Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info

* Z mnoha zemí lze volat zdarma, pro další informace a podrobné kontaktní údaje klikněte zde .
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti HOTEL DE GmbH

Společnost HOTEL DE GmbH provozuje na internetových stránkách www.hotel.de, www.hotel.info a všech přidružených partnerských stránkách celosvětovou hotelovou rezervační službu. Pro všechny adresy a dceřiné podniky platí následující podmínky účasti společnosti HOTEL DE GmbH (dále jen „zprostředkovatele“).

1.  Oblast platnosti

  Tyto všeobecné obchodní podmínky platí jak pro všechny nezávazné poptávky rezervací, tak i pro závazné rezervace noclehů nebo konferencí prostřednictvím celosvětových rezervačních systémů zprostředkovatele. Zprostředkování jednotlivých cestovních služeb, které si můžete rezervovat jako zákazník prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele, probíhá popřípadě prostřednictvím on-line rezervačních systémů provozovaných partnery zprostředkovatele (dále jen „provozovateli rezervačního systému“).

2.  Obsah služby

  Obsahem služby je zprostředkování a uzavření smlouvy o ubytování, resp. cestovních službách nebo konferenci, která vzniká během rezervace bezprostředně mezi vámi a vybraným hotelem. Potvrzenou cenu zaplatíte přímo v hotelu. Veškeré nároky a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o ubytování, resp. cestovních službách nebo konferenci, existují bezprostředně a výlučně mezi rezervujícím a jím vybraným hotelem. Vztah na základě smlouvy o ubytování mezi rezervujícím a zprostředkovatelem neexistuje.
  Zprostředkovatel a popřípadě také provozovatel rezervačního systému vás informují na webových stránkách zprostředkovatele o vybraných jednotlivých cestovních službách. Pokud si chcete rezervovat cestovní službu, přijme vaši žádost o rezervaci zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému. Je-li zprostředkovateli nebo provozovateli rezervačního systému známo, že je rezervovaná cestovní služba dostupná, provede zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému rezervaci u poskytovatele a doručí vám potvrzení rezervace. V opačném případě zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému doručí vaši žádost o rezervaci příslušnému poskytovateli a potom také odpověď poskytovatele.
  Poskytovatel cestovních služeb (dále jen „poskytovatel“) není provozovatelem rezervačního systému ani zprostředkovatelem, ale provozovatelem hotelu.
  Pokud si rezervujete více cestovních služeb prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele, výběr a sestavení jednotlivých cestovních služeb neprobíhá prostřednictvím provozovatele rezervačního systému, ale na vlastní odpovědnost.
  Při výběru jednotlivých cestovních služeb navržených rezervačním systémem se maximálně přihlíží k podmínkám, které jste zadali (např. místo, cíl, cena, období, kategorie). Výběr provedený rezervačním systémem však není možné chápat tak, že kromě uvedených cestovních služeb neexistují jiné nebo lepší cestovní služby, které by mohly vyhovovat vašim přáním nebo podmínkám.

3.  Smlouva mezi vámi a poskytovatelem cestovní služby

  Využitím rezervačního systému se mezi vámi a poskytovatelem příslušné cestovní služby uzavírá smlouva o ubytování (dále jen „smlouva“).
  Smlouva se závazně uzavírá v okamžiku úspěšného dokončení on-line rezervačního postupu.
  Provozovatel rezervačního systému a zprostředkovatel doručují prohlášení pouze jako poslové mezi vámi a poskytovatelem. Provozovatel rezervačního systému a zprostředkovatel jsou činní ve vztahu k vám a poskytovateli jako nezávislá třetí strana, nikoliv jako vaši nebo poskytovatelovi partneři, pověřenci, zástupci nebo subdodavatelé. Za realizaci smlouvy není odpovědný ani provozovatel rezervačního systému, ani zprostředkovatel.

4.  Obsah rezervace

  4.1 Standardní rezervace hotelů
  Standardní rezervace v hotelu zásadně platí do 18:00 hodin místního času. Pokud host nepřijede do 18:00 hodin místního času, může vzniknout nárok na poplatek; v tomto případě je třeba dbát upozornění příslušného hotelu během rezervačního dialogu. Nárok na ubytování již poté neexistuje. Aby bylo možné přijet až po 18. hodině místního času, musí být hotel přímo od rezervujícího informován o předpokládané době příjezdu. Ojediněle jsou nabízeny také nestandardní rezervace. Provozovatel hotelu přitom v den příjezdu udržuje rezervované pokoje volné až do určitého času. Poté váš nárok na rezervovaný pokoj zaniká, pokud jste si nedohodli přímo s provozovatelem hotelu pozdější příjezd. Dbejte proto podrobných rezervačních podmínek hotelu zobrazených během rezervačního dialogu a také uvedených ve vašem písemném potvrzení rezervace. Rezervace, které jsou zajištěny kreditní kartou, musí zůstat v platnosti po celou noc.
  4.2 Závaznost vaší rezervace, změny a storna
  Podle podmínek poskytovatele máte po provedení rezervace povinnost zaplatit dohodnutou cenu za ubytování (nebo dílčí částku z této platby), pokud jste svou rezervaci nestornoval/a včas nebo pokud jste ubytování nevyužil/a a nestornoval/a. Dojde-li ke stornování později nebo vůbec, hotel může hostovi vyúčtovat celkovou částku za pobyt v souladu se zákony země pobytu s odečtením ušetřených nákladů.
  Podrobné stornovací podmínky jsou samostatně uvedené v rezervačním dialogu a vy s nimi vyjadřujete souhlas.
  Stornování je nutno provést on-line prostřednictvím systému zprostředkovatele nebo s uvedením stornovacího kódu prostřednictvím servisního střediska zprostředkovatele. V případě stornování přímo u hotelu nemůže zprostředkovatel podat žádné informace k případným nesrovnalostem ohledně okamžiku stornování nebo stavu stornování rezervujícím zákazníkem.
  Zvláštní ceny, které jsou vázané na minimální délku pobytu, mohou být hotelem poskytnuty pouze při pobytu v této celkové době trvání. Při předčasném odjezdu hosta hotel může hostovi vyúčtovat vyšší cenu odpovídající kratšímu pobytu.
  Pokud si rezervující zákazník přeje změnit již provedenou rezervaci (takzvanou změnu rezervace) a kontaktuje kvůli tomu zprostředkovatele e-mailem nebo telefonicky, je společnost hotelinfo oprávněna uložit osobní údaje zákazníka, aby mohla změnu rezervace provést. Práva zákazníka na vymazání jeho údajů podle ustanovení o ochraně osobních údajů hotelinfo tím zůstávají nedotčena. Při zkrácení doby pobytu podle platné rezervace si hotel vyhrazuje úpravy příslušné ceny noclehu, která odpovídá zkrácené době pobytu.
  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo stornování rezervací s neúplnými, pochybnými nebo zjevně nesprávnými údaji rezervující nebo cestující osoby bez projednání s rezervujícím zákazníkem. Toto právo vzniká také u rezervací nebo registrací osob, u kterých došlo v minulosti opakovaně k tzv. „No Show“ (nepřijely bez stornování) nebo které neuhradily / zcela neuhradily hotelové účty. Ani v jednom z těchto dvou případů nevzniká žádný nárok na realizaci rezervace. Pokud by kontrola údajů kreditní karty hotelem ukázala, že údaje nejsou správné, popřípadě z karty nelze inkasovat, může hotel prostřednictvím zprostředkovatele rezervaci stornovat.
  Zprostředkovatel doporučuje uzavření vhodných cestovních pojištění, obzvláště pojištění pro případ zrušení a/nebo přerušení cesty.
  4.3 Platba kreditní kartou
  Při rezervování musíte často uvést číslo a dobu platnosti své kreditní karty. Tyto údaje se předávají poskytovateli příslušné cestovní služby a ověřují před potvrzením vaší rezervace.
  Vaše kreditní karta zaručuje příslušnému poskytovateli zaplacení všech vzniklých nákladů za rezervovanou cestovní službu. Poskytovatel cestovní služby naúčtuje náklady přímo na místě prostřednictvím vaší kreditní karty. Karta zde musí být předložena poskytovateli. Okamžik zaúčtování se řídí podmínkami poskytovatele.
  V ojedinělých případech se zobrazují zvláštní ceny za nocleh, které jsou poskytovány pouze při platbě předem. Na to je výslovně upozorněno v rezervačním dialogu. V těchto případech souhlasíte s tím, že vaše kreditní karta bude ihned zatížena celkovou cenou uvedenou v rezervačním dialogu včetně případných daní a poplatků. Za dodatečné změny rezervace proto může být vyúčtován poplatek.
  Využívání tohoto rezervačního systému je pro vás bezplatné.
  Pokud je k rezervaci požadována kreditní karta, není možné využít rezervační systém provozovatele rezervačního systému prostřednictvím zprostředkovatele bez platné kreditní karty.
  4.4 Kategorie hotelů a informace o hotelu/cestě
  Zařazení nabízených hotelů do kategorií odpovídá mezinárodním nebo příslušným národním zvyklostem a podává nezávaznou informaci o standardu a vybavení hotelu. Zakládá se pouze na vlastním hodnocení příslušného provozovatele hotelu a není ověřováno zprostředkovatelem. Také všechny ostatní informace o hotelu a popisy pokojů se zakládají na vlastních údajích provozovatele hotelu. Zprostředkovatel nemá vliv na tyto údaje a nepřebírá odpovědnost za jejich správnost a úplnost.
  4.5 Smluvně dohodnuté ceny pokojů
  Všechny ceny jsou aktuální, výhodné denní ceny, které se zobrazují jménem příslušných hotelů a které platí pro všechny rezervace provedené prostřednictvím celosvětového rezervačního systému zprostředkovatele.
  Rezervace se uskutečňují za momentálně nejlepší, aktuálně nejvýhodnější denní cenu zprostředkovatele, která je poskytována přímo hotelem pro zvolené datum cesty a zobrazuje se jménem hotelu. Při rezervaci jsou automaticky zahrnuty slevy last minute, sezónní, víkendové nebo zvláštní akční ceny, které má zprostředkovatel k dispozici.
  Cena, kterou sděluje hotel, zahrnuje příslušné daně a poplatky. Jsou-li uvedeny daně a poplatky, jedná se o daně a poplatky zahrnuté v ceně. Výše uvedených daní podléhá stálým změnám a může být proto uvedena pouze nezávazně. Pro určité destinace může být nutné zaplacení dalších místních poplatků, jako např. lázeňských nebo městských poplatků. Uvedené ceny hotelů se rozumí za pokoj a noc, bez doplňkových služeb. Nabízené doplňkové služby jsou závislé na příslušném hotelu. Snídaně je zahrnuta v ceně pokoje pouze tehdy, když je to výslovně uvedeno v popisu hotelu. Cenové údaje v jiných měnách mohou podléhat výkyvům směnných kurzů, proto jsou udávány bez záruky a pouze orientačně. Smlouva o ubytování se uzavírá přímo s hotelem a vyúčtování provádí také hotel.
  U přeškrtnutých cen se jedná o skutečné ceny stejné kategorie pokojů, které se nabízejí v období 30 dnů před plánovanou dobou pobytu, resp. 30 dnů po ní.
  4.6 Pasové, vízové, celní, devizové a zdravotní předpisy pro cestovní službu
  Zprostředkovatel zprostředkovává pouze jednotlivé cestovní služby a není informován o detailech vaší cesty a vašich osobních poměrech (např. státní příslušnosti). Zprostředkovatel proto nemůže zjišťovat příslušné pasové, vízové, celní, devizové a zdravotní předpisy, takže jste sami odpovědni za dodržování všech předpisů, které je případně nutné dodržovat.
  4.7  Sloučení stejných jednotlivých rezervací
  On-line lze rezervovat maximálně devět pokojů. Rezervace více než devíti pokojů probíhají prostřednictvím skupinového oddělení zprostředkovatele, jehož potvrzení rezervací je závazné. Rozdělení požadavku na více než devět pokojů do několika rezervací je nepřípustné. Pro zvláštní požadavky při veletrzích, jednáních, akcích a skupinových rezervacích (10 pokojů nebo více) máte k dispozici zvláštní moduly pro poptávky. Kromě toho můžete postoupit svůj nárok na rezervovanou cestovní službu jiné osobě pouze s výslovným souhlasem poskytovatele. Chybí-li u cestující/ch osob/y údaje, resp. jsou-li uvedeny pochybné údaje, zprostředkovatel si vyhrazuje právo stornovat rezervace bez projednání s rezervujícím.
  4.8 Poptávka, rezervace a stornování konference
  Při poptávce místa pro konferenci jsou e-mailem informovány vybrané hotely o poptávce zákazníka. Hotely zákazníkovi pošlou vhodné nabídky místa konference. Pokud bude rezervována nabídka některého hotelu prostřednictvím stránek zprostředkovatele, uzavře se zároveň s rezervací závazná smlouva mezi zákazníkem a hotelem. V případě stornování musí zákazník informovat nejen zprostředkovatele, ale také hotel. Rezervaci konference je možné stornovat u zprostředkovatele výhradně on-line prostřednictvím sekce pro konference nebo písemnou formou. Po skončení akce si zprostředkovatel od hotelu vyžádá kopii faktury za konferenci, aby vyhodnotil a statisticky zpracoval služby, které byly skutečně využity.
  4.9 Rezervace prostřednictvím bonusových programů
  Zprostředkovatel nabízí také možnost provádět rezervace prostřednictvím bonusových programů renomovaných partnerů. Přitom musí být rezervace hotelu provedena výhradně prostřednictvím odkazu integrovaného na internetových stránkách partnera. Finanční náhrada bude provedena cca 6 týdnů po skončení měsíce, ve kterém se uskutečnil odjezd z hotelu. Na výši finanční náhrady je možné se zeptat příslušného partnera. Rezervace hotelů řetězce Marriott jsou z vyplácení bonusů vyloučeny. Při rezervaci prostřednictvím bonusového programu musí být člen jako rezervující osoba totožný s ubytovanou osobou. Finanční náhrada se poskytuje členovi bonusového programu plus jedné doprovázející osobě. K rezervacím účastníků bonusového programu provedeným prostřednictvím servisního střediska zprostředkovatele není možné vyplatit žádné bonusy. Rovněž tak jsou možnosti kombinování různých slevových modelů velmi omezené.
  4.10  Telefonické poptávky v servisním středisku zprostředkovatele
  Pro telefonické rezervace prostřednictvím servisního střediska zprostředkovatele je třeba uvést osobní údaje, jako jméno, adresa, e-mailová adresa, popř. číslo faxu a také bankovní spojení či údaje kreditní karty, pokud jsou tyto údaje nezbytné k provedení rezervace.
  Aby mohl zákazník provádět rezervace, stornování nebo změny údajů, je ověřena zákazníkova totožnost prostřednictvím dotazů na důležité údaje. K tomu je třeba příslušné zákaznické číslo a v případě stornování také stornovací kód. Zprostředkovatel si přitom vyhrazuje právo zamítnout rezervace, stornování nebo změny údajů při nedostatečném písemném nebo ústním ověření totožnosti. Provádění rezervací, stornování nebo změn údajů z pověření třetích osob není povoleno.
  Před uzavřením telefonické rezervace, stornováním nebo změnou údajů se data ještě jednou ústně ověří. Toto ověření údajů a také příp. rezervace, resp. stornování nebo změna údajů na základě tohoto rozhovoru jsou pro zákazníka závazné a budou uznány po dokončení ústního ověření dat.
  V rámci jakýchkoli telefonických poptávek v servisním středisku zprostředkovatele zákazník akceptuje všeobecné obchodní podmínky společnosti HOTEL DE GmbH.
  Zprostředkovatel může při dostatečné disponibilitě provádět na stránce hotelu jednotlivé rezervace mimo systém. Zákazník je o tom samostatně informován a vyslovuje souhlas s tím, že rezervace hotelu, která je pro něj závazná, nabude platnosti teprve po opětovném písemném zpětném potvrzení hotelem a může podléhat změnám. Skupinové rezervace provedené prostřednictvím servisního střediska tím zůstávají nedotčeny.

5.  Hodnocení od zákazníků

  Zákazník má možnost uvést po návratu z rezervované cesty hodnocení hotelu. Při tom může zákazník uvést, jaká byla kvalita pokojů, hlučnost na pokoji, čistota, vstřícnost a kompetentnost personálu, poměr cena-výkon, stravování, sport/wellness. Toto hodnocení je možné upravovat pouze po 7 dny od prvního zadání. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo mazat hodnocení bez udání důvodů.
  Obsah této internetové služby může zahrnovat překlady, které pocházejí ze služby Google nebo jsou dány k dispozici. Společnost Google a hotelinfo jako provozovatelé internetové stránky vylučují jakékoli ručení a všechny výslovné nebo konkludentní záruky ohledně překladů. To vylučuje jakékoli ručení za správnost a spolehlivost, jakož i jakékoli konkludentní záruky použitelnosti, vhodnosti k určenému účelu a nenarušení práv třetích stran. Za vyloučení záruk ve prospěch společnosti Google se považuje v první řadě anglické vzdání se nároku s tímto obsahem:
  This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

6.  Různé

  6.1 Převzetí údajů
  Všechny údaje byly sestaveny s maximální pečlivostí. Za případné chyby při shromažďování nebo přenosu údajů však nemůže být převzato žádné ručení.
  6.2 Upozornění na právo na zrušení
  Registraci u zprostředkovatele může zákazník kdykoli písemně zrušit. Také zprostředkovatel je oprávněn zrušit z vážného důvodu registraci zákazníka. Zprostředkovatel si kromě toho vyhrazuje právo deaktivovat účty zákazníků s neúplnými, pochybnými nebo zjevně nesprávnými údaji bez projednání se zákazníkem. Toto právo mu náleží také tehdy, když na sebe zákazník opakovaně upozorňoval, např. tím, že několikrát nepřijel bez stornování, nebo tím, že neměl zaplacené hotelové účty.

7.  Vysvětlení k ochraně údajů

  Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím zde.

8.  Vyloučení záruky

  Rezervační systém provozovaný zprostředkovatelem nebo provozovatelem rezervačního systému je pro vás bezplatná služba. Proto zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému nepřebírá žádnou záruku za provoz a využívání rezervačního systému, obzvláště ne za následující body:
 • za dostupnost rezervačního systému a za možnost rezervovat cestovní služby prostřednictvím rezervačního systému;
 • za řádné plnění smlouvy, která existuje mezi vámi a poskytovatelem cestovních služeb, i když tato smlouva byla uzavřena s pomocí rezervačního systému provozovaného zprostředkovatelem nebo provozovatelem rezervačního systému;
 • za možnost změnit nebo stornovat uzavřenou smlouvu pomocí rezervačního systému nebo jakkoli jinak;
 • za správnost a úplnost popisů cestovních služeb uvedených v rezervačním systému.

9.  Omezení odpovědnosti

  9.1
  Ručení zprostředkovatele nebo provozovatele rezervačního systému za všechny škody, ať už z jakéhokoli právního důvodu, včetně nedovoleného jednání, zdánlivé smluvní povinnosti, smlouvy nebo záruky, je vyloučeno, pokud tyto škody nejsou způsobeny (i) zaviněným porušením podstatných smluvních povinností zprostředkovatelem nebo provozovatelem rezervačního systému způsobem, který ohrožuje účel smlouvy, nebo (ii) hrubou nedbalostí nebo úmyslem ze strany zprostředkovatele nebo provozovatele rezervačního systému při plnění nebo v souvislosti s poskytováním služeb.
  9.2
  Pokud zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému ručí podle odstavce číslo 9.1 (i) za zaviněné porušení základních povinností, aniž by došlo k hrubé nedbalosti nebo úmyslnému zavinění, je celkové ručení zprostředkovatele nebo provozovatele rezervačního systému omezeno na takové škody a takový rozsah škod, jehož vznik mohl zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému v typickém případě předvídat podle okolností, které mu byly známy při uzavírání smlouvy. V případech podle odstavce číslo 9.1(ii). neručí zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému za nepřímé škody, následné škody vzniklé závadou nebo ušlý zisk.
  9.3
  Pokud zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému ručí podle odstavce číslo 9.1 (ii) za hrubou nedbalost nebo úmyslné zavinění pracovníky nebo pověřenci, kteří nejsou součástí nebo vedoucími zaměstnanci zprostředkovatele nebo provozovatele rezervačního systému, je celkové ručení zprostředkovatele nebo provozovatele rezervačního systému rovněž omezeno na takové škody a takový rozsah škod, jehož vznik mohl zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému v typickém případě předvídat podle okolností, které mu byly známy při uzavírání smlouvy. V případech podle odstavce číslo 9.3 neručí zprostředkovatel nebo provozovatel rezervačního systému za nepřímé škody, následné škody vzniklé závadou nebo ušlý zisk.
  9.4
  V případech podle odstavců číslo 9.2 a 9.3 je celkové ručení zprostředkovatele nebo provozovatele rezervačního systému omezeno na 50 000 eur. Celkové ručení za čistě majetkové škody (na rozdíl od škod na zdraví osob nebo hmotných škod) je v těchto případech dále omezeno na hodnotu služeb. Nároky na náhradu škody jsou promlčeny nejpozději za jeden rok od okamžiku, kdy jste se dozvěděl/a o škodné události. Toto neplatí pro nároky z nedovoleného jednání.
  9.5
  Vyloučení nebo omezení ručení za náhradu škody podle výše uvedených předpisů platí také pro případné nároky vůči pracovníkům nebo pověřencům zprostředkovatele nebo provozovatele rezervačního systému.

10.  Copyright

  Součásti rezervačního systému provozovaného zprostředkovatelem anebo popř. provozovatelem rezervačního systému podléhají autorskému právu a dalším ochranným právům. Používání webových stránek zprostředkovatele a popř. rezervačního systému provozovatel a zde uložených materiálů je dovoleno pouze za účelem provádění rezervací prostřednictvím zprostředkovatele anebo popř. provozovatele rezervačního systému.

11.  Aplikovatelné právo

  Tyto obchodní podmínky a příslušné smlouvy mezi koncovým zákazníkem a zprostředkovatelem podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN.

12.  Sídlo soudu

  Sídlem soudu pro obchodníky ve smyslu německého obchodního zákoníku je Norimberk, Německo. Pro spotřebitele ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku platí zákonné sídlo soudu.
Počet hvězdiček se zakládá na vlastním hodnocení hotelu a zkušenostech HOTEL INFO a jejích zákazníků. Bližší informace naleznete ve všeobecné obchodní podmínky.