nároky voči pracovníkom alebo splnomocnencovi sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa rezervačného systému.


10.  Copyright

  Súčasti rezervačného systému prevádzkovaného sprostredkovateľom, príp. prevádzkovateľom rezervačného systému podliehajú autorskému právu a ďalším právam na ochranu. Používanie webových stránok sprostredkovateľa a príp. stránok prevádzkovateľa rezervačného systému a na nich uložených materiálov je prípustné len vtedy, ak uskutočňujete rezervácie cez sprostredkovateľa, príp. prevádzkovateľa rezervačného systému.


11.  Použiteľné právo

  Tieto obchodné podmienky a zmluvy, ktoré sú základom (vzťahu) medzi koncovým zákazníkom a sprostredkovateľom, podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením kúpneho práva UN.


12.  Miestna príslušnosť súdu

  Príslušnosť súdu pre obchodníkov v zmysle obchodného zákonníka je Norimberg, Nemecko. Pre spotrebiteľov platí v zmysle § 13 občianskeho zákonníka súd príslušný podľa zákona.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号