โลโก้ของ - hotel.info HI GmbH  
 
 
  หน้าเริ่มต้น    |    ค้นหาในรัศมี    |    ยกเลิกการจองห้องพัก    |     การจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์    |    การขอข้อมูลสำหรับการเดินทางเป็นกลุ่ม    |    จดหมายข่าว    |    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)  

ติดต่อ

ทานสามารถติดต่ิอผู้เูชี่ยวชาญของเราที่พรอมใหบริการตามข้อมูลติดต่อดังต่อไปนี้:

การขอขอมูลเกี่ยวกับการจองปนหมู่คณะ
ผานทางโทรศัพทที่หมายเลข
+49-911-59832-1019
หรือทางอีเมล์ที่
groups@hotel.info

การขอขอมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุม
ผานทางโทรศัพทที่หมายเลข
+49-911-59832-499
หรือทางอีเมล์ที่
meetings@hotel.info


ICP-Licence: 沪ICP备10026152号