HOTEL DE GmbH logotips  
 
 
   

Vispārējie darījumu noteikumi (VDN)

Die hotel.de AG savās mājas lapās www.hotel.de, www.hotel.info un visās tām pieslēgtajās sadarbību partneru lapās uztur vispasaules viesnīcu rezervāciju servisu. Die hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. un hotel.info reservas hoteleiras Ltda. ir hotel.de AG meitas uzņēmumi. Uz visām adresēm un meitas uzņēmumiem attiecas zemāk norādītie hotel.de AG, turpmāk tekstā - "starpnieks", dalības noteikumi.

1.  Darbības joma

  Šie vispārējie darījumu noteikumi ir attiecināmi gan uz visiem nesaistošajiem rezervāciju pieprasījumiem, gan uz saistošām naktsmītņu vai konferenču rezervācijām, kas tiek veiktas, izmantojot starpnieka vispasaules rezervāciju sistēmas. Atsevišķo ceļošanas pakalpojumu, kurus Jūs kā rezervāciju veicošais klients varat rezervēt starpnieka uzturētajās interneta mājaslapās, starpniecība var notikt arī tiešsaistes rezervācijas sistēmās, kuras uztur starpnieka partneri ("rezervācijas sistēmu operatori").


2.  Pakalpojuma saturs

  Pakalpojums ir starpniecības pakalpojumi un izmitināšanas, ceļojuma pakalpojuma vai konferences līguma noslēgšana, kas rezervāciju veikšanas laikā tiek noslēgts starp Jums un Jūsu izvēlēto viesnīcu. Apstiprināto cenu Jūs maksājat uz vietas viesnīcā. Visa veida no izmitināšanas, ceļojuma pakalpojuma vai konferences līguma izrietošās pretenzijas un saistības pastāv tiešā un nepastarpinātā veidā tikai starp rezervētāju un viņa izvēlēto viesnīcu. Nepastāv izmitināšanas līgumattiecības starp rezervētāju un starpnieku.

  Starpnieks vai attiecīgā gadījumā rezervāciju sistēmas operators informē Jūs starpnieka mājaslapās par dažādu ceļošanas pakalpojumu izvēli. Ja Jūs vēlaties rezervēt kādu ceļošanas pakalpojumu, Jūsu attiecīgo rezervācijas pieprasījumu pieņem vai nu starpnieks, vai attiecīgais rezervāciju sistēmas operators. Ja starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora rīcībā ir ziņas, ka rezervētais ceļošanas pakalpojums ir pieejams, starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators veic attiecīgo rezervāciju pie pakalpojuma piedāvātāja un nosūta Jums rezervācijas apstiprinājumu. Visos citos gadījumos starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators nosūta Jūsu rezervācijas pieprasījumu tālāk attiecīgajam piedāvātājam un viņa atbildi - Jums.

  Ceļošanas pakalpojuma sniedzējs ("piedāvātājs") nav rezervāciju sistēmas operators vai starpnieks, bet gan viesnīcas operators.
  Ja Jūs starpnieka mājaslapā rezervējat vairākus ceļošanas pakalpojumus, šo pakalpojumu izvēli un kombinēšanu neveic rezervāciju sistēmas operators, bet gan Jūs pats uz savu atbildību.

  Izvēloties atsevišķu rezervāciju sistēmā piedāvāto ceļošanas pakalpojumu izvēli, pēc iespējas tiek ņemti vērā Jūsu uzrādītie noteikumi (piemēram: vieta,mērķis, cena, laika posms, kategorija). Rezervāciju sistēmas sniegtā izvēle tomēr nav jāsaprot kā vislabākā jeb bezalternatīvu izvēle atbilstoši Jūsu uzrādītajiem noteikumiem.


3.  Līgums starp Jums un ceļojuma pakalpojuma piedāvātāju

  Izmantojot rezervāciju sistēmu, Jūs noslēdzat izmitināšanas līgumu ar attiecīgā ceļošanas pakalpojuma piedāvātāju ("līgums").

  Līgums tiek saistoši noslēgts ar veiksmīgu tiešsaistes rezervācijas procesa pabeigšanu.

  Rezervāciju sistēmas operators un starpnieks tikai kā sūtnis nodod gribas izteikumus starp Jums un piedāvātāju. Rezervāciju sistēmas operators un starpnieks tiesiskajās attiecībās ar Jums un pakalpojuma piedāvātāju ir vērtējams kā neatkarīga trešā persona, kas neatrodas ne tiesiskās partnerības, ne trasta, ne pārstāvniecības, ne apakšuzņēmēja attiecībās ne ar Jums, ne pakalpojuma piedāvātāju. Rezervāciju sistēmas operators un starpnieks neatbild par līguma izpildi.


4.  Rezervācijas saturs
  4.1 Viesnīcu standarta rezervācijas

  Standarta rezervācijas viesnīcas parasti tur spēkā līdz plkst. 18:00 pēc vietējā laika. Ja viesis neierodas līdz plkst. 18:00 pēc vietējā laika, var tikt noteikta nodeva, par kuru var uzzināt attiecīgās viesnīcas sniegtajās un rezervācijas dialogā redzamajās norādēs. Pēc šī laika tiesības uz izmitināšanu tiek zaudētas. Ja ierašanās ir iespējama tikai pēc plkst. 18:00 pēc vietējā laika, rezervētājam pašam ir tiešā veidā jāinformē viesnīca par domājamo ierašanās laiku. Dažreiz tiek piedāvātas arī nestandarta rezervācijas. Šādā veidā rezervētos numurus viesnīcas operators plānotajā ierašanās dienā līdz noteiktam laikam nepiedāvā citiem viesiem. Ja Jūs pats tiešā veidā ar viesnīcas operatoru neesat vienojušies par vēlāku ierašanās laiku, pēc šī noteiktā laika zūd Jūsu tiesības uz rezervētā numura izmantošanu. Šajā sakarā lūdzam ievērot rezervācijas dialoga laikā, kā arī rakstiskajā rezervācijas apstiprinājumā uzrādītos viesnīcas detalizētos rezvervācijas noteikumus. Rezervācijām, kuras ir garantētas ar kredītkartes datiem, ir jābūt spēkā visu nakti.

  4.2 Jūsu rezervācijas saistošais raksturs, izmaiņas un anulācija

  Ja Jūs savu rezervāciju neesat anulējis savlaicīgi vai bez anulācijas neesat izmantojis viesnīcā rezervētos pakalpojumus, atkarībā no piedāvātāja nosacījumiem pēc rezervācijas veikšanas Jums ir pienākums samaksāt noteikto cenu par viesnīcā rezervētajiem pakalpojumiem (vai daļu no šīs summas). Ja rezervācija tiek anulēta vēlāk vai netiek anulēta nemaz, viesnīcai var piestādīt rēķinā pilnu ceļojuma cenu, atkarībā no ceļojuma mērķa valsts tiesību normām atskaitot ietaupītos izdevumus.

  Detalizēti anulācijas noteikumi rezervācijas dialogā tiek parādīti atsevišķi un Jums ir jāatzīmē, ka Jūs tiem piekrītat.

  Anulācijas ir jāveic tiešsaistes režīmā, izmantojot starpnieka sistēmu vai starpnieka servisa centru, norādot anulācijas kodu. Gadījumā, ja anulācija tiek veikta tieši viesnīcā, starpnieks nevar sniegt nekādu informāciju par iespējamiem rezervāciju veicošā klienta radītajiem pārpratumiem saistībā ar anulācijas laiku vai anulācijas apstākļiem.

  Īpašās cenas, ka tiek piedāvātas saistībā ar noteiktu minimālo uzturēšanās laiku, ir pieejamas tikai tad, ja uzturēšanās ir notikusi visu atrunāto uzturēšanās laiku. Ja viesis aizceļo agrāk, viesnīcai ir tiesības aprēķināt augstāku cenu atbilstoši viesnīcā pavadītajam īsākajam laikam.

  Ja klients, kas veic rezervāciju, vēlas mainīt jau veikto rezervāciju (t.s. pārrezervācija) un šajā sakarā pa tālruni vai pa e-pastu sazinās ar starpnieku, hotel.de ir tiesības saglabāt klienta personiskos datus, lai varētu veikt pārrezervāciju. Klienta tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu saskaņā ar hotelinfo datu aizsardzības noteikumiem paliek neskartas. Ja saskaņā ar spēkā esošu rezervāciju tiek saīsināts viesa uzturēšanās laiks viesnīcā, viesnīca patur tiesības piemērot naktsmītnes cenu atbilstoši tai, kas piemērojamas īsākajam uzturēšanās laikam.

  Starpnieks patur tiesības atcelt rezervāciju bez sazināšanās ar rezervējošo klientu, ja rezervācijā norādītie dati ir nepilnīgi, šaubīgi vai acīmredzami nepareizi. Tādas pašas tiesības starpnieks saglabā arī attiecībā uz tādu personu veiktām rezervācijām, par kurām pagātnē ir reģistrēti bieži t.s. NoShows (neierašanās bez anulācijas) vai kuri nav veikuši savlaicīgu/pilnīgu viesnīcu rēķinu apmaksu. Abos minētajos gadījumos klientam nav tiesību uz rezervācijas izpildi.

  Starpnieks iesaka noslēgt piemērotu ceļojumu apdrošināšanu, īpaši ceļojuma atcelšanas izdevumu un/vai aizvietojošā ceļojuma apdrošināšanu.

  4.3 Maksāšana ar kredītkarti

  Veicot rezervāciju, Jums bieži ir jāievada kredītkartes numurs un tās derīguma termiņš. Šie dati tiek nodoti tālāk attiecīgā ceļojuma pakalpojuma piedāvātājam un pirms rezervācijas apstiprinājuma izdošanas tie tiek pārbaudīti.

  Jūsu kredītkarte ir garantija attiecīgajam piedāvātājam, ka Jūs apmaksāsiet visus ar rezervēto ceļojuma pakalpojumu saistītos izdevumus. Par izdevumiem ar Jūsu kredītkartes palīdzību norēķinās ceļojuma pakalpojuma piedāvātājs uz vietas. Kredītkarti ir jāuzrāda piedāvātājam. Norēķina laiks ir atkarīgs no piedāvātāja noteikumiem.

  Atsevišķos gadījumos tiek parādītas īpašas naktsmītnes cenas, kas ir pieejamas tikai ar priekšapmaksu. Par to tiek sniegtas skaidras norādes attiecīgajā rezervācijas dialogā. Šādā gadījumā Jūs piekrītiet tam, ka no Jūs kredītkartes nekavējoties tiks debetēta rezervācijas dialogā redzamā kopējā summa, kurā, iespējams, ir iekļauti nodokļi un nodevas. Tāpēc vēlāku rezervācijas izmaiņu gadījumā var tikt pieprasīta nodeva.

  Rezervāciju sistēmas lietošana ir bez maksas.

  Ja rezervācijas veikšanai tie pieprasīta kredītkarte, bez derīgas kredītkartes rezervāciju sistēmas operatora rezervāciju sistēmu caur starpnieku izmantot nav iespējams.

  4.4 Viesnīcu kategorijas un viesnīcu / ceļošanas informācija

  Piedāvāto viesnīcu iedalījums kategorijās ir veikts atbilstoši starptautiskiem vai attiecīgajiem nacionālajiem standartiem un ir nesaistoša norāde par viesnīcas standartu un aprīkojumu. Attiecīgā kategorija ir attiecīgā viesnīcas operatora sniegtā informācija, ko starpnieks nepārbauda. Arī visa pārējā informācija par viesnīcām un numuru apraksti ir balstīti uz viesnīcas operatora sniegto informāciju. Starpniekam nav ietekmes uz šo informāciju un viņš neatbild par šo datu pareizību un pilnīgumu.

  4.5 Līgumā noteiktās numuru cenas

  Visas norādītās cenas ir izdevīgas attiecīgās dienas cenas, kas tiek norādītas attiecīgās viesnīcas vārdā un kas ir spēkā visām caur starpnieka vispasaules rezervāciju sistēmu veiktajām rezervācijām.

  Rezervācijas tiek veiktas par starpnieka izdevīgāko attiecīgās dienas cenu, kuru izvēlētajam ceļošanas datumam tiešā veidā piedāvā viesnīca un kas tiek uzrādīta šīs viesnīcas vārdā. Rezervācijas veikšanā automātiski tiek ņemtas vērā starpniekam pieejamās pēdējā mirkļa piedāvājumu, sezonālās, nedēļas nogaļu vai īpašas akciju cenas.

  Cenu paziņo viesnīca un tajā ir iekļauti attiecīgie nodokļi un nodevas. Ja tiek norādīti nodokļi un nodevas, tie ir jau cenā iekļautie nodokļi un nodevas. Norādīto nodokļu apjoms pastāvīgi mainās un tāpēc tie var tikt norādīti bez saistībām. Noteiktos galamērķos var tikt pieprasītas papildus reģionālās nodevas, piemēram kūrorta nodoklis, pilsētas nodoklis (city tax). Norādītās viesnīcu cenas ir cenas par vienu numuru un vienu nakti bez papildus pakalpojumiem. Piedāvātie papildus pakalpojumi ir atkarīgi no attiecīgās viesnīcas. Brokastis numura cenā ir iekļautas tikai tad, ja tas ir atsevišķi norādīts viesnīcas aprakstā. Citās valūtās norādītas cenas var būt pakļautas valūtas kursu svārstībām un attiecīgi nav uzskatāmas par saistošām, bet izmantojamas tikai vispārējai informācijai. Izmitināšanas līgums tiek izpildīts un norēķini tiek veikti viesnīcā uz vietas.

  Pārsvītrotās cenas ir reālas tās pašas numuru kategorijas cenas, kuras tiek piedāvātas 30 dienas pirms vai attiecīgi 30 dienas pēc plānotā uzturēšanās perioda.

  4.6 Ar ceļošanas pakalpojumu saistītie pasu, vīzu, muitas, valūtas un veselības nosacījumi

  Starpnieks piedāvā tikai atsevišķu ceļojumu pakalpojumu starpniecību un nav informēts par Jūsu ceļojuma detaļām un personisko informāciju (piemēram, pilsonību). Tāpēc starpnieks nevar sniegt informāciju par pasu, vīzu, muitas, valūtas un veselības nosacījumiem, līdz ar ko Jūs pats esat atbildīgs par visu iespējams ievērojamo nosacījumu ievērošanu.

  4.7 Vienādu atsevišķo rezervāciju apvienošana

  Ja viens un tas pats klients vai klientu grupa secīgi vai paralēli veic vairākas atsevišķas rezervācijas, tādejādi radot grupas rezervāciju, viesnīcai vai starpniekam ir tiesības apvienot atsevišķās rezervācijas grupas rezervācijā un piemērot attiecīgos rezervācijas un anulācijas noteikumus. Ja klients, kas veic rezervāciju, atsakās pieņemt jaunos rezervācijas noteikumus, viesnīcai vai starpniekam ir tiesības attiecīgo rezervāciju anulēt. Papildus tam Jūs savas tiesības uz rezervēto ceļošanas pakalpojumu varat nodot citai personai tikai ar skaidru pakalpojuma piedāvātāja atļauju. Ja informācija par ceļojošo personu (personām) trūkst vai ir apšaubāma, starpnieks patur tiesības anulēt attiecīgo rezevāciju, nepaziņojot par to rezervāciju veikušajam klientam.

  4.8 Konferenču pieprasījums, rezervācija un anulācija

  Ja pieprasījums ir ticis nosūtīts caru konferenču mājaslapu, izvēlētās viesnīcas pa e-pastu tiek informētas par attiecīgo klienta pieprasījumu. Viesnīcas caur konferenču mājaslapu piesūta klientam atbilstošus konferenču piedāvājumus. Ja viesnīca tiek rezervēta caur starpnieka lapu, pabeidzot rezervāciju tiek noslēgts saistošs līgums starp klientu un viesnīcu. Anulācijas gadījumā klientam ir jāinformē gan starpnieks, gan viesnīca. Konferenču rezervācija var tikt anulēta tikai pie starpnieka, veicot anulāciju tiešsaistē sadaļā "Konferences" vai iesniedzot rakstisku paziņojumu. Pēc pasākuma beigām starpnieks no viesnīcas pieprasa konferences rēķina kopiju, lai varētu izvērtēt faktiski sniegtos pakalpojumus un veikt statistisku uzskaiti.

  4.9 Rezervācijas bonusu programmās

  Starpnieks piedāvā iespēju veikt rezervācijas plaši pazīstamu partneru bonusu sistēmās. Lai to izdarītu, rezervācija ir jāveic tikai izmantojot partnera interneta lapā ievietoto saiti. Atmaksa tiek veikta aptuveni 6 nedēļas pēc tā mēneša beigām, kad viesis bija aizceļojis no viesnīcas. Informāciju par konkrēto atmaksas summu sniegs attiecīgais partneris. Marriott tīkla viesnīcas ir izslēgtas no bonusu atmaksas programmas. Veicot rezervāciju bonusa programmā, programmas dalībniekam un personai, kas ierodas viesnīcā, ir jāsakrīt. Bonusu programmas atmaksa ir iespējama programmas dalībniekam un vēl vienai pavadošai personai. Bonusi netiek izmaksāti, ja bonusa programmas dalībnieki rezervāciju ir veikuši starpnieka servisa centrā. Nav iespējama arī dažādu atlaižu modeļu kombinācija.

  4.10 Informācijas pieprasījumi pa tālruni starpnieka servisa centrā

  Lai varētu pa tālruni veikt rezervācijas servisa centrā, iepriekš ir jāveic reģistrācija. Lai to izdarītu, ir jāsniedz tādi personiskie dati kā vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese vai arī faksa numurs, attiecīgajā gadījumā - arī bankas konta rekvizīti vai kredītkartes dati, ja tas ir nepieciešamas rezervācijas veikšanai.

  Reģistrējoties pa tālruni starpnieka servisa centrā, klients piekrīt akciju sabiedrības hotel.de AG Vispārējiem darījumu noteikumiem.

  Lai būtu iespējams veikt rezervācijas, anulācijas vai datu izmaiņas, klients tiek identificēts, uzstādot viņam jautājumus par viņa vajadzīgajiem datiem. Šim mērķim ir nepieciešams klienta numurs un anulācijas gadījumā - anulācijas kods. Starpnieks patur tiesības noraidīt rezervācijas, anulācijas vai datu izmaiņas, ja mutiska vai rakstiska autorizācija nav iespējama pilnā apjomā. Rezervāciju, anulāciju vai datu izmaiņas veikšana trešo personu uzdevumā nav pieļaujama.

  Pirms telefoniskas rezervācijas, anulācijas vai datu maiņas veikšanas vēlreiz tiek veikta mutiska datu salīdzināšana. Šī datu salīdzināšana un pēc tās veiktā rezervācija, anulācija vai datu nomaiņa ir saistoša klientam un tiek no viņa puses atzītas līdz ar mutiskās datu salīdzināšanas beigām.

  Starpnieks, ja attiecīgie piedāvājumi ir pieejami, var veikt atsevišķas rezervācijas arī viesnīcu interneta lapās ārpus sistēmas. Par to klients tiek īpaši informēts un viņš dod savu piekrišanu, ka klientam saistošā rezervācija kļūs saistoša viesnīcai tikai tad, kad viesnīca to vēlreiz būs rakstiski apstiprinājusi un ka tajā vēl ir iespējamas izmaiņas. Šie nosacījumi neattiecas uz servisa centrā veiktajām grupu rezervācijām.


5.  Klientu sniegtais novērtējums

  Klientam pēc viņa rezervētā ceļojuma beigām ir iespēja novērtēt viņa izmantoto viesnīcu. Klients var sniegt savu vērtējumu par numuru kvalitāti, trokšņu izolāciju, tīrību, darbinieku laipnību un kompetencei, cenas/pakalpojuma kvalitātes attiecību, ēdināšanas pakalpojumiem un sporta /Wellness piedāvājumiem. Šo vērtējumu var rediģēt tikai trīs dienu laikā pēc ievadīšanas. Starpnieks patur tiesības izdzēst vērtējumus, nesniedzot paskaidrojumus par dzēšanas iemesliem.


6.  Dažādi

  6.1 Datu pārņemšana

  Visi dati ir tikuši apkopoti ar vislielāko rūpību. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām, kas radušās datu apkopošanas vai datu pārraides laikā.

  6.2 Norādījums par tiesībām atkāpties no līguma

  Klients var jebkurā laikā rakstiskā formā atsaukt savu reģistrāciju pie starpnieka. Arī starpnieks ir tiesīgs atsaukt klienta reģistrāciju, ja tam ir svarīgs iemesls. Starpnieks papildus patur tiesības deaktivizēt klienta kontus bez iepriekšējas sazināšanās ar klientu, ja konta dati ir nepilnīgi, apšaubāmi vai acīmredzami nepatiesi. Šīs tiesības ir spēkā arī tajos gadījumos, ja klienta uzvedība jau iepriekš ir devusi pamatu aizdomām, piemēram, ja klients bieži nav ieradies rezervētajā viesnīcā, rezervāciju iepriekš neanulējot, vai arī nav apmaksājis savus rēķinus.


7.  Paskaidrojumi par personas datu aizsardzību
8.  Saistību atruna

  Starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora uzturētās rezervāciju sistēmas lietošana Jums ir bez maksas. Tāpēc starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators neuzņemas nekādas saistības par sistēmas izmantošanu un lietošanu, īpaši attiecībā uz šādiem punktiem:

  • Par rezervāciju sistēmas pieejamību un iespēju rezervēt ceļošanas pakalpojumus rezervāciju sistēmā.
  • Par pareizu starp Jums un ceļošanas pakalpojuma piedāvātāju noslēgtā līguma izpildi. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad līgums ir ticis noslēgts, izmantojot starpnieku vai rezervācijas sistēmas operatora uzturēto rezervāciju sistēmu.
  • Par iespēju ar rezervāciju sistēmas vai citu iespēju starpniecību mainīt vai anulēt jau noslēgtu līgumu.
  • Par rezervāciju sistēmā sniegto ceļojuma piedāvājuma aprakstu pareizību un pilnīgumu.

9.  Atbildības ierobežojums
  9.1

  Starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies neatkarīgi no to tiesiskā pamata, ieskaitot no neatļautām darbībām, šķietami līgumiskiem pienākumiem, līguma vai saistības, ja vien šie zaudējumi nav tikuši nodarīti, (i) starpniekam vai rezervāciju sistēmas operatoram savas vainas dēļ pakalopuma sniegšanas laikā pārkāpjot savus pienākumus tādā veidā, kas apdraud līguma mērķi, vai (ii) aiz rupjas nolaidības vai ar nodomu no starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora puses.

  9.2

  Ja starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators saskaņā ar 9.1. punkta (i) apakšpunktu savas vainas dēļ nes atbildību par līguma pamatpienākumu pārkāpumu bez nodoma vai rupjas nolaidības, starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora kopējā atbildība attiecas tikai uz tādiem zaudējumiem un tādu zaudējumu apjomu, kuru starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators varēja paredzēt izejot no apstākļiem, kas viņam bija zināmi līguma noslēgšanas brīdī. 9.1. punka (ii) apakšpunktā minētajos gadījumos starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators neuzņemas atbildību par netiešiem zaudējumiem, trūkumu pēcsekām un atrauto peļņu.

  9.3

  Ja starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators saskaņā ar 9.1. punkta (ii) apakšpunkta noteikumiem atbild par savu darbinieku vai pilnvaroto personu, kas nav starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora struktūrvienības vai vadošie darbinieki, rupju nolaidību vai nodomu, starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora kopējā atbildība arī šajā gadījumā aprobežojas ar atbildību par tādiem zaudējumiem un tādu zaudējumu apjomu, kurus starpnieks vai rezervāciju sistēmas operators varēja paredzēt izejot no apstākļiem, kas viņam bija zināmi līguma noslēgšanas brīdī. 9.3. punktā minētajos gadījumos neiestājas starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora atbildība par netiešiem zaudējumiem, trūkumu pēcsekām vai atrauto peļņu.

  9.4

  9.2. un 9.3. punktā minētajos gadījumos starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora kopējā atbildība ir ierobežota uz EUR 50 000. Kopējā atbildība par mantiskiem zaudējumiem (pretēji mantas bojājumiem vai kaitējumam īpašumam) šajos gadījumos pamatā aprobežojas ar pakalpojuma vērtību. Zaudējumu atlīdzības pamats noilgst vēlākais gadu pēc tam, kad Jūs esat uzzinājuši par zaudējumus nodarošo notikumu. Tas neattiecas uz prasībām, kas izriet no neatļautām darbībām.

  9.5

  Zaudējumu atlīdzības atbildības izslēgšana vai ierobežošana saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem attiecas uz visām citām prasībām pret starpnieka vai rezervāciju sistēmas operatora darbiniekiem vai pilnvarotajām personām.


10.  Autortiesības

  Starpnieka un attiecīgā gadījumā rezervāciju sistēmas operatora uzturētā rezervāciju sistēma ir aizsargāta ar autortiesībān un citām aizsargtiesībām. Starpnieka un attiecīgajā gadījumā rezervāciju sistēmas operatora uzturētās rezervāciju sistēmas interneta lapu un tur saglabāto materiālu izmantošana ir pieļaujama tikai ar mērķi veikt rezervācijas ar starpnieka un attiecīgajā gadījumā rezervāciju sistēmas operatora starpniecību.


11.  Piemērojamās tiesības

  Uz šiem darījumu noteikumiem un uz tiem pamatā esošajiem līgumiem starp patērētāju un starpnieku ir attiecināmas Vācijas Federatīvās Republikas tiesību normas, izņemot Vīnes konvencijas par preču pārdošanu starptautiskā mērogā noteikumus.


12.  Piekritīgā tiesa

  Piekritīgā tiesa attiecībā uz komersantiem Vācijas Komertiesību kodeksa izpratnē ir Nirnbergas tiesa Vācijā. Attiecībā uz patērētājiem Vācijas Civiltiesību kodeksa 13.panta izpratnē piekritīga ir likumdošanas aktos noteiktā tiesa.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号